Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"BogDan PANIC"

Badania modelowe rozkładu cząstek złoża w reaktorach szybowych


  Celem rozpoczętych badań jest opracowanie podstaw dla zaproponowania modelu matematycznego przepływu dwufazowego gaz- pył przez schodzące złoże kawałkowe z uwzględnieniem radialnego rozkładu przepływu. Dla ich realizacji zaprojektowano i skon- struowano model fizyczny przepływu dwufazowego gaz-pył przez ruchome (schodzące) złoże kawałkowe. Przy konstruowaniu mo- delu fizycznego uwzględniono kryteria Reynoldsa i Froude’a. Przeprowadzone dotąd badania doprowadziły do identyfikacji trzech stref, które występują podczas przepływu cząstek złoża w reaktorze: strefy przepływu laminarnego, strefy przepływu kominowego, strefy stagnacji. Czynnikiem różnicującym prędkość schodzących cząstek jest tarcie o ściany reaktora oraz wpływ strefy stagnacji. The purpose of this study was to work out the basis for mathematical model of gas-powder two phase flow in descending bed, taking into consideration radial distribution of flow. To realize this purpose physical model of gas-powder two phase flow with descending bed was projected and constructed. Reynolds and Froude criterions were taking into consideration. Three zones connected with bed particle flow wer[...]

Badania modelowe procesu zawieszania schodzącego złoża, przy przepływie dwufazowym (gaz + pył węgla) w metalurgicznych piecach szybowych DOI:10.15199/24.2019.5.4


  Wprowadzenie. W metalurgicznych piecach szybowych przepływający gaz niesie ze sobą frakcję pylistą. Pył jest generowany podczas przebiegu procesu a jego źródłem są materiały wsadowe lub jest wprowadzany do agregatu w ramach procedury procesowej np. wdmuchiwanie pyłu węglowego do wielkiego pieca. Konsekwencją może być duża ilość niespalonego węgla i wysoki poziom popiołu. W pewnych warunkach, przy określonej prędkości schodzenia złoża i prędkości gazu ilość zatrzymanego pyłu, w dolnej strefie złoża, osiąga wartość graniczną przy której dochodzi do zawieszenia złoża, gdyż ciśnienie gazu pod blokującą warstwą pyłu wzrasta powyżej siły ciążenia wsadu [1, 2]. Dlatego postanowiono zbadać wpływ wprowadzenia pyłu węgla do przepływającego przez złoże kawałkowe gazu, na zaburzenia w ruchu złoża. W badaniach uwzględniono fakt, że pył zatrzymany w złożu kawałkowym składa się w części z pyłu osadzonego na kawałkach złoża (pył "statyczny"- eps) i pyłu przemieszczającego się w wolnych przestrzeniach międzykawałkowych (pył "dynamiczny" - epd). Całkowita masa zatrzymanego w złożu pyłu (ep) jest sumą frakcji pyłu "statycznego" i "dynamicznego" [3]. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych z zastosowaniem metalurgicznych układów: złoże z spieku wielkopiecowego - pył węglowy i złoże z [...]

Koncepcja zarządzania procesowego w produkcji surówki wielkopiecowej


  Wielki piec jest urządzeniem, którego pracę łatwo rozregulować. Każda zmiana optymalnych warunków pracy wielkiego pieca powiększa jednostkowe zużycie paliw, zmienia jego wydajność i może pogorszyć jakość surówki. Wielkopiecownicy w większości przypadków sku- tecznie usprawniają występujące zaburzenia, ale czasem nie mają wpływu na przyczyny zaburzeń z powodu braku przestrzegania zasad pro- cesowego zarządzania. Dlatego w artykule przedstawiono kilka przykładów niepowodzeń w prowadzeniu produkcji surówki wielkopiecowej oraz wskazano postulaty dotyczące optymalizacji tej produkcji. Blast furnace is the system easy to put out of adjustment. Each change of optimum conditions in blast furnace working increases the specific fuel consumption per unit, changes its productivity and it can make worse quality of pig iron. The blast furnace workers easy remove often arising disturbances but there are situations they can’t prevent their arising because principles of operational management are not abided. That is why the examples of failures in pig iron production were shown in this paper and postulates concern the optimization of iron production were indicated. Słowa kluczowe: organizacja produkcji, surówka wielkopiecowa, jakość koksu wielkopiecowego, jakość rud żelaza Key words: production organization, pig iron, coke quality, iron ore quality.Wprowadzenie. Modnym obecnie przedmiotem nauczania zarządzaniem produkcją i usługami jest uję- cie procesowe. W małych przedsiębiorstwach, jakimi są przedsiębiorstwa rzemieślnicze, w których właści- ciel jest jedynym kierownikiem, on decyduje o wszyst- kim według swojej (jednostronnej) wiedzy. W miarę wzrostu przed siębiorstwa jego decyzje niedostatecznie trafnie rozwiązują sprawy nie leżące w jego osobistej specjalności a mające znaczące skutki dla przedsiębior- stwa. Prowadzi to do angażowania współpracowników zorientowanych w sprawach nie opanowanych przez dotychczasowego szefa. Tym nowym współprac[...]

Dwufazowy przepływ gaz-pył przez ruchome złoże kawałkowe – wyniki badań modelowych

Czytaj za darmo! »

Przez wiele lat autorzy badali dwufazowy przepływ gaz + pył przez nieruchome złoże kawałkowe. w metalurgicznych piecach szybowych gaz niosący pył przepływa przez materiały wsadowe schodzące w dół. stąd podjęto badania przepływu gazu w złożu ruchomym. na modelu fizycznym, w warunkach badań przedstawionych w Hutniku 5/2006 określono wpływ ilości pyłu, wielkości cząstek złoża, wielkości cząstek py[...]

Równania opisujące opory oddziaływania gaz-pył-złoże przy przepływie gazu wraz z pyłem przez ruchome złoże kawałkowe

Czytaj za darmo! »

W artykule zawarto wyniki badań prowadzonych dla wyjaśnienia zjawisk zachodzących podczas przepływu gazu z pyłem przez ruchome (schodzące) złoże kawałkowe. Przedstawiono równania opisujące oddziaływania występujące podczas wspomnianego przepływu. Określono wpływ zmian parametrów złoża, pyłu i gazu na wartości oddziaływań oraz na zjawiska zachodzące w badanym układzie.The paper contains results of[...]

 Strona 1