Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"AGATA SOREK"

Wpływ restrukturyzacji technologii na emisję zanieczyszczeń ze stalowni konwertorowej

Czytaj za darmo! »

W pracy scharakteryzowano proces wytapiania stali w konwertorach tlenowych i jej odlewania metodą ciągłą z uwzględnieniem emisji zanieczyszczeń pochodzących z tych procesów. Przedstawiono wpływ restrukturyzacji technologii na zmianę emisji zanieczyszczeń ze stalowni konwertorowej.Żelazo i stal od kilku tysiącleci odgrywały ważną rolę w rozwoju cywilizacji i stały się głównymi materiałami odgry[...]

Wpływ zasypki krystalizatorowej na jakość powierzchni wlewków ciągłych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono dotychczasowe poglądy dotyczące przyczyn i mechanizmu powstawania znaków oscylacyjnych na powierzchni wlewków ciągłych oraz wyniki własnych badań przemysłowych wpływu zasypek krystalizatorowych (różniących się składem chemicznym i zasadowością) na charakter śladów oscylacyjnych na powierzchni wlewka ciągłego o przekroju poprzecznym 140×165 mm. The paper we presents the current views on the mechanism for the formation of oscillation marks on the surface of continuous ingots and the results of industrial investigations of the influence of the mold powders (which differ in chemical composition and basicity) on the nature of oscillation marks on the surface of the continuous ingot of cross-section 140×165 millimeters Słowa kluczowe: strefa przymeniskowa krystalizatora COS, zasypka krystalizatorowa, znaki oscylacyjne Key words: near-meniscus area of CSC crystallizer, mold powder, oscillation marks 1. Wstęp. Stan powierzchni stalowych wlewków ciągłych należy do ważniejszych parametrów (kryteriów) oceny ich jakości, dalszej przydatności w procesie przeróbki plastycznej oraz efektywności procesu ich przerobu plastycznego mierzonego wskaźnikiem uzysku wyrobów walcowanych. Stałym elementem powierzchni wlewków są tzw. znaki oscylacyjne, tworzące charakterystyczne "wgłębienia" na całej powierzchni wlewka ciągłego, otrzymanego w procesie ciągłego odlewania stali w ściśle określonej i powtarzającej się od siebie odległości. Głębokie zaleganie znaków oscylacyjnych na powierzchni wlewka ciągłego może stanowić źródło pęknięć powierzchniowych wywołanych naprężeniami rozciągającymi, którym poddawany jest wlewek w linii technologicznej urządzenia COS. Powodem tworzenia się znaków oscylacyjnych na powierzchni wlewków ciągłych, zgodnie z dotychczasową wiedzą w tym zakresie [2÷5], jest zjawisko tworzenia się menisku ciekłej stali w krystalizatorze oraz ruch posuwisto-zwrotny krystalizatora (tzw. oscylacja krystalizatora). 2[...]

Charakterystyka emitowanych zanieczyszczeń w procesach odlewania stali


  W artykule przedstawiono charakterystykę oraz źródła zanieczyszczeń pochodzących z procesów odlewania stali zarówno metodą tradycyj- ną, jak i podczas procesu ciągłego odlewania stali. Scharakteryzowano aspekty środowiskowe przedstawionych procesów. The article presents the characteristics and sources of pollution emitted from traditional casting and continuous steel casting processes. The environmental aspects of described processes were characterized. Słowa kluczowe: odlewanie stali, źródła zanieczyszczeń, emisja zorganizowana i niezorganizowana, ochrona środowiska Key words: casting of steel, sources of pollutions, organized and unorganized emission, environmental protection.Wstęp. Odlewanie stali stanowi ostatni etap pro- dukcji stali w stalowni. Po zakończeniu procesu me- talurgicznego stal przygotowana w piecu jest w odpo- wiednim momencie przelewana do kadzi odlewniczej. Następnie po przeprowadzeniu wszystkich zaplano- wanych zabiegów stal jest odlewana do wlewnic lub w sposób ciągły na urządzeniu COS. W ostatnich latach w hutnictwie żelaza obserwu- je się szybki rozwój konstrukcji urządzeń do ciągłe- go odlewnia stali (COS). Dawne metody odlewania stali opierały się na wlewaniu jej do żeliwnej formy - wlewnicy. Po zakrzepnięciu stali we wlewnicy wlewki były wyjmowane z wlewnic, podgrzewane w piecach wgłębnych i kierowane na walcownię poprzez wal- cownię zgniatacz. Współczesną metodą odlewania stali jest ciągłe odlewanie która systematycznie jest dosko- nalona pod względem poprawy jakości uzyskiwanych wlewków i zwiększenia wydajności urządzenia COS. Na rys.1. przedstawiono schematycznie odlewanie stali metodą tradycyjną oraz z zastosowaniem procesu COS. Emisja zanieczyszczeń występuje zarówno przy tradycyjnym jak i ciągłym odlewaniu stali. Źródła emisji zanieczyszczeń przy tradycyjnym odlewaniu stali. Miejscem emisji zanieczyszczeń py- łowo-gazowych w części hali stalowniczej określanej nazwą hali lejniczej są stanowisk[...]

Badania strefy przymeniskowej krystalizatora COS

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań przewodnictwa elektrycznego ciekłych i stałych faz zasypek krystalizatorowych oraz wyniki badań siły elektromotorycznej powstającej w ogniwie Cu/ciekła faza zasypki/Fe. Dokonano również analizy składu chemicznego na przekrojach próbek (żużlotwórcza faza zasypki krystalizatorowej) między katodą a anodą (w obszarach przyelektrodowych) ogniw utworzonych w warunka[...]

 Strona 1