Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Bohatkiewicz"

Metody i środki ochrony przed hałasem drogowym - kryteria wyboru DOI:10.15199/33.2018.03.11


  Do najczęściej stosowanych metod ochrony przed hałasem w Polsce należą ekrany akustyczne.Wbardzo wielu miejscach jest to rozwiązanie mało optymalne, a nawet niewskazane. Popularność stosowania ekranów akustycznych powodują: ich koszt (tylko teoretycznie najniższy); przyzwyczajenie; stosunkowo proste przygotowanie projektu i uzyskanie decyzji środowiskowej oraz nieskomplikowana i szybka budowa. Jednocześnie ekrany akustyczne nie zabierają wiele dodatkowego terenu. To co przemawia za stosowaniem ekranów akustycznych, staje się ich wadą w przypadku nieumiejętnego zastosowania i stanowi często bardzo duży problemszczególnie w czasie eksploatacji drogi.W2007 r. po wykonaniu map akustycznych prognozowano, że trzeba będzie wykonać ok. 1500 km ekranów za kwotę ok. 2,1 mld zł, w 2011 r. zgodnie z prognozami należało już wykonać ok. 7700 km ekranów za ok. 13,5 mld zł.W2012 r. nastąpiła zmiana dopuszczalnych wartości hałasu, która spowodowała spadek prognozowanej liczby ekranów o 30 - 40%. Wówczas szacowano, że wydatki na ekrany akustyczne mogą wynieść 8,1 - 9,5 mld zł. Prognozy te w dużej części spełniły się - do 2013 r. wykonano na drogach krajowych 1009 km ekranów akustycznych za ok. 2,9 mld zł, a w 2015 r. ok. 110 km za ok. 0,5 mld zł. Szacuje się, że co roku wykonywanych jest ok. 100 km ekranów akustycznych. Tak często stosowane ekrany powodują wiele problemów nie tylko związanych z ich utrzymaniem, ale również krajobrazowych, a na[...]

BIM w architekturze i infrastrukturze: podobieństwa i różnice DOI:10.15199/33.2015.06.42


  Wartykule opiszemy podobieństwa i różnice dotyczące stosowania BIM(Building InformationModelling) w projektowaniu architektoniczno-konstrukcyjnym obiektów kubaturowych i drogownictwie z punktu widzenia drogowców. Fakt, że przedsięwzięcia drogowe zawsze różniły się od budownictwa kubaturowego, znajduje odzwierciedlenie w procesie wdrożenia BIM, dlatego też rozwijając skrót BIM w odniesieniu do dróg, należy posługiwać się terminem "modelowanie informacji o budowli" - zamiast o budynku - awłaściwie "modelowanie informacji o infrastrukturze". Podstawowa różnicamiędzymodelowaniemobiektów kubaturowych i drogowych leży w skali przedsięwzięcia, ale można wymienić co najmniej dziesięć obszarów, w których występują znaczne różnice pomiędzy BIM "kubaturowym" a BIM "drogowym". 1. Zajętość terenu. Powierzchnia budynku, to od kilkuset do kilkunastu tysięcymetrówkwadratowych.Modelowany obiekt ma charakter zwarty, określany mianem punktowego i jest jednolicie usytuowany w terenie. Natomiast infrastruktura drogowa zajmuje powierzchnię co najmniej kilku tysięcymetrów kwadratowych. Górna granica zależy od długości odcinka drogi, np. dwudziestokilometrowy odcinek drogi (autostrada, droga ekspresowa) może zajmować powierzchnię ponad miliona metrów kwadratowych!Obiektma charakter liniowy, cechuje go duża długość, liczne rozgałęzienia i zmienny przebieg w terenie. 2. Teren objętymodelem. Z reguły model budynku albo nie uwzględnia terenu, albo tylko wąski pas gruntu wokół budynku, który nie przekracza granic działki, na której umieszczona jest budowla.Wynika to zarówno z punktowego charakteru inwestycji, jak i z tego,[...]

Wpływ uspokojenia ruchu na poziom hałasu drogowego DOI:10.15199/33.2019.06.07


  Najbardziej powszechną metodą ochrony przed hałasem jest zastosowanie ekranów akustycznych. Rozwiązanie to niestety wywołuje również negatywne efekty, takie jakmonotonia drogowa, ograniczenie widoczności na skrzyżowaniach oraz zakłócenie krajobrazu, dlatego bardzo ważne jest szukanie innych rozwiązań. Istotnym czynnikiem zmniejszającym emisję hałasu jest poruszanie się samochodówz prędkościąwynikającą z ograniczeń regulowanych przepisami, jak również stworzenie warunkówwymuszających spokojny oraz jednostajny styl jazdy. Stosującwyłącznie oznakowanie pionowe, bardzo trudno jest wyegzekwować przestrzeganie przepisów drogowych przez kierowców, dlatego bardzo efektywnymrozwiązaniemjestwprowadzenie kompleksowego uspokojenia ruchu. Dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu geometrii drogi, organizacji ruchu, a także rozmieszczeniu technicznych środków uspokojenia ruchu można podświadomie wpłynąć na zachowanie kierowcy i prędkość jazdy. Program i zakres badań Projekt "Miasteczko Holenderskie" obejmujący odcinek drogi wojewódzkiej nr 824 oraz osiedle Włostowice w Puławach, zrealizowanyw2009 r.,miał na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.Wraz z użytkowaniemopracowanych rozwiązań okazało się, że mają one także pozytywny wpływ na klimat akustyczny. W otoczeniu drogi, pełniącej jednocześnie funkcję drogi tranzytowej, występuje liczna i gęsta zabudowa jednorodzinna. Na terenie tego osiedla zlokalizowana jest również szkoła oraz przedszkole, co niezwykle podwyższa wagę zachowania ostrożności i poruszania się samochodem z dopuszczalną prędkością.Wramach projektu przebudowano wspomniany odcinek drogiwojewódzkiej,wpewnej części ulice osiedlowe, ale również wprowadzono wiele elementów uspokojenia ruchu, takich jak wyniesione powierzchnie skrzyżowań, bramy wjazdowe do miasta, wyniesiony pas środkowy o zmiennej szerokości, przejścia dla pieszych z azylami. Wramach badań poziomu hałasu wykonano pomiary nas[...]

Przyszłość i korzyści z zastosowania BIM w budownictwie infrastrukturalnym DOI:10.15199/33.2017.04.14


  technologię 1) Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury *) Adres do korespondencji: j.bohatkiewicz@pollub.pl DOI: 10.15199/33.2017.04.14 Przyszłość i korzyści z zastosowania BIM w budownictwie infrastrukturalnym dr inż. Janusz Bohatkiewicz1)*) mgr inż. Michał Jukowski1) mgr inż. Marcin Dębiński1) Rys. 1. Poziomy dojrzałości BIMw budownictwie infrastrukturalnym (na podstawie materiałów VIANOVA Systems A.S.) 75 Budownictwo infrastrukturalne - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 4 ’2017 (nr 536) BIMmożna podzielić na sześć charakterystycznych etapów. Pierwszy z nich to modelowanie stanu istniejącego i wykorzystanie różnego typu danych, np. lokalizacji sieci podziemnych, nadziemnych, budynków czy też numerycznego modelu terenu (NMT). Drugim etapem jest proces modelowania rozwiązań projektowych łączący wszystkie branże, np. sanitarną, elektryczną, teletechniczną czy drogową. Kolejny etap to wykrywanie kolizji i związana z tym możliwość podejmowania ważnych decyzji (wielobranżowych) dotyczących zmian projektowych [...]

Wpływ warunków ruchu drogowego na prognozy hałasu DOI:10.15199/33.2018.11.18


  tranzyto- 1) Politechnika Lubelska;Wydział Budownictwa i Architektury 2) Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: m.debinski@pollub.pl Streszczenie. Obecnie istnieje wiele metod i modeli prognozowania poziomu hałasu w otoczeniu dróg. Wyniki otrzymywane dzięki tym modelom różnią się dokładnością ze względu na różne podejście m.in. do parametrów ruchu drogowego. Najczęściej nie uwzględniają one warunkówruchu drogowego, comoże skutkować błędamiwoszacowaniu poziomu hałasu drogowego.Wartykule przedstawiono wyniki pilotażowych badań wskazujących na skutki nieuwzględnienia przepustowości odcinka drogowego oraz warunków ruchu w analizach hałasu. Słowa kluczowe: hałas drogowy; równoważny poziomdźwięku; przepustowość; warunki ruchu. Abstract. Currently, there are many methods and models for estimating the level of road traffic noise in surrounding of roads. The accuracy of the results, obtained by using thesemodels, differ due to different usage of traffic parameters, among others. In the majority, thesemethods do not take into account traffic conditions, which may result in errors in estimating the level of road traffic noise. The article presents the results of pilot studies indicating the [...]

Ekrany akustyczne - zasady ustalania położenia i wymiarów względem źródła i odbiorcy hałasu DOI:10.15199/33.2018.12.21


  Zgodnie z polityką Unii Europejskiej, kraje członkowskie są zobligowane do rozwoju i utrzymywania infrastruktury komunikacyjnej przyjaznej środowisku naturalnemu i miejscu zamieszkania ludzi.Wzwiązku z tym, w celu zapobiegania szkodliwym oddziaływaniom transportu na otoczenie, stosowane są rozwiązania m.in. dotyczące ochrony akustycznej. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego klimatu akustycznego w środowisku, przede wszystkim przez utrzymanie poziomu hałasu poniżej wartości dopuszczalnych określonych w przepisach prawnych poszczególnych krajów. Tradycyjny model ochrony przed hałasem komunikacyjnym zakłada stosowanie rozwiązań wyłącznie pomiędzy źródłem powstawania hałasu a jego odbiorcą, wśród których są ekrany akustyczne, wały ziemne i ewentualnie pasy zieleni. Obecnie zaleca się rozpatrywanie stosowania rozwiązań ochronnych na całym odcinku propagacji fali dźwiękowej - od źródła hałasu do jego odbiorcy [2]. W związku z tym w przypadku dróg samochodowych coraz częściej stosowane są metody mające na celu zmniejszenie hałasu już w strefie emisji, które oddziałują na podstawowe czynniki powodujące hałas: ruch pojazdów i ich prędkość oraz rodzaj nawierzchni. Odbywa się to przez budowę tzw. cichych nawierzchni drogowych [...]

 Strona 1