Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ WAWRZYNIAK"

Recykling opakowań ze szkła, aluminium i PET


  1. Wstęp Recykling opakowań ma na celu wtórne wykorzystanie materiałów wykorzystanych pierwotnie do produkcji tych opakowań. Wtórne wykorzystanie może przejawić się w kolejnym wykorzystaniu danego opakowania (opakowania wielokrotnego użycia - OWU), w procesie produkcyjnym kolejnych opakowań z materiału uzyskanego ze zużytego opakowania (recykling materiałowy - RM) lub w procesie pozyskiwaniamateriałów surowcowych wykorzystywanych w produkcji danego materiału (recykling surowcowy - RS). Pod pojęciem "recykling opakowań" można również ująć odzyskiwanie nie materiału opakowania, ale energii zmagazynowanej w tym materiale w procesie odzysku energii (POE), który często jest potocznie nazywany recyklingiem energetycznym. RM w przypadku tworzywa PET oznacza przetapianie i przekształcanie zużytego tworzywa sztucznego w regranulat (RPET) lub płatki i uważany jest często za najlepszą metodę recyklingu PET. W rzeczywistości jedynie 22% odpadowych pokonsumenckich tworzyw sztucznych kwalifikuje się do RM [1], czyli takie, które są dostępne w postaci czystych i wyselekcjonowanych odpadów, jak np. bezbarwne butelki PET po napojach czy folie. Paweł Wawrzyniak: Recycling of glass, aluminium and PET packaging The possibilities and advantages resulting from recycling of packages of the type aluminium can, glass bottle and PET bottle are compared. The evaluation is presented on the basis of collected literature data. Recykling opakowań ze szkła, aluminium i PET PAWEŁ WAWRZYNIAK WYDZIAŁ MECHANICZNY, POLITECHNIKA GDAŃSKA Recykling opakowań ma na celu wtórne wykorzystanie materiałów wykorzystanych pierwotnie do produkcji tych opakowań OPAKOWANIE 4/2014 70 BADANIA I ROZWÓJ RS to z kolei przetwarzanie materiałów i wyrobów odpadowych do postaci surowców, z których te materiały zostały wytworzone. W przypadku PET RS następuje w procesie depolimeryzacji, czyli reakcji rozbijającej łańcuch polimerowy na poszczególne monomery. Depolimeryzacji nie[...]

Ocena zużycia energii i emisji do środowiska szkodliwych związków chemicznych w procesie wytwarzania opakowań do spożywczych napojów gazowanych i niegazowanych


  1. Wstęp Opakowania do spożywczych napojów gazowanych i niegazowanych każdego roku są sprzedawane w coraz większych ilościach. Firma Husky, kanadyjski producent form wtryskowych, opublikowała w 2009 r. raport, z którego wynika, że pomiędzy rokiem 2008 a 2012 przewiduje się wzrost światowej produkcji opakowań do napojów gazowanych (CSD - Carbonated Soft Drinks), przy czym opakowania szklane będą produkowane na niezmiennym poziomie (ok. 50 miliardów sztuk rocznie), produkcja opakowań aluminiowych wzrośnie nieznacznie (z około 100 miliardów w 2008 roku do około 105 miliardów opakowań w 2012 roku), natomiast produkcja opakowań z tworzywa PET wzrośnie w największym stopniu (z około 93 miliardów w 2008 roku do około 103 miliardów opakowań w 2012 roku) [1,2]. Przewiduje się, że po roku 2012 opakowania z PET przeznaczone do CSD będą produkowane w największych ilościach [1,2]. Napoje gazowane najczęściej są sprzedawane w opakowaniach o pojemności od 0,33 do 2,5 litra, natomiast napoje niegazowane (głównie woda) w opakowaniach o pojemności do 6 litrów. Opakowania te to głównie butelki szklane, puszki aluminiowe i butelki z PET. Celem niniejszej pracy jest ocena zużycia energii i emisji związków chemicznych do środowiska w procesie wytwarzania tego typu opakowań. Jeśli chodzi o zużycie energii (elektrycznej, chemicznej, mechanicznej) w procesie produkcji różnych rodzajów opakowań, dla celów porównawczych w tej pracy przyjęto umowną teoretyczną wielkość określoną jako równoważnik energetyczny. Równoważnik energetyczny zdefiniowano jako ilość energii w kilowatogodzinach (Kwh), uzyskaną w wyniku podzielenia ceny opakowania przez cenę 1 kWh energii elektrycznej. Do kalkulacji przyjęto cenę 1 kWh energii elektrycznej w Polsce w 2011 roku w wysokości 0,56 zł [3]. Zdefiniowany równoważnik energetyczny będzie odniesiony do jednostkowego opakowania o pojemności 0,5 litra. Dane do powyższej oceny porównawczej zostały zaczerpnięte z literatury [...]

Stretch blow molding machines used for manufacturing PET bottles Maszyny rozdmuchowe stosowane do wytwarzaniu butelek z PET DOI:10.15199/62.2015.7.7


  Fundamentals of the process for stretch blow molding from preforms and a review of constructions of blow molding machines. Scharakteryzowano maszyny wykorzystywane w procesie wytwarzania pojemników PET w procesie rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem półfabrykatów w postaci preform. Omówiono typy, budowę oraz systemy i podsystemy, producentów oraz cykl pracy maszyny rozdmuchowej. Nie omówiono szczegółowo wytwarzania półfabrykatów do postaci preform w procesie wtryskiwania. Poli(tereftalan etylenu) (PET) może być wykorzystywany w wielu procesach technologicznych do wytwarzania przedmiotów użytkowych, w tym pojemników na napoje spożywcze. Do najważniejszych procesów1) należą wtryskiwanie (injection), termoformowanie (termoforming), wytłaczanie (extrusion), rozdmuchiwanie (blow molding) oraz ich niektóre kombinacje, takie jak np. proces EBM (extrusion blow molding) lub IBM (injection blow molding). Oba te procesy mogą być uzupełnione o dodatkowy proces osiowego rozciągania prętem rozciągającym półfabrykatu w czasie rozdmuchu, odpowiednio ESBM (extrusion stretch blow molding) i ISBM (injection stretch blow molding). W przypadku EBM stosowany jest on jednak rzadziej2). Dodatkowe rozciąganie materiału poprawia właściwości mechaniczne gotowego wyrobu w kierunku osiowym. Technologia rozdmuchu stanowi trzecią najczęściej stosowaną technologię produkowania cienkościennych pustych w środku opakowań z polimerów termoplastycznych2) (pierwszą jest wtryskiwanie3), a drugą wytłaczanie). Dwa podstawowe sposoby kształtowania pojemników z PET to procesy EBM oraz ISBM. Proces EBM jest rozdmuchiwaniem tworzywa z rękawa, a ISBM jest rozdmuchiwaniem z jednoczesnym rozciąganiem z preformy. Obie te metody charakteryzują się specyficznymi parametrami i ich użycie zależy przede wszystkim od końcowego wykorzystania wyrobu. EBM w porównaniu z ISBM jest metodą tańszą i mniej energochłonną, ale ISBM umożliwia dokładniejsze kontrolowanie temperatury [...]

Characteristics of poly(ethylene terephthalate) preforms produced by stretch blow molding Charakterystyka faz rozdmuchu preform z poli(tereftalanu etylenu) w procesie rozdmuchiwania z jednoczesnym ich rozciąganiem DOI:10.15199/62.2015.7.8


  A process for manufg. poly(ethylene terephthalate) bottles by stretch blow molding was discussed in detail. Scharakteryzowano proces wytwarzania pojemników PET w procesie rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem półfabrykatów w postaci preform. Największy nacisk położono na szczegółowe omówienie poszczególnych etapów procesu rozdmuchiwania oraz etapów pracy maszyny rozdmuchowej. Omówiono też wybrane zagadnienia przepływu powietrza podczas procesu rozdmuchiwania butelek. Poruszono również problem przemian fazowych tworzywa PET występujących w procesie. W maszynach rozdmuchowych wykorzystujących proces rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem SBM (stretch blow molding) preformy są ogrzewane w tunelach grzewczych aż osiągną stan wysokoplastyczny, a następnie, w metalowych formach, rozdmuchiwane są sprężonym powietrzem wstępnie pod ciśnieniem 8-15 bar, a do końcowego kształtu butelki pod ciśnieniem ok. 40 bar. Po rozdmuchaniu butelki i odpowiednim jej schłodzeniu powietrze z formy rozdmuchowej zostaje usunięte do otoczenia. Jednakże możliwe jest częściowe odzyskanie tego powietrza do zasilenia pneumatycznego układu sterowania maszyną bez zmniejszenia jej wydajności. Opracowanie układu rozdmuchu z możliwością odzysku energii sprężonego powietrza stanowi jednak duży problem techniczny i tylko niektórzy producenci (np. Sidel i TES) opracowali taką technologię lub planują jej wdrożenie1). Podczas rozdmuchiwania wstępnego pojemnik przyjmuje kształt zbliżony do kształtu formy, a podczas rozdmuchu głównego ścianki butelki zostają dociśnięte sprężonym powietrzem do ścian metalowej formy. Następuje wówczas odwzorowanie kształtów, szczegółów i krawędzi formy. Preformy w fazie rozdmuchiwania są jednocześnie rozciągane za pomocą pręta rozciągającego. W wyniku procesu rozdmuchiwania z jednoczesnym rozciąganiem w tworzywie PET wytwarza się stan dwukierunkowej orientacji makrocząsteczek. Główne produkty procesu SBM to butelki, słoiki i [...]

Barwniki naftochinonowe- lawson, lapachol, juglon - zastosowanie do barwienia tkaniny poliamidowej w sub- i nadkrytycznym CO2

Czytaj za darmo! »

Współczesny rynek tekstyliów wykazuje duże zainteresowanie wyrobami z uszlachetnionych tkanin i włókien, obdarzonych specyficznymi właściwościami użytkowymi. Prowadzone badania w tej dziedzinie dużą wagę przywiązują do tkanin o właściwościach biobójczych, oddziałujących aktywnie na bakterie, patogeny grzybowe, wirusy i inne mikroby [1, 2]. Tekstylia tego typu mogą znaleźć szerokie zastosowan[...]

 Strona 1