Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kacper SOWA"

Jednofazowy energetyczny filtr aktywny z zasobnikiem energii do kompensacji wahań mocy czynnej w linii zasilającej - badania HIL z wykorzystaniem symulatora czasu rzeczywistego RTS DOI:10.15199/48.2019.11.49

Czytaj za darmo! »

Głównym zadaniem współczesnej energoelektroniki jest poprawa jakości energii elektrycznej. Do działań tych należy również zaliczyć ograniczenie mocy aparatury dystrybucyjnej. Zadanie to może być realizowane przez kompensatory mocy biernej oraz energetyczne filtry aktywne [3], kompensujące składową nieaktywną prądu wg definicji S. Fryzego [4], [5], lub chwilowej mocy biernej wg H. Akagi [6], [7]. Wykorzystanie filtracji aktywnej (w porównaniu z filtracją pasywną LC) eliminuje zjawiska związane z możliwością wystąpienia rezonansu, jak również problemy wynikające z konieczności dostrajania do częstotliwości filtrowanych harmonicznych [8]. Należy zauważyć, iż dla odbiorników o pracy nieciągłej, w których czas pracy urządzenia w odniesieniu do czasu spoczynkowego jest relatywnie krótki [9], instalacja zasilająca musi być zaprojektowana dla obciążeń szczytowych, a moc zwarciowa w punkcie przyłączenia musi być odpowiednio duża. Zastosowanie filtru aktywnego połączonego z dodatkowym zasobnikiem energii, magazynującym energię przy braku obciążenia, oraz wspomagającym linię zasilającą podczas pracy obciążenia umożliwia radykalne zmniejszenie szczytowej wartości mocy, a tym samym wymagań stawianych instalacji zasilającej. Działania układu zilustrowano na rys. 1. Układ dołączony do linii zasilającej, jest złożony z filtru aktywnego, zasobnika energii oraz niespokojnego obciążenia, załączanego w nieregularnych odstępach czasowych. Na rysunku zaznaczono również charakter prądu linii zasilającej (Ilinii) oraz prąd odbiornika (Iobc). Połączenia między elementami symbolizują drogi przepływu energii, realizowane przez odpowiednie funkcje układu, a naniesione strzałki oznaczają możliwe kierunki oraz sposób jej przepływu. Pogrubione połączenie z obciążeniem symbolizuje wymagania stawiane aparaturze dystrybucyjnej, w celu sprostania tak znacznym przepływom generowanym przez obciążenie [1]. Zadaniem układu jest utrzymanie poboru energii prz[...]

Reduction of THD by switching frequency optimization in three-level NPC inverter DOI:10.12915/pe.2014.08.04

Czytaj za darmo! »

This paper aims to describe the effect of switching frequency selection for three-level NPC inverter and its impact on the quality of output waveforms for different cable lengths connecting the inverter with motor. Authors propose an optimal switching frequency selection as an option to overall limitation of THD. Traditional and the most popular techniques to limit the THD have been reviewed in order to compare with the proposed method. Simulation verification shows that harmonic spectrum generated by the inverter with the switching frequency selected at the minimum equivalent impedance of the network cable resulting in decrease of total level of harmonics contents. Streszczenie. W artykule została przedstawiona analiza wyboru częstotliwości przełączania trójpoziomowego falownika napięcia, oraz jej wpływu na jakość przebiegów wyjściowych dla różnych długości kabli. Autorzy proponują wybór częstotliwości przełączania, jako jedną z opcji ograniczenia współczynnika THD. W artykule przedstawiono tradycyjne i najbardziej popularne techniki ograniczenia współczynnika THD w celu ich porównania z proponowaną metodą. Wyniki symulacyjne wykazały, że ilość harmonicznych generowanych przez falownik jest mniejsza, jeśli falownik pracuje przy częstotliwości, dla której impedancja zastępcza kabla jest najmniejsza. (Redukcja współczynnika THD przez optymalizację częstotliwości przełączania trójpoziomowego falownika NPC) Keywords: NPC inverter, cable connection, voltage reflections, LC filter. Słowa kluczowe: trójpoziomowy falownik napięcia, połączenie kablowe, odbicia fali elektromagnetycznej, filtr LC. doi:10.12915/pe.2014.08.04 Introduction Application of multilevel inverters leads to many advantages like e.g. limited steepness of the voltage applied (dv/dt), which substantially reduces the total harmonic distortions of the output waveforms. Advanced control schemes such as direct torque control (DTC) allows process optimization and increase of an ef[...]

Impact of power-cable length on operation of NPC inverter fed induction motor drive for various LC filter topologies

Czytaj za darmo! »

This paper presents detailed analysis of phenomena which occur in cable connection between the drive and the motor. The impact of cable length on the proper inverter operation as well as protection against additional stress of motor caused by reflection in cable is analyzed, on a model developed for this purpose. Several configurations of output LC filters were implemented to investigate the optimal solution to reduce transient effect caused by dv/dt and high order harmonics. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę zjawisk występujących w układzie zasilania silnika indukcyjnego z trójpoziomowego falownika napięcia poprzez linię kablową. Zbadano wpływ długości linii kablowej na przebiegi wyjściowe falownika dla różnych konfiguracji filtra. Celem badań było ustalenia topologii filtra zapewniającej uniwersalność rozwiązania napędu przekształtnikowego, a zarazem eliminującej niekorzystne zjawiska występujące w tego typu układach. (Wpływ długości kabla na pracę trójpoziomowego falownika NPC zasilającego silnik indukcyjny dla różnych konfiguracji filtrów LC). Keywords: NPC inverter, cable connection, voltage reflections, LC filter. Słowa kluczowe: trójpoziomowy falownik napięcia, połączenie kablowe, odbicia fali elektromagnetycznej, filtr LC. Introduction In many applications, a long connection between the inverter and the motor is required to achieve an optimal solution of constructions and environmental requirements. Therefore, a cable connection is required to energize distant electric devices. On the other hand, additional consequences take place where long power cables are employed such as: premature failure of motor winding insulation, early bearing failure and wave reflections [1, 2]. Wide range of applications in high-power and mediumvoltages drive units utilize three-level neutral point clamped (3L-NPC) inverters. The basic circuit diagram of such inverter is presented in Fig. 1. In the paper such solution will be taken in[...]

 Strona 1