Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł KORCZAK"

Kucie bezwypływkowe złączek do instalacji wodnej z bezołowiowych stopów miedzi


  W artykule przedstawiono nowe rozwiązania w produkcji złączek o wysokich parametrach fizycznych, które dzięki zastosowaniu bezoło- wiowych stopów miedzi, pozytywnie wpływają na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. Przeprowadzono w programie QForm3D symulacje numeryczne procesów kształtowania złączek typu mufa i trójnik. Na podstawie otrzymanych wyników możliwe było polepszenie kształtu profili narzędzi. This paper presents new solutions in the production of fittings with high physical parameters which thanks to the use of lead-free alloys, positively effect on human health and the environment. There has been carried out the numerical simulations with QForm3D for fittings forming like sleeve and tee. It was possible to improve the shape of the profiles of tools from the obtained results. Słowa kluczowe: kucie bezwypływkowe, symulacje numeryczne, złączki do instalacji wodnej, bezołowiowe stopy miedzi Key words: flashless forging, numerical simulation, fittings for water system, lead-free copper alloys.Wprowadzenie. Coraz częściej wytwórcom złączek do instalacji wodnej stawiane są wysokie wymagania dotyczące wytwarzania produktu, które nie oddziałują negatywnie na zdrowie użytkowników. Zmniejszanie się surowców oraz związany z tym wzrost ich ceny również wymusza na producentach ciągłe poszukiwanie rozwiązań, które pozwalają wykonywać wyroby doskonalsze i w konkurencyjnej cenie. Obecnie, w Europie dąży się do ograniczenia zużycia materiału, a jedną z możliwości jest kucie bezwypływkowe. Charakteryzuje się mniejszym zapotrzebowaniem materiału na daną odkuwkę niż w przypadku[...]

Sposób zamykania dopływu wody płucznej a długość filtrocykli

Czytaj za darmo! »

Sposób zamykania dopływu wody płucznej ma wpływ na segregację ziaren w złożu filtracyjnym. W czasie fluidyzacji złóż o znacznie zróżnicowanym uziarnieniu mamy do czynienia z wyraźną segregacją uziarnienia i ziarna mniejsze przyjmują wyższą pozycję. Przy małych wartościach współczynnika nierównomierności uziarnienia filtrów jednowarstwowych przeciwnie, ziarna po płukaniu są w dużym stopniu wymieszane i segregacja mniej widoczna. Do budowy złóż filtracyjnych stosuje się w miarę jednorodne materiały filtracyjne, gdyż duże ich zróżnicowanie skutkuje ułożeniem drobnych ziaren na górnej powierzchni filtru, a więc tam, gdzie stężenie zawiesiny wodnej jest największe. To prowadzi do znacznego skrócenia filtrocykli. Tak więc w czasie fluidyzacji spowodowanej przepływem wody płucznej moż[...]

 Strona 1