Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW BOROWIK"

the safety and hygiene of work in the steel company

Czytaj za darmo! »

he paper presents the key elements of the management system of the safety and hygiene of work in the metallurgical enterprise for example ArcelorMittal Poland. The safety policy and the basic principles of safety were quoted. The simple scheme of building of the safety strategy in the enterprise was presented too. Besides the statistical analysis of work incidents was made based on ArcelorMittal P[...]

Proces zarządzania wiedzą w systemach bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie przedsiębiorstwa hutniczego

Czytaj za darmo! »

Artykuł poświęcono ważnej, z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa pracy, tematyce, jaką jest zarządzanie wiedzą. Omówiono poszczególne komponenty systemu oraz interakcje zachodzące pomiędzy posiadaną wiedzą przez pracowników a odnotowaną liczbą wypadków w pracy. Jako studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo hutnicze ArcelorMittal Poland SA, które realizuje program zapobiegania wypadkom w pracy. 2009 r. HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 405 This paper was written to show the important process for enterprises and their safety of works - it is called the knowledge management. The components of knowledge management system were presented and interactions between employees’ knowledge and safety of work were described too. As case study was used the metallurgical company ArcelorM[...]

Benchmarking w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie przedsiębiorstwa hutniczego – analiza wskaźnikowa

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia problematykę benchmarkingu w systemach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Benchmarking pozwala lepiej zrozumieć procesy i narzędzia stosowane w dziedzinie poprawy warunków pracy i ułatwia przedsiębiorstwom doskonalenie systemu. W niniejszym artykule dokonano analizy sytuacji w zakresie bezpieczeństwa pracy na przykładzie przedsiębiorstwa hutniczego ArcelorMittal Poland S.A. This paper presents the topic of benchmarking in the safety of work management system. Benchmarking lets companies understand the system better. Because they know more about processes and methods used in it. Moreover they can improve it. In the paper the benchmarking analysis was realised for example of ArcelorMittal Poland S.A. Słowa kluczowe: benchmarking, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Key words: benchmarking, safety and hygiene of work management system.Wstęp. Benchmarking jest komponentem procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Pomaga on kadrze kierowniczej w monitorowaniu sytuacji w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników oraz poszczególnych wyników działań. W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy istnieje możliwość realizowania różnych form benchmarkingu. Wyróżnia się benchmarking [1]: - konkurencyjny (competitive), polegający na pomiarze procesów i wyników działania w przedsiębiorstwie i porównywanie ich z wynikami przedsiębiorstw konkurencyjnych, - kolaboracyjny (collaborative) - stosowany w grupie przedsiębiorstw w celu wzajemnej wymiany wiedzy i informacji o najlepszych praktycznych rozwiązaniach problemów, - kooperacyjny (co-operative) - realizowany w przedsiębiorstwach zależnych, współpracującymi ze sobą, - wewnętrzny (internal) - stosowany w dużych wielowydziałowych lub globalnych przedsiębiorstwach, opiera się na założeniu, że w różnych komórkach firmy wykonywane są podobne funkcje i można je porównywać. Benchmarking w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną [...]

Diagnoza poziomu wypadkowości w przedsiębiorstwie hutniczym


  Treścią publikacji jest diagnoza poziomu wypadkowości w przedsiębiorstwie hutniczym. Jako studium przypadku posłużyło przedsiębior- stwo hutnicze ArcelorMittal Poland. Zakresem czasowym analizy objęto lata 2006÷2011. W publikacji ujęto liczbę wypadków, które miały miejsce w analizowanym okresie z uwzględnieniem: wypadków ogółem, wypadków z przerwą w pracy, wypadków śmiertelnych. Dodatko- wo w publikacji zestawiono wskaźniki częstości i ciężkości wypadków. In the publication an diagnosis of work accidents in metallurgical enterprise was realized. ArcelorMittal Poland was used as a case study. The analysis was realized in 2006÷2011. In the publication number of particular accidents (total accidents, accidents with a break, fatal accidents) and rates (frequency rate, severity rate, days-off after accidents rate) was put together in analysed period. Słowa kluczowe: wypadki w pracy, bezpieczeństwo pracy, przedsiębiorstwo hutnicze Key words: work accidents, safety of work, metallurgical enterprise.Wstęp. Hutnictwo żelaza i stali jest jedną z ga- łęzi przemysłu, w której występują bardzo trudne warunki pracy i wiele różnych zagrożeń, np. zatrucie tlenkiem węgla, wysoka temperatura, ciekły metal, duże masywne elementy, zanieczyszczenia pyłowe, hałas. Bezpieczeństwo pracy jest istotnym kompo- nentem zarządzania przedsiębiorstwem hutniczym, w którym należy uwzględnić specyficzne cechy pro- cesów technologicznych i organizacji pracy zacho- dzące w przedsiębiorstwie. W ostatnich latach można zaobserwować wzrastające zainteresowanie zarządza- niem bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsię- biorstwach produkcyjnych. Zainteresowanie to spowo- dowane jest koniecznością poprawy warunków pracy w celu obniżenia poziomu wypadkowości. W niniejszej publikacji przedstawiono ujęcie sta- tystyczne wypadkowości na przykładzie przedsiębior- stwa hutniczego ArcelorMittal Poland. Zaprezentowa- na diagnoza może posłużyć jako materiał dydaktyczny dla studentó[...]

Analiza nieprawidłowości, sytuacji niebezpiecznych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych w przedsiębiorstwie hutniczym


  Treścią publikacji jest analiza nieprawidłowości, sytuacji niebezpiecznych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych w przedsiębiorstwie hutni- czym ArcelorMittal Poland. Przedsiębiorstwo to prowadzi rejestr zdarzeń, które mogły doprowadzić do wypadków w pracy. Takie sytuacje, w zależności od stopnia nieprawidłowości, zaliczane są albo do kategorii anomalii i zagrożeń, albo do zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Analizowane przedsiębiorstwo we wrześniu 2011 roku wprowadziło strukturę obrazującą narastanie zagrożeń bezpieczeństwa pracy w for- mie tzw. piramidy bezpieczeństwa. Piramida składa się z trzech poziomów. Poziom najniższy stanowią anomalie, zagrożenia i zdarzenia potencjalnie wypadkowe, poziom kolejny to odnotowane wypadki bez przerwy w pracy, poziom najwyższy to wypadkowość ujmowana w kategoriach: wypadki z przesunięciem pracowników na inne stanowiska pracy, wypadki z przerwą w pracy, wypadki ciężkie oraz wypadki śmiertelne. Od stycznia 2012 roku przedsiębiorstwo rejestruje sytuacje niebezpieczne i analizuje przyczyny ich powstawania. Uzyskane informacje są podstawą do podjęcia działań prewencyjnych w dążeniu do nieustannej poprawy bezpieczeństwa pracy. The aim of this paper was the analysis of the irregularities, unsafe situations and potentially accident-threatening events in metallurgical enterprise ArcelorMittal Poland. The mentioned enterprise holds a register of situations which may have led to accidents at work. Such situations, depending on the degree of incorrectness, either belong to the category of anomalies and threats or to potentially accident- -threatening events. Analysed enterprise implemented, in September 2011, a structure presenting the increase of dangerous situations for job safety in form of so-called safety pyramid. The pyramid consists of three levels. The lowest level are the anomalies, threats and potentially accident-threatening events, the middle level are recorded accidents without work disruption, and the highes[...]

 Strona 1