Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"SILVIE BROŽOVA"

Experimental determination of the transformation level of available brown coals

Czytaj za darmo! »

In the article an experimental determination of the transformation level of two types of available brown coals in the experimental equipment of Institute for Ferrous Metallurgy RWTH Aachen is described. Results were drawn into the analytic diagrams and appropriate limiting injected amount for both valuated brown coals were derived. S. 530 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 7 W artykule przedstawiono doświadczalne wyznaczenie poziomu przemiany dwóch typów dostępnych węgli brunatnych w eksperymentalnym urządzeniu należącym do Instytutu Metalurgii Żelaza RWTH Aachen. Rezultaty przedstawiono w postaci diagramów i wyprowadzono odpowiednie graniczne wdmuchiwane ilości dla obu szacowanych węgli brunatnych. Key words: brown coal, black coal, transformation level, alternative blast furnace fuel[...]

Use of Low-temperature Plasma for Disposal of Electric Waste and Evaluation of Suitability


  Today electric waste is a waste, which is continuously discussed. The main reasons of this fact are possible dangerous components, material reutilization and last but not least its disposal. When metals from scrapped electric and electronic devices are recycled the properties are the same, metal character does not change. The problem is with plastic parts, which essentially change their properties during further treatment. Assessment of availability connection of high-temperature pyrolysis and plasma is a method in research stage but first results are satisfactory. Odpady elektryczne to te odpady, nad którymi toczą się ciągle dyskusje. Głównym powodem za uznanie ich jako odpadów niebezpiecznych jest obecność w nich materiałów do ponownego wykorzystania oraz sposób ich utylizacji. Kiedy odzyskiwane są metale ze złomu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ich własności są takie same, charakter metalu nie zmienia się. Problem stanowią części z tworzyw sztucznych, które zasadniczo zmieniają swoje własności podczas dalszej obróbki. Ocena związku pirolizy wysokotemperaturowej i plazmy wykorzystywanych do utylizacji odpadów niebezpiecznych jest metodą w fazie badań, ale pierwsze wyniki są zadowalające. Key words: electric waste, high-temperature pyrolysis, low-temperature plasma Słowa kluczowe: odpady elektryczne, piroliza wysokotemperaturowa, plazma niskotemperaturowa 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 809 sma arc is a result of the electric resistance of plasma arc column of electrically conductive gas transforming electric power into heat. Plasma burners operate with internal electric arc generated by DC between cold [...]

Possibilities of black-coal tar and brown-coal tar utilization for production in blast funace

Czytaj za darmo! »

In the article there is described possibilities of utilization brown-coal tar and black-coal tar as substitute for expensive heavy heating oils exploited today. Velocity of blasted tar at the nozzle of the temperature of 30 °C and 60 °C was calculated for this substitute fuels. W artykule opisano możliwości wykorzystania smoły z węgla brunatnego i węgla kamiennego jako substytutu dla drogich olejów opałowych ciężkich wykorzystywanych obecnie. Obliczono prędkość wdmuchiwania smoły w dyszy o temperaturze 30 °C i 60 °C dla tych paliw zastępczych. Key words: brown-coal tar, black-coal tar, transformation level, injection into the blast furnace Slowa kluczowe: smoła węgla brunatnego, smoła węgla kamiennego 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 455 1. Introduction. When alternative fuels are injected into tuyeres of blast furnaces it is necessary to provide perfect combustion of all compounds in oxidizing zone, which contains only negligible capacity of blast furnace, approx. 1 °C vol. and the flow velocity of hot wind reaches up to 200 m/sec. here. When this condition is not met condensation of unburned compounds on dust particles of blast-furnace gas occurs as well as silting of gas piping and serious pollution of waste-treatmen[...]

Assessment of high-temperature pyrolysis availability and low-temperature plasma during disposal of plastic parts of electric waste

Czytaj za darmo! »

Today electric waste is a waste, which is continuously discussed. The main reasons of this fact are possible dangerous components, material re-utilization and last but not least its disposal. When metals from scrapped electric and electronic devices are recycled the properties are the same, metal character does not change. The problem is with plastic parts, which essentially change their properties during further treatment. Assessment of availability connection of high-temperature pyrolysis and plasma is a method in research stage but first results are satisfactory. Obecnie odpady elektryczne to rodzaj odpadów, który jest tematem ciągłych dyskusji. Głównymi przyczynami tego faktu są możliwe elementy niebezpieczne, ponowne wykorzystanie materiałów oraz ich usuwanie. Kiedy metale ze złomowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych są poddawane recyklingowi, ich właściwości są takie same, charakter metalu jest taki sam. Problem dotyczy elementów z tworzyw sztucznych, których właściwości ulegają zasadniczym zmianom podczas dalszej obróbki. Ocena możliwego połączenia pirolizy wysokotemperaturowej oraz plazmy niskotemperaturowej jest metodą w fazie badań, wstępne wyniki są zadowalające. Key words: electric waste, high-temperature pyrolysis, low-temperature plasma Słowa kluczowe: odpady elektryczne, piroliza wysokotemperaturowa, plazma niskotemperaturowa S. 482 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 9 1. Introduction. Problems of electric and electronic devices whose lifetime have finished is a very discussed question abroad as well as in the Czech Republic during several recent years. Technical development in this field is continuously going forward very quickly. Majority of equipments and devices getting older only a little are replaced by new ones. It is impor[...]

ZINC AND COBALT EXTRACTION FROM REFUSE AFTER SPHALERITE MINERAL LEACHING


  The paper deals with a possibility of zinc and cobalt extraction from refuse after sphalerite mineral leaching. It contains theoretic analysis of hydrometallurgical processes. Practical part describes samples and their leaching in 10 % and 20 % sulphuric acid. In the end of the paper it is evaluated under which conditions the highest yield of zinc and cobalt from refuse after sulphide ore leaching is reached. Keywords: zinc and cobalt, sphalerite minerals, hydrometallurgical processes, leaching in 10 % and 20 % sulphuric acid, leaching conditions, yield EKSTRAKCJA CYNKU I KOBALTU Z ODPADÓW PO ŁUGOWANIU MINERALNEGO SFALERYTU W artykule przedstawiono możliwości ekstrakcji cynku i kobaltu z odpadów po ługowaniu mineralnego sfalerytu. Przedstawiono teoretyczną analizę procesów hydrometalurgicznych. W części praktycznej opisano próbki i ich ługowanie 10 % i 20 % kwasem siarkowym. W końcowej części artykułu oceniano, w jakich warunkach został osiągnięty najwyższy uzysk cynku i kobaltu po ługowaniu rud siarczkowych. Słowa kluczowe: cynk i kobalt, minerały sfalerytu, procesy hydrometalurgiczne, ługowanie 10% i 20% kwasem siarkowym, warunki ługowania, uzysk Introduction They are one of the sources of ore raw. These ones have to be processed through treatment processes in to form of concentrate serving as an input raw for production of the particular metal. Production of metals can proceed in several ways, for example in pyrometallurgical, hydrometallurgical or electrometallurgical way. After the production itself refining processes follow. Hydrometallurgical processes are one of the essential processes of the productio[...]

 Strona 1