Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDER GALKIN"

Modelowanie procesu ciągnienia drutów kompozytowych dla przemysłu elektrotechnicznego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model zmian własności reologicznych materiału składającego się z wielu pojedynczych włókien - komponentów, podczas ciągnienia drutów kompozytowych. W celu zweryfikowania modelu przeprowadzono próby ciągnienia drutów kompozytowych, składających się z włókien z niobu, miedzi i brązu oraz przeprowadzono badania wytrzymałości na rozciąganie, określono wartość naprężenia uplastyczniającego kompozytu i wartość naprężeń własnych w poszczególnych komponentach. The article presents the model of changes in the rheological properties of material consisting of numerous single fibres - components during drawing of composite wires. To verify the model, trials of drawing composite wires composed of niobium, copper and bronze fibres were carried out and tensile tests were pe[...]

Methodical peculiarities of plastometric tension tests on Gleeble 3800 machine

Czytaj za darmo! »

Schematic representation and model of sample tension testing on servo-hydraulic Gleeble 3800 plastometer are presented. Flow curves σs - ε obtained by compressive, tensile and torsion methods in the conditions of hot deformation of zirconium - 1.1 % niobium alloy are compared. W pracy przedstawiono wyniki badań plastyczności nowego stopu cyrkonu z 1,1 % niobu. Badania wykonano przy użyciu symulatora procesów metalurgicznych Gleeble 3800. Przedstawiono również zależności naprężenia w zależności od odkształcenia rzeczywistego badanego stopu cyrkonu w testach rozciągania w temperaturze 700 ºC dla dwóch prędkości odkształcenia 0.1 and 2.5 s-1. Przedstawiono również porównanie wyników plastyczności podczas testu rozciągania oraz testu ściskania badanego stopu. Uzyskane wyniki pozwolą na dalsze badanie nowego stopu w celu opracowania optymalnej technologii przeróbki plastycznej materiału umożliwiającej uzyskanie odpowiednich własności wytrzymałościowych. Keywords: plastometric tension tests, flow curves, simulator Gleeble 3800 Słowa kluczowe: badania plastometryczne stopu cyrkonu, krzywe płynięcia, symulator metalurgiczny Gleeble 3800 S. 504 Hutnik - Wiadomości hutnicze N[...]

On the nature of localization of plastic deformation of metals

Czytaj za darmo! »

The main provisions of the kinetics of localization of plastic deformation at different scale levels of plastic forming of metal and alloys. Present a connection between the mechanism of strain localization and nature of the flow curve of deformed materials under static and dynamic loading. W pracy przedstawiono wyniki badań nad makrolokalizacją odkształcenia plastycznego i charakterystyki płynięcia plastycznego stopu cynku. Omówione zostało zagadnienie występowania lokalizacji odkształcenia w skali atomowej, mikroskali, w skali pośredniej a także w makroskali. W artykule przedstawiono również przykładowe wyniki badań plastometrycznych dla stopu cynku odkształcanego w zakresie temperatur 100÷200 ºC i dla 3 prędkości odkształcenia 1, 5 i 10 s-1. Keywords: plastic deformation, flow curve of zinc alloy, mechanism of strain localization Słowa kluczowe: odkształcenie plastyczne, badania plastometryczne, lokalizacja odkształcenia.1. Introduction. Recently, the problems of forming of nano- and submicrocrystal structures in metals and their alloys have become up-to-date in connection with the aims to produce materials of higher technological and operating characteristics. One of the branches of this topic is studying the effect of localization of the metal flow which reveals itself in the conditions of intensive plastic deformation in different ways. The nature and the degree of localization of plastic deformation is the most important trait of any phase of plastic forming of the deformed metals. But it is the most significant in the conditions of advanced plastic forming in higher temperatures and dynamic loading. By now, the processes of plastic forming on the micro-level have been exhaustively described in numerous theoretical and experimental research papers in connection with the dislocation theory of plasticity. At the same time phenomenology and physics of localization of the plastic flow are still less studied and developed[...]

PLASTOMETRIC MODELLING OF THE FORGING PROCESS OF ZIRCONIUM ALLOY Zr-Nb BLANKS

Czytaj za darmo! »

The results of plastometric tests of Zr‐1 % Nb alloy in the conditions of continuous and discrete loading using “Gleeble‐ ‐3800" are presented. The tests were used for modelling hot forging of blanks in hydraulic press. The effect of thermomechanical parameters on the level and form of the flow curves for the studied alloy in T = 700÷900 °C and 􀟝􁈶 = 0.1÷1.0 s-1 ranges was determined. Keywords: plastometric tension tests, flow curves, simulator Gleeble 3800 MODELOWANIE PROCESU KUCIA STOPU CYRKONU Zr-Nb W SYMULATORZE DO BADAŃ PLASTOMETRYCZNYCH W artykule przedstawiono wyniki badań plastometrycznych stopu Zr‐1 % Nb w warunkach ciągłego i nieciągłego obciążenia przy wykorzystaniu urządzenia Gleeble‐3800. Przeprowadzone badania miały na celu modelowanie procesu kucia na gorąco (odkuwek) na prasie hydraulicznej. Określono wpływ parametrów termomechanicznych na kształt krzywych płynięcia dla badanego stopu w zakresie temperatur T = 700÷900 °C i prędkości odkształcenia 􀟝􁈶 = 0,1÷1,0 s-1. Uzyskane wyniki pozwolą na badania materiału w celu opracowania optymalnej technologii przeróbki plastycznej umożliwiającej otrzymanie stopu o odpowiednich własności wytrzymałościowych. Słowa kluczowe: badania plastometryczne, krzywe płynięcia, symulator metalurgiczny Gleeble 3800 Introduction Today zirconium alloys are widely used for production of rolled metal which finds application in aggressive environments, in nuclear reactors in particular. When producing blanks from these materials, the first technological operation of the cycle of chipless shaping is multipass forging of the ingots on hydraulic press in the conditions of hot deformation. Taking into account the tension pattern and active gas saturation of the surface layers of the deformed metal in the forging process, the most important role is played by the correct choice of the the[...]

Analiza zapasu plastyczności stopów typu Cu-Ni-􀀩e-Mn odkształcanych w warunkach walcowania na zimno i wielokrotnego ciągnienia rur w ciągarkach bębnowych


  W artykule przedstawiono wyniki analizy zapasu plastyczno.ci stopow typu Cu-Ni-Fe-Mn podczas walcowania na zimno i wielokrot- nego ci.gnienia rur w ci.garkach b.bnowych, na podstawie bada. plastometrycznych. Badania plastyczno.ci przeprowadzono w wa- runkach odpowiadaj.cych procesowi walcowania na zimno i wielokrotnego ci.gnienia rur w ci.garkach b.bnowych. Na podstawie przeprowadzonych bada. laboratoryjnych i przemys.owych udowodniono s.uszno.. wykorzystania podej.cia fenomenologicznego do okre.lenia prawdopodobie.stwa zniszczenia metalu przy wielokrotnym obci..aniu, w procesach przerobki plastycznej na zimno. In this paper analysis results of plasticity reserve of Cu-Ni-Fe-Mn alloys during pipes cold rolling and multiple drawing conditions in the drum-type drawing machines based on plastometric tests, was presented. Plasticity test were carried out in the specific conditions for the cold rolling process and tubes multiple drawing process, in the drum-type drawing machines. On the basis of the laboratorial and industrial research the rightness of using phenomenological approach for determination of failure probability during multiple load, in the cold plastic working processes, was proved. ...owa kluczowe: plastyczno.. graniczna, uszkodzenie metalu, model fenomenologiczny, badania plastometryczne, atermiczne usu- ni.cie skutkow zgniotu Key words: limiting plasticity, metal damage, phenomenological model, plastometric tests, athermal draft effect displacement 2011 r. HUTNIK-WIADOMO.CI HUTNICZE S. 377 ci.gnionych o ma.ych .rednicach ze stopow typu Cu- -Ni-Fe-Mn sk.ada si. z etapu wyciskania na gor.co w hydraulicznych prasach pionowych, walcowania na zimno w walcarkach ChPT, wielokrotnego ci.- gnienia w ci.garkach b.bnowych oraz obrobki ko.- cowej w liniach wyka.czaj.cych z wy.arzaniem wy- robow gotowych. Szczegolnie na etapie ci.gnienia w ci.garkach b.bnowych bardzo wa.n. rol. odgrywa wykorzystanie zapasu plastyczno.ci odkszta.canego [...]

 Strona 1