Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARZENA SUCHOCKA"

System korzeniowy drzew w warunkach miejskich

Czytaj za darmo! »

Długość życia drzew w miastach drastycznie się skraca. Średnia długość życia nowo posadzonych drzew w śródmieściu Warszawy nie przekracza 10 lat. W wyniku prac badawczych uzyskano nowe informacje na temat zasięgu sytemu korzeniowego drzew. Dane te łamią stereotypy myślenia na temat korzeni drzew i mogą być zaskakujące dla projektantów i wykonawców różnych dziedzin infrastruktury miejskiej. Jedną z głównych przyczyn zamierania drzew w miastach jest wadliwy rozwój i uszkodzenie systemu korzeniowego. Obecny poziom wiedzy o rozwoju drzew, zwłaszcza funkcjonowaniu systemu korzeniowego, nie zapobiega pogarszaniu się stanu drzew. Drzewa w miastach masowo obumierają a proces ten mógłby być przynajmniej spowolniony przez zastosowanie dostępnych rozwiązań technicznych i praktyk, [...]

Ekonomiczna zasadność stosowania metody przecisków sterowanych i wykopów otwartych w ochronie drzew DOI:10.15199/33.2014.12.04


  Wartykule przedstawiono wyniki pracy, której celem było ustalenie ekonomicznej zasadności stosowania oraz wpływu na żywotność drzew dwóch metod wykonania instalacji podziemnych: wykopów otwartych i przecisków sterowanych. Porównano koszt zastosowania tych metod w przypadku budowy podziemnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybno. Wykazano, że realizacja inwestycji metodą tradycyjnych wykopów otwartych obniża wartość drzew. Nie zauważono takiego wpływu w przypadku metody horyzontalnych przewiertów sterowanych. Porównanie symulacji kosztów inwestycji i kosztów pośrednich (dodatkowo towarzyszących danej metodzie) wykazało, że rzeczywisty, rynkowy koszt realizacji metodą bezwykopową (horyzontalnych przewiertów sterowanych) jest o 62 - 68% mniejszy niż metodą wykopów otwartych. Słowa kluczowe: drzewa, uszkodzenia mechaniczne, wartość drzew, wykopy, przewierty sterowane, prace budowlane.Uczestnicy procesu budowlanego wykazują brak świadomości wartości drzew i rzeczywistych kosztówich zabezpieczenia [1]. Technologie bezwykopowe, będące ekologiczną alternatywą tradycyjnych technologii wykopowych, w bardzo wielu przypadkach są od nich tańsze oraz szybsze w realizacji [2, 3].Wliteraturze pojawiają się zalecenia, aby otwarte wykopy zastępować tunelowaniem (np.metodą przewiertów sterowanych), biorąc pod uwagę koszty prac, straty drzew oraz koszty pielęgnacji drzew uszkodzonych mechanicznie podczas wykonania robót. Nie prowadzono jednak wielu badań, w których analizowano by wpływ układania instalacji liniowych różnymimetodami na drzewa. Jedyne dostępne badania Watsona [4] wykazały, że chociaż koszt przewiertów sterowanych może być duży, to rekompensowany jest przez wyeliminowanie konieczności usuwania drzew, które zamierają w wyniku uszkodzeń mechanicznych w obrębie strefy korzeniowej podczas kopania w glebie. Metoda przewiertówsterowanych skutecznie niweluje negatywny wpływ prac budowlanych na drzewa. Rura wprowadzana [...]

 Strona 1