Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Michał RĄPAŁA"

New continuous casting machine in Arcelormittal Poland

Czytaj za darmo! »

In the Steel and Semi-Products Plant, ArcelorMittal Poland, Unit in Dąbrowa Górnicza the third continuous casting machine was erected. The production capacity of a new caster amounts to 3 mln. tons of slabs per year. This article covers the investment process, construction of the machine (by SMS Demag as the main supplier), production program and technological process control system. W Stalowni[...]

Results of liquid steel filtration by means of the multi-hole ceramic filters within the process of continuous casting


  In the aspect of planning steel filtration process in an in tundish of the CC device, a model testing of steel flow and mixing in an in tundish with an equivalent constructional solution of multi-hole ceramic filter has been conducted. The results of these tests will make it possible to define the optimum filter construction and its position in the in tundish. This research also presents the results of industrial tests of steel filtration with multi-hole ceramic filters, previously reduced with aluminium. The obtained results of filtration have proved that this method may be used as an effective and cheap way of steel filtration from non-metallic inclusions. Hitherto existing investigations concerning the ceramic filter use in the liquid steel making processes (both of laboratory and industrial scale) have given good results. Placing filters in the tundish is the best location in consideration of limiting the possibility of secondary pollution of steel. W aspekcie planowania procesu filtrowania stali w kadzi pośredniej urządzenia COS, wykonano badania modelowe przepływu i mieszania stali w kadzi pośredniej z wariantowym rozwiązaniem konstrukcyjnym modelu filtra wielootworowego. Wyniki tych badań pozwoliły określić optymalną konstrukcję filtra i miejsce jego usytuowania w kadzi pośredniej. W pracy przestawiono również wyniki badań przemysłowych filtracji stali wielootworowymi filtrami ceramicznymi, uprzednio odtlenionej za pomocą aluminium. Uzyskane wyniki filtrowania potwierdzają, iż metoda ta może być skutecznym i tanim sposobem jej rafinacji z wtrąceń niemetalicznych. Dotychczasowe badania filtracji ciekłej stali (zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych) dały pozytywne wyniki. Usytuowanie filtrów w kadzi pośredniej jest najkorzystniejszym miejscem z uwagi na eliminację możliwości wtórnego utlenienia ciekłej stali. Key words: steel, filtration, ceramic filter, solid non-metallic inclusions, continuous casting Słowa kluczowe[...]

Weryfikacja modelu matematycznego wymiany ciepła podczas przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej do odlewania wlewków kwadratowych


  W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przepływu stali w sześciowylewowej kadzi pośredniej wyposażonej w system zatyczkowy. Do symulacji numerycznej procesu odlewania stali wykorzystano model matematyczny, do rozwiązania którego zastosowano program Ansys-Fluent®. Do opisu warunków cieplnych w kadzi pośredniej zastosowano model Bussinesqa. Model matematyczny był zweryfikowany przez eksperyment przemysłowy. W rezultacie obliczeń numerycznych otrzymano: pola przepływu i temperatury ciekłej stali. The paper presents the results of computer simulation of steel flow in a six-outlet tundish with the stopper rod system. The Ansys- Fluent® program was used to solve the mathematical model of steel casting process. The Bussinesq model was used for describing of thermal conditions in the bloom tundish. The mathematical model was verified by industrial experiment. As a results of numerical simulation the fields of liquid steel flow and temperature have been obtained. Słowa kluczowe: sześciowylewowa kadź pośrednia, eksperyment przemysłowy, wymiana ciepła, przepływ stali, modelowanie numeryczne Key words: six-outlet tundish, industrial experiment, steel flow, buoyancy number, numerical modelling 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 917 nia jest wyposażona w system zatyczkowej regulacji dopływu stali do krystalizatorów umożliwiających odlewanie wlewków kwadratowych. Średnica wewnętrzna rury osłonowej doprowadzającej ciekły metal do kadzi pośredniej wynosi 60 mm. Średnica wewnętrzna wylewów zanurzeniowych wprowadzających metal do krystalizatorów wynosi 50 mm. Kadź pośrednia jest wyposażona w dwie przegrody o wysokości 300 mm każda. Są one usytuowane w bezpośredniej bliskości strefy zasilania kadz[...]

 Strona 1