Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KiriiŁ W. ożmiegoW"

Analiza wpływu parametrów kucia promieniowego prętów na siłę nacisku całkowitego


  Do wytwarzania prętów okrągłych ze stopów cyrkonu stosowane są kuźniarki promieniowe. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem naprężenia uplastyczniającego σp i parametrów technologicznych kucia promieniowego: kąta stożka kształtującego α, długości części zgniatającej kowadła i współczynnika tarcia μ na zmianę wartości całkowitej siły nacisku. Określono zakres tempera- tury przeróbki plastycznej kutego stopu oraz technologiczne parametry procesu kucia i parametry kowadeł, zapewniające obniżenie całkowitej sił nacisku w procesie kucia promieniowego w kuźniarce SKK-14. The radial forging machines are used for round zirconium bars production. In the work the results of research concerning the infl u- adial influence of the flow stress σp and technological parameters of radial forging: an angle of working cone inclination α, a length of working part of anvil lzgn and a friction coefficient on values of total load were presented. Moreover, the range of investigated alloy temperature, technological parameters of the forging process and anvils geometry which guarantee the reduction of the total load during process in SKK-14 radial horizontal forging machine were obtained. Słowa kluczowe: kucie promieniowe, całkowita si[...]

 Strona 1