Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna ORCHEL-SZELĄG"

Konferencja "IV Forum Green Smart City" DOI:

Czytaj za darmo! »

Podstawową i stałą czynnością organizmów żyjących na Ziemi jest oddychanie - towarzyszy wszystkim od narodzin do śmierci, a zła jakość powietrza szkodzi naszemu zdrowiu i środowisku, prowadzi do pogorszenia jakości oraz skrócenia życia, a także wielu strat w dziedzinach społeczno-ekonomicznych. Według danych EEA, European Environment Agency, Polska od wielu lat ma najbardziej zanieczys[...]

V FORUM GREEN SMART CI TY DOI:

Czytaj za darmo! »

Troska o poprawę jakości życia ludzi mieszkających na naszej planecie wyrażana jest w różnych językach, na wiele sposobów. Jej przejawem jest również opracowywanie i wdrażanie koncepcji inteligentnych miast z ang. Smart City i wiosek z ang. Smart Village. Obydwie idee mocno koncentrują się na zagadnieniach środowiskowych np. optymalizacji i efektywności zużycia zasobów, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń, a także zagadnieniach społecznych np. dostosowaniu do potrzeb osób starszych lub dotkniętych dys[...]

Materials for energy systems - market aspects


  The paper presents the expected development of the global energy market and the current state and prospects of particular energy technolo- gies. Factors determining the competitiveness of these technologies are discussed. Then materials developed under the project New materials for energy systems (NewMat), intended for different energy technologies as well as renewable energy storage and conversion, are characteri- zed. Expected development of the properties of these materials and forecasted markets are reviewed. W artykule przedstawiono przewidywany rozwój światowego rynku energii oraz aktualny stan i perspektywy poszczególnych technologii wytwarzania energii. Omówiono czynniki określające konkurencyjność tych technologii. Następnie scharakteryzowano materiały opracowywane w ramach projektu Nowe materiały dla systemów energetycznych (NewMat), przeznaczone dla poszczególnych technologii produkcji energii oraz magazynowania energii odnawialnej. Omówiono przewidywany rozwój własności tych materiałów oraz prognozowane rynki. Słowa kluczowe: rynek energii, nowe materiały, projekt badawczy Key words: energy market, new materials, research project.Introduction. There has been a significant incre- ase in energy production and consumption over the last 100 years providing more comfort and individual freedom but at the same time polluting the environ- ment and (at least partially) depleting existing reserves. During recent years a rapid industrialization of third world countries, major increase of number of electronic devices being used as well as growing population were key factors leading to significant increase in per capita energy consumption in the world. The environmental issue such as global warming by exhausting carbon dioxide and other greenhouse gases has been rising in the worldwide scale. In most countries, the economic activity that emits the largest amount of CO2 is power generation. This has significant impact on the climate c[...]

 Strona 1