Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław DURAK"

Model strukturyzacji wiedzy dla systemu wspomagania decyzji


  Autorzy niniejszego artykułu prezentują model strukturyzacji wiedzy dla potrzeb systemu wspomagania decyzji projektowych w zakresie doboru parametrów technologicznych wytwarzania elementów maszyn z żeliwa sferoidalnego ADI. Omawiają problemy związane z prze- kształcaniem wiedzy źródłowej do postaci sformalizowanej. W artykule zaproponowano zastosowanie tablicowej reprezentacji wiedzy prze- chowywanej w postaci relacyjnego modelu baz danych, który został wykorzystany do przechowywania dla charakterystyk materiałowych. Kontekst dla opisu charakterystyk stanowi model hierarchiczny reprezentujący proces obróbki cieplnej. In this article authors present the model of the knowledge structuring in the decision support system design for the selection of technological parameters in manufacturing of machine parts using ductile iron ADI. The problems associated with the transformation of the source of knowledge into a formalized representation are discussed. The article proposes use of the tabular representation of knowledge for the characteristics of the materials which are stored in relational database. The context for this characteristics in a hierarchical model representing the heat treatment process. Słowa kluczowe: SWD, formalizacja wiedzy, inżynieria wiedzy, żeliwo sferoidalne ADI Key words: DSS, formalization of knowledge, knowledge model, knowledge engineering, ductile iron 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 68 gi, gdyż od kompletności, wiarygodności oraz formy reprezentacji zaimplementowanej wiedzy zależy uży- teczność i efektywność tworzonego SWD. Sam proces przekształcania wiedzy źródłowej jest procesem trud- nym, wymagającym przyjęcia, przez twórców takiego systemu, odpowiedn[...]

Zastosowanie zaawansowanych metod rozwiązywania układu równań dla przestrzennego modelu wymiany ciepła w procesie walcowania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem modelowania zjawiska wymiany ciepła w procesie walcowania pasm ze strefą półciekłą z dyskretyzacją metodą elementów skończonych. Dla problemów tego typu wymagana jest duża dokładność obliczeń, stąd niezbędne jest odpowiednie zagęszczanie sieci elementów w badanym obszarze. Powoduje to znaczny wzrost zapotrzebowania na pamięć operacyjną komputera i jednocześnie is[...]

 Strona 1