Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA NOWAK"

Interpretacja rozporządzenia Komisji (WE) NR 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych

Czytaj za darmo! »

Wejście Polski do Unii Europejskiej niesie za sobą konieczność dostosowania prawa żywnościowego obowiązującego na terenie naszego kraju do prawa unijnego. Po dość długim okresie braku uregulowań prawnych odnośnie zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności 1 stycznia 2006 roku weszło w życie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiolog[...]

Nowoczesne, mikrobiologiczne laboratorium przyzakładowe


  Przyzakładowe laboratoria mikrobiologicznej analizy żywności pełnią istotną funkcję w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych. Podczas prowadzenia analiz mikrobiologicznych należy zwracać szczególną uwagę na warunki badań, gwarantujące rzetelność ich wykonywania i jednocześnie pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, którzy są narażeni na działanie wielu szkodliwych czynników biologicznych. Warunki lokalowe i środowiskowe, jakie musi spełniać laboratorium mikrobiologiczne zawarte są m.in. w normach PN-EN ISO 17025 oraz PN-ISO 7218 [6, 7]. ORGANIZACJA I WYPOSAŻENIE laboratorium mikrobiologicznego Pomieszczenia laboratorium mikrobiologicznego powinny być wyraźnie oznakowane zgodnie z przeznaczeniem i oddzielone od obszarów produkcyjnych oraz od laboratoriów wykonujących badania fizykochemiczne. Układ pomieszczeń powinien odpowiadać kolejnym etapom pracy mikrobiologa oraz zabezpieczać przed ryzykiem kontaminacji wynikającym z krzyżowania się obiegu materiału biologicznego i próbek. Według PN-ISO 7218 za dobrą praktykę laboratoryjną powinno być uznawane wydzielenie pomieszczeń lub wyraźnie wyodrębnionych obszarów przeznaczonych do: ??przyjmowania, przechowywania oraz przygotowania próbek do badań, ??przygotowywania i wyjaławiania pożywek i sprzętu, ??wykonywania analiz, łącznie z etapem inkubacji (z wydzieleniem miejsca związanego z prowadzeniem czynności z drobnoustrojami potencjalnie chorobotwórczymi), ??utylizacji materiału biologicznego po analizach oraz mycia sprzętu. Niezbędne jest także wyodrębnienie pomieszczeń do opracowywania wyników badań, prowadzenia dokumentacji i prac administracyjnych. W praktyce często jednak napotyka się ograniczenia lokalowe, które uniemożliwiają wyodrębnienie tak dużej liczby pomieszczeń. Na rysunku pokazano przykładowe rozwiązanie dla małego laboratorium mikrobiologicznego o powierzchni 56 m2, a w tabeli 1 podano charakterystykę pomieszczeń pod względem[...]

Przyzakładowe laboratorium mikrobiologiczne


  W myśl obowiązującego w Polsce prawa żywnościowego producent żywności jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktów. Aby mógł on wywiązać się z ciążącej na nim odpowiedzialności zobowiązany jest m.in. do wdrożenia w zakładzie systemu HACCP, ale również do przeprowadzania wielu badań mikrobiologicznych zarówno surowców, półproduktów (kryteria higieny procesu), jak i produktu gotowego (kryteria bezpieczeństwa). Wiele, szczególnie małych firm boryka się z problemem organizacji przyzakładowego laboratorium mikrobiologicznego, które pełni istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych. Jednak, aby mogło ono spełnić powierzone zadania, trzeba zagwarantować, że warunki badań pozwolą na rzetelność ich wykonywania i jednocześnie zapewnią bezpieczeństwo pracownikom, którzy w sposób zamierzony bądź niezamierzony narażeni są na działanie wielu szkodliwych czynników biologicznych.Warunki jakie musi spełniać laboratorium mikrobiologiczne zawarte są między innymi w normach PN-EN ISO 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" oraz PN-ISO 7218 "Mikrobiologia żywności i pasz. Ogólne zasady badań mikrobiologicznych". Pomieszczenia laboratorium mikrobiologicznego powinny być wyraźnie oznakowane zgodnie z przeznaczeniem i oddzielone od obszarów produkcyjnych, jak również od laboratoriów wykonujących badania fizykochemiczne. Układ pomieszczeń powinien odpowiadać kolejnym etapom pracy mikrobiologa oraz zabezpieczać przed ryzykiem kontaminacji, wynikającym z krzyżowania się obiegu[...]

Metody stosowane w mikrobiologicznej analizie mięsa i produktów mięsnych


  Żywność pochodzenia zwierzęcego charakteryzuje się stosunkowo niską trwałością oraz podatnością na działanie mikroorganizmów przez co może być przyczyną wielu groźnych zatruć pokarmowych. Tylko w 2013 r. w systemie RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) zostały odnotowane 92 niebezpieczne produkty z kategorii mięso i produkty mięsne, w przypadku których przyczyną zgłoszenia były czynniki mikrobiologiczne. Przy czym w liczbie tej 56 zgłoszeń dotyczyło obecności Salmonella, 16 obecności Listeria monocytogenes, a 17 werotoksycznych szczepów Escherichia coli. Produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego znalazła zatem szczególne miejsce w prawodawstwie unijnym.Głównym celem opracowania regulacji prawnych z zakresu produkcji żywności w Unii Europejskiej jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony konsumenta oraz zapewnienie swobodnego przepływu bezpiecznej żywności pomiędzy krajami członkowskimi. Choć wielokrotnie w rozporządzeniach pakietu higienicznego podkreśla się, że badania mikrobiologiczne produktów spożywczych nie gwarantują ich bezpieczeństwa, a można taką gwarancję uzyskać jedynie dzięki właściwie funkcjonującym systemom (m.in. HACCP) w rozporządzeniach unijnych znaleźć można kryteria mikrobiologiczne. Obejmują one w chwili obecnej nie tylko badanie produktu gotowego (kryteria bezpieczeństwa), ale również surowców czy półproduktów (kryteria higieny procesu). W rozporządzeniu 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych wiele miejsca poświęcono mięsu i produktom mięsnym. Należy w nich badać, jako kryterium bezpieczeństwa obecność/liczbę Listeria monocytogenes i Salmonella, a jako kryteria higieny liczbę bakterii tlenowych, pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, Escherichia coli oraz obecność Salmonella (tabela 1). W rozporządzeniu 2073/2005 znacznie ograniczono zakres badań mikrobiologicznych, jakie zobowiązany jest przeprowadzić producent żywności. Należy jednak pamięt[...]

Pobieranie i przygotowanie próbek żywności DOI:10.15199/65.2018.2.3


  Jednym z podstawowych celów prawa żywnościowego Unii Europejskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów. Jest to możliwe głównie dzięki właściwie funkcjonującym systemom zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, których integralną częścią powinny być kryteria mikrobiologiczne. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane do zachowania zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi. Kontrolę należy zatem przeprowadzić w odniesieniu do wartości ustalonych dla danych kryteriów przez pobieranie próbek, wykonywanie badań oraz podejmowanie działań naprawczych. Aby podjęte działania były skuteczne, należy mieć pewność, że uzyskane wyniki analiz mikrobiologicznych odzwierciedlają rzeczywisty stan badanego procesu oraz produktu końcowego. Bardzo duże znaczenie ma właściwe pobieranie próbek oraz postępowanie z próbką. Planując zatem kontrolę procesu produkcyjnego, należy odpowiedzieć sobie na dwa podstawowe pytania: Jak pobrać próbkę, aby mieć pewność, że będzie ona reprezentatywna? Jak często i ile próbek należy pobierać, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu? METODY POBIERANIA PRÓBEK Podstawowym problemem związanym z mikrobiologicznym badaniem żywności jest różnorodny rozkład mikroorganizmów w zależności od badanej matrycy (produktu) (rysunek 1). W przypadku żywności bardzo rzadko spotykamy rozkład regularny. Najczęściej mamy do czynienia z rozkładem losowym (matryca płynna, półpłynna) lub punktowym (matryca stała). Rodzaj rozkładu zależy również od początkowego stopnia zanieczyszczenia produktu, rodzaju mikroorganizmów zanieczyszczających (zdolność ruchu), aktywności metabolicznej drobnoustrojów (namnażanie, zamieranie) [5, 6, 7]. Szczególnie dużo problemów sprawia pobieranie próbek, które charakteryzują się punktowym rozkładem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. W tym przypadku przy niewłaściwym pobieraniu próbek możliwe jest nawet uzyskanie wyni[...]

Wielkopolscy Kupcy Roku 2006

Czytaj za darmo! »

W ubiegłorocznej XI już edycji konkursu "Wielkopolski Kupiec Roku" kapituła, której przewodniczył Eugeniusz Grzeszczak przyznała pięć tytułów "Najlepszy Pośród Najlepszych" tym kupcom, którzy tytuł "Wielkopolski Kupiec Roku" zdobywali minimum trzykrotnie w poprzednich konkursach. Wśród nich znalazły się wielkopolskie firmy z branży piekarsko-cukierniczej: l Alina i Jan Kachliccy "Cukiernia[...]

Mistrzostwa Piłkarskie Komplet 2012

Czytaj za darmo! »

Gromkie fanfary, deszcz kolorowego konfetti oraz wiwatująca publiczność - to fi nał trzydniowych Mistrzostw Piłkarskich zorganizowanych przez fi rmę Komplet Polska. Impreza odbyła się w Hotel Remes Sport & Spa w Opalenicy. Miejsce tym bardziej wyjątkowe, iż jest rekomendowane przez UEFA jako Centrum Pobytowe tegorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Przepięknie położony Wielkopolski Ośrodek będzie gościł sportowców z Portugalii. A tym[...]

Listeria monocytogenes w żywności metody wykrywania i oznaczania


  Bakterie L. monocytogenes stanowią istotny czynnik etiologiczny zakażeń i zatruć pokarmowych. Są przyczyną choroby ludzi i zwierząt zwanej listeriozą. Dane epidemiologiczne wskazują na coraz częstsze zatrucia pokarmowe pałeczkami Listeria. W Polsce w 2010 r. odnotowano 58, a w 2011 r. - 54 przypadki listeriozy. Chorują najczęściej osoby należące do grup podwyższonego ryzyka, tj. kobiety w ciąży, dzieci, ludzie w podeszłym wieku oraz osoby o obniżonej odporności immunologicznej organizmu. Objawami listeriozy jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie wsierdzia, węzłów chłonnych, szpiku i kości oraz ogólnonarządowa bakteriemia [9]. Do produktów spożywczych najczęściej zanieczyszczonych pałeczkami z rodzaju Listeria należą: surowe mleko, sery miękkie, lody, warzywa, surowy i przetworzony drób, świeże mięso, surowe i wędzone ryby. W latach 2005-2011 do systemu RASFF (Rapid Alert System for Ford and Feed) zostało zgłoszonych 258 niebezpiecznych produktów spożywczych zanieczyszczonych L. monocytogenes. Najwięcej, bo aż 79 zgłoszeń, pochodziło z 2005 r. (rysunek). Najliczniejszą grupę zgłaszanych produktów stanowiły ryby i produkty rybne (97 zgłoszeń) oraz mleko i produkty mleczne (81 zgłoszeń). W omawianym okresie 30 produktów pochodzących z Polski zostało uznanych za niebezpieczne, z czego aż 24 to ryby i produkty rybne. Obecność Listeria monocytogenes została uwzględniona w kryteriach bezpieczeństwa produktu zawartych w rozporządzeniu Komisji (WE) 2073/2005 oraz jego późniejszych zmianach. Zgodnie z tymi dokumentami środki spożywcze podzielono na dwie kategorie. Do pierwszej zaliczono żywność dla niemowląt i specjalnego medycznego przeznaczenia oraz żywność gotową do spożycia, w której L. monocytogenes mogą się namnażać. Ustalono, że w tej grupie produktów żywe komórki L. monocytogenes nie mogą być obecne w 25 g. Do drugiej kategorii zaliczono żywność, w której rozwój L. monocytogenes nie jest możliwy. W tym przypadku[...]

Cronobacter sakazakii w żywności metody wykrywania DOI:10.15199/65.2015.2.7


  Cronobacter sakazakii są oportunistycznymi patogenami mogącymi powodować zagrażające życiu noworodków infekcje. Ich przyczyną jest najczęściej obecność tych drobnoustrojów w mieszankach w proszku dla niemowląt. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1441/2007 obecność C. sakazakii należy sprawdzać w preparatach proszku do początkowego żywienia niemowląt i w żywności dietetycznej w proszku specjalnego przeznaczenia medycznego, dla niemowląt w wieku do sześciu miesięcy. Patogen ten nie może być obecny w 10 g produktu. W artykule opisano referencyjną metodę wykrywania C. sakazakii w żywności. Przedstawiono również metody zmodyfikowane i alternatywne pozwalające na skrócenie czasu detekcji tego patogenu.Cronobacter sakazakii są ruchliwymi, nieprzetrwalnikującymi, Gram-ujemnymi pałeczkami należącymi do rodziny Enterobacteriaceae. Zakres temperatury ich wzrostu wynosi 6-45°C, z optimum - pomiędzy 37 a 43°C. Gatunek ten był wcześniej znany jako tworzący żółty pigment Enterobacter cloacae. Dzięki zastosowaniu metod molekularnych możliwe było określenie, że pałeczki te wykazują jedynie 51% podobieństwa sekwencji DNA, mierzonego poziomem hybrydyzacji DNA-DNA, z pozostałymi przedstawicielami gatunku E. cloacae [2]. W filogenetycznym ujęciu za gatunek uznawana jest grupa charakteryzująca się, co najmniej 70-procentowym podobieństwem sekwencji DNA. Z tego względu tworzące żółty pigment E. cloacae zostały wydzielone w 1980 r. w odrębny gatunek Enterobacter sakazakii. W 2008 r. nastąpiła reklasyfikacja tych pałeczek do rodzaju Cronobacter. Drobnoustroje te są oportunistycznymi patogenami, szczególnie niebezpiecznymi dla noworodków, u których mogą powodować zapalenie opon mózgowych, czy martwicze zapalenie jelit oraz posocznice (śmiertelności od 40 do 80%). Pałeczki te są izolowane z wielu prób środowiskowych. Miejscami, z których najczęściej izolowano C. sakazakii, były podłogi, worki odkurzaczy, szczotki, obuwie pra[...]

 Strona 1  Następna strona »