Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF ZIELIŃSKI"

Badanie starzenia pap a trwałość pokryć

Czytaj za darmo! »

Największy wpływ na stabilną jakość w trakcie eksploatacji wyrobów hydroizolacyjnych produkowanych z użyciemasfaltu budowlanego ma odporność na starzenie. Czas starzenia asfaltu jest trudny do jednoznacznego określenia. Zależy on m.in. od rodzaju i gatunku użytego lepiszcza oraz warunków eksploatacji, np. w przypadku asfaltów twardych stosowanych w tradycyjnych papowych pokryciach dachowych, ich trwałość bez konserwacji wynosi 4 - 5 lat. Czas starzenia eksploatowanych w podobnych warunkach wyrobów hydroizolacyjnych wykonanych z użyciem asfaltów modyfikowanych elastomeremSBS jest znacznie dłuższy. Producenci pap polimeroasfaltowych udzielają na swoje wyroby wieloletniej gwarancji trwałości, w większości przypadków 10 - 15 lat. Jednak precyzyjna odpowiedź na pytanie o r[...]

Znaczenie surówki stałej w procesie stalowniczym na tle innych alternatywnych żelazonośnych materiałów wsadowych

Czytaj za darmo! »

Surówka była zawsze podstawowym składnikiem używanym przy produkcji stali. Pomimo tego, że w ostatnich 40 latach stalownictwo znacznie się zmieniło, to znaczenie surówki w procesie stalowniczym jeszcze bardziej wzrosło. Asortyment stali produkowanych w piecach EAF został rozszerzony o nowe gatunki na wyroby płaskie i długie, przez co surówka stała się idealnym surowcem poprawiającym elastyczność procesu EAF. Zastosowanie surówki w EAF ma ponadto korzystny wpływ na zużycie energii elektrycznej i chemicznej procesu. Since the first steel was made pig iron in one form or another has been an integral component material. Though the face of steelmaking has changed considerably over the past 40 years the utilization of pig iron as a raw material for steel production has grown. The assortme[...]

Teoretyczne podstawy doboru asfaltu i SBS w wyrobach hydroizolacyjnych

Czytaj za darmo! »

Najczęściej obecnie stosowanym modyfikatorem asfaltu w różnego rodzaju budowlanych wyrobach hydroizolacyjnych jest kopolimer styren-butadien- -styren (SBS). W przemyśle materiałów hydroizolacyjnych ilość i rodzaj SBS użytego do modyfikacji asfaltu określana jest przeważnie na podstawie obserwacji praktycznych lub dyktują ją względy ekonomiczne, bowiem teoretyczne podstawy doboru asfaltu i SBS na ogół nie są znane. Budowa i właściwości SBS Modyfikacja asfaltu SBS polega na tym, że podczas pęcznienia elastomer do dziewięciu razy zwiększa swoją objętość, pochłaniając głównie części frakcji olejowej. Proces produkcji asfaltumodyfikowanego składa się z trzech faz: pęcznienia, ścinania oraz dojrzewania z sieciowaniem. Gotowy asfalt modyfikowany charakteryzuje się odwracalnymprocesem sieciowania. Oznacza to, że przy ponownym rozgrzewaniu następuje rozpad sieci (domeny styrenu miękną i ulegają rozpadowi), a podczas ochładzania ich odbudowa. Sieć SBS wzmacnia się szczególnie szybko przy obniżeniu temperatury asfaltumodyfikowanego poniżej 100 °C (poniżej tej temperatury asfalt modyfikowany bardzo szybko twardnieje). Dzieje się tak, ponieważ szybko twardnieją domeny styrenowe, dla których 100 °C jest temperaturą zeszklenia styrenu. Technologia produkcji pozwala na tworzenie różnych typówSBS: liniowych lub wieloramiennych, np. o strukturze promienistej. Powstały elastomer ma właściwości termoplastyczne, tzn.mięknie po ogrzaniu i twardnieje po schłodzeniu. Pierwsze odmiany SBS (Kraton 101) wytwarzano w USA na początku lat sześćdziesiątych XX w. Początkowo SBS używany był głównie jako materiał do produkcji obuwia sportowego. Znany już na początku lat siedemdziesiątych SBS liniowy jest otrzymywany przez połączenie dwóch bloków polistyrenu łańcuchem polibutadienu. Typ radialny SBS otrzymuje się przez połączenie np. czterech blokówpolistyrenu czterema łańcuchami polibutadienu. SBS typu liniowego stosuje się najczęściej[...]

Wykorzystanie odpadów hutniczych w przemyśle cementowym

Czytaj za darmo! »

Odpady żelazonośne z procesów hutniczych z powodzeniem wykorzystywane są do produkcji klinkieru we wszystkich zakładach przemysłu cementowego. Cementy produkowane z ich udziałem posiadają szereg korzystniejszych właściwości technologicznych niż klasyczne cementy portlandzkie, a dodatkowo przy ich produkcji występują różnorakie aspekty ekologiczne. Iron-bearing waste forming during metallurgical[...]

Kontrakty terminowe futures w przemyśle hutniczym

Czytaj za darmo! »

Kontrakty terminowe są narzędziami w zarządzaniu ryzykiem, które pomagają firmom zabezpieczyć się przed nieprzychylną zmianą cen, dzięki zdefiniowanej umowie nabycia lub sprzedaży interesującego firmę produktu, przy ściśle określonej na przyszłość cenie, ustalanej w dniu zawarcia kontraktu. Dostępne od 2008 r. kontrakty terminowe dla stali spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, nie tylko ze strony firm branżowo związanych z tym przemysłem. Dzieje się tak, ponieważ przemysł stalowy, firmy konstrukcyjne, usługowe i produkcyjne zainteresowane są możliwościami zabezpieczania się przed wzrostem cen zaopatrzenia lub spadkiem cen zbytu swoich wyrobów. Futures contracts are tools in risk management, which help companies to insure against unfavourable price change thanks to purchase o[...]

Możliwości spowolnienia procesów starzeniowych w asfaltach stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych


  Na trwałość bitumicznych wyrobów hydroizolacyjnych największy wpływ ma odporność asfaltu na starzenie. Badaniamające na celu analizę możliwości spowolnienia procesu starzenia asfaltu zawartego w hydroizolacyjnych wyrobach budowlanych nabrały ostatnio dużego znaczenia. Spowodowane zostało to głównie znacznym wzrostem ceny asfaltu w Polsce. Od 2009 r. średnia cena asfaltu wzrosła o ok. 150%. Obecnie cena netto asfaltu 160/220, najczęściej używanego do produkcji modyfikowanych SBS wyrobów hydroizolacyjnych, wynosi ok. 2300 zł/t ima ciągłą tendencje wzrostową. Należy podkreślić, że na skutek starzenia asfaltu obniża się jego trwałość, a cechy użytkowe wykonanego przy jego użyciu materiału hydroizolacyjnego w znacznym stopniu ulegają pogorszeniu. Efektem jest konieczność wykonania częstszych remontów, co skutkuje zwiększeniem kosztów eksploatacyjnych.Wbudownictwie problem ten głównie dotyczy papowych pokryć dachowych. W artykule omówiono główne czynniki mające wpływ na intensywność starzenia asfaltu oraz zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych asfaltówmodyfikowanych substancjamimogącymi mieć wpływ na spowolnienie pogarszania się jego właściwości fizycznych spowodowanych starzeniem. Starzenie asfaltów Głównym celem większości badań opisanych w literaturze [1, 2] jest analiza wpływu efektu starzenia na cechy eksploatacyjne bitumicznych nawierzchni drogowych. O starzeniu asfaltów wwyrobach hydroizolacyjnych praktycznie niema informacji literaturowy[...]

Projektowane i rzeczywiste cechy mechaniczne betonowej posadzki przemysłowej zbrojonej włóknami stalowymi DOI:10.15199/33.2017.09.06


  Możliwość doświadczalnej weryfikacji założeń projektowych w zrealizowanej konstrukcji jest trudna do spełnienia, gdyż powszechnie nie wykonuje się badań niszczących wykonanych elementów. Projektant bazuje na przyjętych teoriach obliczeniowych, szacując prawdopodobne cechymechaniczne materiałów i spodziewane wartości obciążeń [2]. Problem jest tylko taki, na ile założenia projektowe są spełnione i czy niespełnienie wymagań jest źródłemawarii. Dylemat ten jest przedmiotem analiz w artykule. Przedmiot analizy W zakładzie przemysłowym wykonano metodą bezspoinową posadzkę typu TAB_Floor z betonu cementowego klasy C25/30, o grubości 17 cm, ze stalowym zbrojeniem rozproszonym HE 35/0,75 w ilości 25 kg/m3 betonu. Odległość między szwami roboczymi przyjęto 36,00 x 30,00m.Wyspecyfikowano obciążenia stałe i zmienne oraz przyjęto następujące cechy betonu: fck = 30,0 MPa; fcm = 33,0 MPa; fctm,fl = 3,71 MPa, a w przypadku fctm,fl betonu z włóknem stalowym na poziomie 5,10MPa. Kierując się japońską normą JCI-SF4 [3], przyjęto wartość Re3 = 52%. Wykonana posadzka po rocznym okresie eksploatacji w wielu miejscach uległa zarysowaniu, a w niektórych silnemu spękaniu. Wycięto więc próbki belkowe o wymiarach 15 x 15 x 70 cm po trzy z miejsc silnie spękanych (oznaczenie grupy I) i zarysowanych (oznaczenie grupy II) i przystąpiono do badań laboratoryjnych. Przebieg i wyniki badań Wykonano badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz badanie wytrzymałości równoważnej na rozciąganie przy zginaniu. Oszacowano ilość oraz przestrzenne rozmieszczenie użytego stalowego zbrojenia rozproszonego. Zginanie beleczek przeprowadzo[...]

Wpływ odmiany SBS na właściwości asfaltów stosowanych w wyrobach hydroizolacyjnych


  Kopolimer styren-butadien-styren (SBS) od lat jest typowym produktem wykorzystywanym do modyfikacji asfaltu używanego w drogownictwie i do produkcji różnego rodzaju materiałów hydroizolacyjnych. Można tworzyć różne typy SBS, m.in. liniowe lub o strukturze radialnej. Każda odmiana w nieco inny sposób modyfikuje asfalt. Do produkcji papy często stosowane są mieszanki liniowego i radialnego kopolimeru SBS, łączone w proporcjach gwarantujących uzyskanie założonych cech produktu, np. odporność na ujemną temperaturę. Umiejętność dobrania tych proporcji jest tajemnicą ściśle strzeżoną przez firmy.Wartykule przedstawimy wyniki badań laboratoryjnych asfaltu modyfikowanego różną ilością SBS o strukturze liniowej i radialnej. Proces produkcji asfaltu modyfikowanego składa się z trzech faz [1]. - faza I - pęcznienie SBS - dodanie odpowiedniej ilości elastomeru do asfaltu o temperaturze 180 - 190 °C. W tak wysokiej temperaturze SBS stopniowo pęcznieje, ponieważ asfalt (jego frakcja olejowa) zaczyna wnikać w głąb polimeru, który staje się coraz bardziej miękki; - faza II - ścinanie -miękki SBS zostaje przepuszczony przezmłyn ścinający, w którym następuje ostateczne rozdrobnienie polimeru. Przepuszczenie asfaltu z SBS przezmłynmoże być wielokrotne, aż do uzyskania je[...]

Determination of SBS content in bitumen by IR spectrophotometry. Określanie zawartości SBS w asfalcie metodą spektrofotometryczną


  Com. bitumen was modified by addn. of styrene/butadiene/ styrene copolymer and studied for homogeneity by IR spectroscopy. The anal. method was found suitable for the study.Przedstawiono wyniki badań asfaltów modyfikowanych kopolimerami styren/butadien/styren (SBS). Do badań zastosowano metodę spektrofotometryczną w zakresie średniej podczerwieni. Procedura badawcza1) została opracowana przez Road and Traffic Authority, NSW. Przeprowadzono identyfikację jakościową i ilościową SBS zawartego w modyfikowanym asfalcie. Badania miały na celu weryfikację poprawności procedury1) oraz jej dostosowanie do realiów materiałowych istniejących w polskim przemyśle materiałów hydroizolacyjnych. Kopolimer SBS już od ponad 20 lat jest podstawowym materiałem używanym do modyfikacji asfaltów. Szybka i w miarę dokładna identyfikacja SBS oraz określenie jego zawartości w asfalcie stanowią nadal spore wyzwanie. Stosowane obecnie metody zarówno chemiczne, jak i fizyczne określania zawartości SBS w asfalcie są pracochłonne i na ogół dość nieprecyzyjne. Zawartość SBS w asfalcie używanym do produkcji materiałów hydroizolacyjnych może sięgać nawet kilkunastu procent. Jest on ich najbardziej cenotwórczym składnikiem. W ostatnich 2 latach cena SBS wzrosła o ponad 40%. Stanowi ona już ponad jedną trzecią kosztów materiałowych przy produkcji np. papy. Dlatego też coraz częściej dochodzi do zaniżania przez producentów zawartości SBS w końcowym wyrobie. Budowlany materiał hydroizolacyjny wykonany przy użyciu asfaltu nie w pełni zmodyfikowanego SBS ma wyraźnie mniejszą trwałość oraz gorsze parametry użytkowe od wykonanego przy użyciu w pełni zmodyfikowanego asfaltu. Przedstawiono wyniki badań metodą spektrofotometryczną w zakresie średniej podczerwieni asfaltów modyfikowanych SBS. Przeprowadzono identyfikację jakościową i ilościową SBS zawartego w modyfikowanym asfalcie. [...]

 Strona 1  Następna strona »