Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Lech BULKOWSKI"

Wykrywanie żużla w konwertorach tlenowych za pomocą termowizji

Czytaj za darmo! »

przestawiono badania własne nad wykrywaniem żużla w stalowni konwertorowej z zastosowaniem kamery termowizyjnej, na podstawie których określono potencjalne możliwości skrócenia czasu reakcji na pojawienie się żużla w otworze spustowym, możliwości korekty położenia konwertora celem zapobiegania zaciągania żużla przez wir nad otworem spustowym oraz odporność metody na zakłócenia wynikające z ogra[...]

Charakterystyka technologii eksperymentalnego wytapiania stali w próżniowym piecu indukcyjnym typu VSG 100S i jej odlewania we wlewki do półprzemysłowej symulacji procesów przeróbki plastycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opisy eksperymentalnych technologii wytapiania i odlewania wybranych gatunków stali w indukcyjnym piecu próżniowym VSg 100S o pojemności tygla do 100 kg, będącym pierwszym modułem budowanej w Instytucie metalurgii żelaza w gliwicach linii do półprzemysłowej symulacji wytwarzania półwyrobów i wyrobów ze stali i stopów metali (LpS). podano charakterystyki techniczne i tec[...]

Recykling żużli z procesów pozapiecowej obróbki ciekłej stali


  Przedstawiono przebieg i wyniki prac badawczych mających na celu opracowanie technologii recyklingu żużla w procesie stalowniczym. W ramach pracy określono charakterystyki żużli stalowniczych. Wytypowano żużle nadające się do zawracania do procesów stalowni- czych wraz z określeniem niezbędnych modyfikacji ich składu chemicznego i postaci fizycznej. Na podstawie badań w skali laboratoryjnej i przemysłowej opracowano między innymi: sposób stabilizacji żużli w celu wyeliminowania ich rozpadu na pył i technologie aglomeracji na drodze grudkowania i brykietowania oraz określono ilości recyrkulowanych żużli w procesie piecowym (EAF) i w procesach obróbki pozapiecowej (LF, VAD). W wyniku przeprowadzonych prac badawczych ustalono, że żużle z procesów pozapiecowej obróbki ciekłej stali (LD i VAD) nadają się w wielu przypadkach do ponownego wykorzystania w technologiach stalowniczych. Mogą one zastąpić część wapna hutniczego, przyczyniając się do ograniczenia eksploatacji złóż kamienia wapiennego i ograniczenia emisji CO2 związanej z jego przerobem na wapno palone. Recykling żużli stalowniczych może dać wymierne korzyści ekonomiczne. The course and results of the research work aimed at developing the recycling method of steelmaking slags are presented.The characteristics of steelmaking slags were determined. Slags suitable for recycling in steelmaking processes were selected. The processes necessary to modify chemical composition and physical form of these slags were determined. The method of slag stabilizing for the elimination of its decomposition to the dust form, the agglomeration technologies by briquetting and pelletizing of white slags and the possible mass amounts of recirculated slags in the furnace (EAF) and secondary metallurgy processes (LF, VAD) were developed and established. As a result of the research work it was established that the slags from ladle treatment of liquid steel processes (LD and VAD) are suitable in many cases for re-us[...]

Modelowanie przepływu stali w kadzi pośredniej urządzenia cos w stalowni Baildon Gonar-Bis sp. z o.o. DOI:

Czytaj za darmo! »

Modelling of steel flow in the continuous casting tundish in the steelworks Baildon Gonar-Bis sp. z o.o. Celem badań było zdiagnozowanie warunków hydrodynamicznych występujących w kadzi pośredniej, stosowanej w stalowni Baildon Gonar-Bis. Analizowany obiekt to kadź pośrednia typu "T". Nominalna pojemność kadzi 7,5 Mg ciekłej stali. W związku z tym podjęto działania zmierzające do określenia szczegółowych charakterystyk pracy obiektu. W kadzi rozpatrywano różne zabudowy urządzeniami sterującymi przepływem (UPS). W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań modelowych (fizycznych i numerycznych) identyfikujące charakterystyki przepływowe w kadzi pośredniej. The objective of the study is to diagnose the current condition of the tundish currently used in the steelworks Baildon Gonar-Bis. The investigated object is a “T"-type tundish. The nominal capacity of the tundish is 7.5 Mg of liquid steel. Investigations were undertaken to determine the detailed characteristics of the working conditions of the facility. Different flow control devices configurations in the tundish were tested. The present work include results of both, physical and numerical models that identify the flow characteristics in a tundish. Słowa kluczowe: kadź pośrednia, modelowanie numeryczne, modelowanie fizyczne, przepływy cieczy, regulatory przepływu, czas mieszania Key words: tundish, numerical modelling; physical modelling, flow fluid, regulators of flow, mixing time 2009 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 179 Wstęp. Wzrastające wymagania jakościowe produkcji hutniczej sprawiają, że poszukuje się nowych rozwiązań technologicznych eliminujących niedoskonałości techniki ciągłego odlewania stali. Proces ciągłego odlewania stali pozwala na odlewanie wlewków o kształcie i wymiarach przekroju poprzecznego zbliżonych do wyrobów gotowych. Wymaga to jednak zachowania wysokiej czystości ciekłej stali wprowadzanej do krystalizatora. Ujawnia się tu rola kadzi pośredniej[...]

 Strona 1