Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Dróżdż"

Dobór farb do ścian i sufitów DOI:10.15199/33.2016.12.01


  W artykule przedstawiono podstawowe kryteria doboru wewnętrznych farb do ścian i sufitów. Omówiono właściwości tych powłok określane przez europejskie normy. Zwrócono uwagę na aspekt ekologiczny zgodny z wytycznymi Dyrektywy Europejskiej 2004/42/WE. Przedstawiono również nowoczesny rodzaj powłok dekoracyjno-ochronnych, jakimi są farby ceramiczne na przykładzie produktu SEMPRE CERAMICMAT. Słowa kluczowe: dobór farb, farba do ścian.Kryteria decydujące o wyborze odpowiedniej farby do ścian i sufitów zależą od indywidualnych upodobań klienta lub malarza i zmieniają się wraz z aktualnymi trendami w architekturze wnętrz oraz rozwojem technologii, a także od właściwości, które chcemy osiągnąć. Wprzeszłości farby wewnętrzne oferowane były jako suche mieszanki, do których dodawano odpowiednią ilość wody w miejscu prowadzonych prac. Spoiwemtych farb byłowapno i kazeina. Mieszano je z pigmentami nieorganicznymi imączką wapienną. Obecnie produkty takie znajdują ograniczone zastosowanie. Głównie stosuje się je do dezynfekcji pomieszczeń gospodarczych. Poprawiają estetykę zawilgoconych pomieszczeń, ale tylko na krótki okres. Są łatwo usuwalne z podłoża. Ponadto ze względu na porowatą strukturę nie ograniczają dyfuzji pary wodnej. Rozwój technologiczny produkcji farb i tynków cienkowarstwowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat sprawił, że znacznie zmieniły się właściwości tych wyrobów [1]. Współczesne farby produkowane są z wykorzystaniem dwóch podstawowych grup spoiw: ● polimerowego na bazie kopolimeru akrylanu n-butylu i styrenu bądź kopolimeru estru kwasu akrylowego imetakrylowego [2]; ● silikatowego (szkło wodne). Farby wewnętrzne do wymalowań dekoracyjnych to wyroby jednokomponentowe zawierające spoiwo w postaci dyspersji organicznej. Na etykietach znajdujemy określenie farba akrylowa lub lateksowa, które zazwyczaj dotyczą wyrobów zawierających dyspersję akrylową, przy czym w farbie lateksowej jej zawart[...]

Wielokryterialna ocena przydatności użytkowej farb przeznaczonych do malowania wnętrz DOI:10.15199/33.2018.12.06


  3]: 1) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska 2) SEMPRE Farby Sp. z o.o. *) Adres do korespondencji: igruszka@ath.bielsko.pl Streszczenie.Wartykule przedstawiono wielokryterialną ocenę przydatności użytkowej farb przeznaczonych do malowania wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem farb lateksowych. Ocenę poprzedzono charakterystyką ceramicznych mikrosfer wchodzących w ich skład. Do oceny przydatności użytkowej wytypowano pięć rodzajów farb różniących się technologią wytwarzania, właściwościami fizycznymi i użytkowymi, a także zastosowaniem. Ocenę farb przeprowadzono na podstawie takich wskaźników, jak: odporność powłok na szorowanie namokro; zdolność krycia ścian farbą charakteryzowaną współczynnikiemkontrastu; współczynnik odbicia; odporność na brudzenie; ekwiwalentna grubość warstwy powietrza oraz współczynnik przenikania wody. Wielokryterialną ocenę scharakteryzowano za pośrednictwem wskaźnika przydatności użytkowej uwzględniającego wszystkie wymienione parametry. Stwierdzono, że największą przydatność użytkową wykazała lateksowa farba najnowszej generacji, wykorzystująca innowacyjną technologię z zastosowaniem żywic najwyższej klasy oraz wosków syntetycznych. Słowa kluczowe: farba lateksowa; farba akrylowa; wskaźnik przydatności użytkowej; odporność; trwałość. Abstract. The paper presents a multicriteria assessment of the usability of ceramic paints for interiors, with particular emphasis on latex paints. Five types of paints differing in manufacturing technology, physical and functional properties as well as application directions were selected for the evaluation. The assessment of paints was carried out on the basis of such indicators as: resistance ofwet scrubbing coatings, ability to cover walls with paint characterized by contrast ratio, reflection coefficient, dirt resistance, equivalent air layer thickness and water penetration coefficient. The mul[...]

 Strona 1