Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Tracz"

Próba powiązania przepuszczalności betonu z jego wytrzymałością na ściskanie i nasiąkliwością wodą DOI:


  Trwałość mineralnych materiałów budowlanych można zdefiniować jako zespół projektowanych właściwości, które zostają zachowane przez materiał w możliwie najdłuższym okresie eksploatacji [8]. Cecha ta jest bowiem podstawowym kryterium doboru materiałów do odpowiedniej konstrukcji budowlanej. Trwałość betonów cementowych, które są ciałami kapilarno-porowatymi, zależy w bardzo dużej mierze od stopnia porowatości struktury, przez którą będą transportowane media pochodzące z otaczającego środowiska [3, 6 – 8].[...]

Wpływ wysokiej temperatury na wytrzymałość na ściskanie i twardość powierzchniową betonu zwykłego i wysokowartościowego

Czytaj za darmo! »

Wcelu określenia uszkodzeń betonu w konstrukcji, spowodowanych działaniem temperatury pożaru, stosuje się wielemetod diagnostycznych [1]. Jedną z metod in situ, pozwalającą na określenie wytrzymałości na ściskanie betonu uszkodzonego oraz wyznaczenie zasięgu zaistniałych uszkodzeń, jest pomiar twardości przypowierzchniowej. Metodyka wykonywania pomiarów twardości powierzchniowej w celu określenia zasięgu uszkodzeń pożarowych zakłada następujące etapy działań [1]: ● ustalenie wartości liczby odbicia w strefie betonu nienaruszonego (Lref); ● wykonanie pomiarów liczby odbicia (Li) w strefach uszkodzeń, wg założonego schematu rozmieszczenia pomiarów, w celu wyznaczenia mapy uszkodzeń. Zaproponowany schemat, przyjęty do oceny betonowych elementów sklepienia tunelu pod kanałemLaManche, zakładał przyjęcie punktów pomiarowych w układzie promienistym i w równomiernych odległościach od strefy wyraźnych uszkodzeń (rysunek 1). W cytowanych badaniach w jednym miejscu pomiarowym wykonywano 9 odczytów i jako wynik pomiaru przyjmowano medianę uzyskanych wyników. Ograniczenia tej techniki w diagnostyce pożarowych uszkodzeń betonu wynikają m.in. z trudności ustalenia zależności pomiędzy wytrzymałością na ściskanie a liczbą odbicia stanowiącą wynik pomiaru sklerometrem. Ponadto, do uzyskania pra[...]

Badania nieniszczące i wzmacnianie zabytkowych drewnianych więźb dachowych DOI:10.15199/33.2016.06.89


  W artykule przedstawiono wyniki badań drewnianych elementów zabytkowych więźb dachowych baraków więźniarskich obozu zagładyAuschwitz II - Birkenau.Wramach projektu badawczego realizowanego na Politechnice Krakowskiej, wykonano nieniszczące badaniawytrzymałościowe, które określiły poziombezpieczeństwa elementu uwzględniający wysokie wymagania konserwatorskie.Wramach drugiego etapu badań wykonano wzmocnienie, przez wklejenie taśm z włókna węglowego wprzekrój poprzeczny oryginalnych krokwiwymontowanych z barakówwięźniarskich oraz dokonano analizy porównawczejwzględem wzmocnionej próbki wzorcowej. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały zwiększenie o 5% nośności na zginanie krokwi wzmocnionych taśmami węglowymi. W skali globalnej nie jest to znaczący wzrost wskaźnika nośności, ale w przypadku pojedynczych elementów, które mają duży przekrój poprzeczny, zwiększenie nośności po wzmocnieniu może być większe niż wykazane laboratoryjnie 5%. Słowa kluczowe: zabytkowe więźby dachowe, obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, badania nieniszczące drewna, wzmacnianie elementów drewnianych.na 1) Politechnika Krakowska,WydziałArchitektury 2) Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej *) Adres do korespondencji: e-mail: skarczmarczyk1@poczta.onet.pl Badania nieniszczące i wzmacnianie zabytkowych drewnianych więźb dachowych Non-destructive testing and strengthening of the wooden historic rafter framings dr inż. Stanisław Karczmarczyk1)*) mgr inż. Roman Paruch1) dr inż. Stanisław Kańka2) dr inż. Tomasz Tracz2) Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań drewnianych elementów zabytkowych więźb dachowych baraków więźniarskich obozu zagładyAuschwitz II - Birkenau.Wramach projektu badawczego realizowanego na Politechnice Krakowskiej, wykonano nieniszczące badaniawytrzymałościowe, które określiły poziombezpieczeństwa elementu uwzględniający wysokie wymagania konserwatorskie.Wramach drugiego etapu badań wykonano wzmocni[...]

 Strona 1