Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Górecki"

Diagnostyka warunków pracy studni ujęciowej oraz systemu pompowo-tłocznego na podstawie próbnego pompowania DOI:10.15199/17.2016.8.3

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawy metodyczne oceny diagnostycznej studni głębinowej oraz układu pompowego w oparciu o próbne pompowanie badawcze. Kompleksowa ocena stanu technicznego uwzględnia nie tylko opory hydrauliczne studni, ale także parametry instalacji tłocznej oraz wysokości geometryczne, które pozwalają na określenie przybliżonych charakterystyk agregatu pompowego zainstalowanego bezpośrednio w studni. Metodyka omówiona została na studni pracującej w jednym ze zbiorowych ujęć wody. Wyniki oceny wskazują na uszkodzenie rury fi ltrowej, co przekłada się na znaczne opory hydrauliczne studni, ale także straty energetyczne w systemie pompowym. Skutkiem tego jest wzrost kosztów eksploatacji ujęcia.Wprowadzenie Przepływ wód podziemnych w ośrodku porowatym i szczelinowym, o zmiennej średnicy zastępczej kanalików, odbywa się kosztem zmiany całkowitej energii mechanicznej (inaczej naporu lub wysokości całkowitej). Zgodnie z prawem Darcy, dla przepływu fi ltracyjnego, strata wysokości ciśnienia dla płynu jest wprost proporcjonalna do strumienia objętości płynu (strumienia fi ltracji) przy ruchu laminarnym. Natomiast przy ruchu turbulentnym strata wysokości ciśnienia jest wprost proporcjonalna do kwadratu wydatku [1]. W rozpatrywanym przypadku, intensywność zjawiska opisuje wydatek strumienia fi ltracji, zmiana całkowitej energii mechanicznej zostaje zużyta i rozproszona na pokonanie oporów ruchu[6]. Dla depresji pomierzonej w otworze studziennym zachodzi relacja wg Jacoba [2,3,4,13]. so = sw + Δs (1) so = B ∙ Q + C ∙ Q2 gdzie: so - depresja mierzona w otworze pracującej studni [L], sw = B ∙ Q - depresja w warstwie wodonośnej [L], Δs = C ∙ Q2 - zeskok hydrauliczny na fi ltrze (strata wysokości na fi ltrze) [L], B - współczynnik oporu wodonośca przy przepływie laminarnym [TL-2], C - współczynnik oporu studni przy przepływie turbulentnym [T2L-5], Q - wydatek studni (zabudowanej pompy) [L3T[...]

Analiza mikrostruktury stali podeutektoidalnej Co-Mo po ciągłym chłodzeniu z zakresu austenitu DOI:10.15199/28.2015.6.13


  Analysis of the microstructure of the hypoeutectoid Co-Mo steel after continuous cooling from austenite range Present work corresponds to the research on the kinetics of phase transformation of undercooled austenite and analysis of the microstructure of 37CoMo4-3 hypoeutectoid steel, imitating by its chemical composition toughening steels. The kinetics of phase transformation of undercooled austenite of investigated alloy was presented on CCT diagram (continuous cooling transformation). The paper presents metallographic examinations, as well as hardness measurements. Metallographic observations were carried out using a Carl Zeiss Axiovert 200 MAT light microscope. Polished sections were etched with a 3% nital (3% HNO3 solution in C2H5OH). Dilatometric tests were performed using L78 R.I.T.A dilatometer of LINSEIS. Using dilatometer, the changes of elongation of the samples with dimensions Ø3×10 mm as a function of temperature were registered. Obtained heating curves were used for precise determination of the critical temperatures (critical points) for the examined steels. The differentiation of obtained cooling curves allowed to precisely define the temperature of the beginning and the end of particular phase transitions and thus to draw CCT diagrams. Key words: hypoeutectoid steel, microstructure, kinetics of phase transformation, CCT diagram, heat treatment. W pracy przedstawiono analizę kinetyki przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali podeutektoidalnej 37CoMo4-3. Zastosowano badania metalograficzne oraz dylatometryczne, a także pomiary twardości. Badania metalograficzne wykonano na mikroskopie świetlnym Axiovert 200 MAT firmy Carl Zeiss. Zgłady trawiono 3% nitalem w celu ujawnienia poszczególnych składników mikrostrukturalnych badanej stali. Pomiary twardości wykonano aparatem Vickersa typu HPO 250, stosując siłę obciążająca 30 kG. Badania dylatometryczne wykonano za pomocą dylatometru L78 R.I.T.A. firmy LINSEIS. Rejestrowano[...]

Microstructure and phase composition characterization of a Ti–Al intermetallic alloy DOI:10.15199/28.2016.6.8


  Intermetallic Ti-Al alloys are characterized by the unique set of properties which makes these alloys a prospective material for the energy, automotive and aviation industries. The mechanical properties of a intermetallic alloys are strictly related to the microstructure. The refinement of the microstructure can be obtained by the manufacturing process, alloying additions and heat treatment. Microstructure characterization and knowledge about phase transformation mechanisms and their temperature ranges allows to change properties of the bulk material. The aim of this study was the microstructure and phase composition characterization of intermetallic Ti48Al2Cr2Nb alloy. The microstructure was examined using the light and scanning electron microscopy. Identification of phases and their temperature stability were determined by X-ray diffraction, differential dilatometry and calorimetry investigation. The oxidation process was determined by high temperature X-ray diffraction and the thermogravimetric method. The alloy after annealing has a duplex microstructure with precipitations of α2 phase in the γ matrix. Dilatometry and calorimetry allowed us to define the stability of each phase. At first the enriched in chromium α2 phase dissolved, after that the regions depleted in chromium were transformed, and above 775°C the microstructure was only the γ phase. Gamma phase was transformed above 1100°C, the end of transformation γ → α was evaluated as 1250°C. The oxidation investigations allowed us to show that the oxidation process started at 700°C by the oxide layer formation, which was stable till 900°C. Above this temperature the oxide layer started to grow. Key words: intermetallic alloy, microstructure, phase composition, Ti48Al2Cr2Nb, titanium alloy.1. INTRODUCTION Titanium intermetallic alloys due to their unique properties could find possible applications in a wide range of the industries, especially when th[...]

Thermal range of cementite occurrence in hypereutectoid alloys with controlled C, Cr and Mn content DOI:10.15199/28.2018.1.5


  1. INTRODUCTION Hypereutectoid steels are characterized by the high carbon content. High amount of the carbon, above the eutectoid point, resulted in the formation of the secondary carbides in microstructure. This precipitations in a great way influent on the mechanical properties [1÷4]. Cementite is a metastable iron carbide with the rhombic crystallographic structure and structural formula M3C. In cementite particles also could dissolve Cr, Mn, V, Mo, Ti, especially in the case of alloyed steels. It have been shown that the Cr and Mn dissolved in pure cementite increases the temperature of the cementite formation. Additionally, this elements increase the cementite hardness by approximately 3.5 GPa for the 20 mass % of Cr and by 5 GPa for 30 mass % of Mn. The thermal stability of cementite is more significant for the Cr addition than Mn. This alloying elements also increases the Young module of the cementite. It should be noted that with the increase of the alloying elements content also increase a linear expansion coefficient of cementite. Manganese increases resulted in a constant increase of α coefficient with temperature, in pure cementite this relation is opposite. Whereas the 20% mass Cr addition stabilized the α at value 25.5×10-6 K-1 at the temperature range from RT to 1273 K (for a pure cementite 16.2×10-6 K-1 above 481 K). Titanium addition to pure cementite resulted in its destabilization and formation of more thermodynamic stable titanium carbides [5÷7]. It should be noted that the relevant are thermodynamic correlations between the cementite and ferrite/austenite. Enthalpy of the cementite formation in a Fe-C system is about 27.0 kJ/mol [6]. In a Fe-C system in a traditionally used iron alloys, cementite is a part of the eutectoid mixture or could be formed as a precipitations from the liquid/austenite/ferrite. In a case of the eutectoid transformation two main mechanisms of the perlite formation were f[...]

 Strona 1