Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Bronisław Kałędkowski"

Badania procesu estryfikacji kwasu benzoesowego glikolem dietylenowym

Czytaj za darmo! »

Badano kinetykę reakcji estryfikacji kwasu benzoesowego glikolem dietylenowym w warunkach laboratoryjnych w obecności kwasu siarkowego i kwasu p-toluenosulfonowego jako katalizatorów, z azeotropowym usuwaniem wody z mieszaniny reakcyjnej. Reakcja przebiegała dwustopniowo poprzez monobenzoesan glikolu dietylenowego. Stwierdzono pełne przereagowanie kwasu benzoesowego w warunkach reakcji. [...]

Reaction rate constants of amine-catalyzed synthesis of phenol-formaldehyde resins. Stałe szybkości reakcji syntezy żywic fenolowo-formaldehydowych otrzymywanych z udziałem katalizatorów aminowych


  Condensation of PhOH with CH2O in aq. soln. at 85+-1°C was carried out in presence of amines as catalysts and followed by titration and liq. chromatog. Four examples of calcn. of reaction rate consts. were presented. Good correlation between the consts. and the entry function was obsd. Końcowe właściwości żywic fenolowo-formaldehydowych zależą od wielu czynników, takich jak temperatura, czas syntezy, stosunek molowy formaldehydu do fenolu oraz rodzaju i ilości katalizatora1). Szczególnie ten ostatni wpływa na mechanizm i kinetykę poszczególnych etapów reakcji, takich jak powstawanie pochodnych hydroksymetylowych, jak również następcze reakcje polikondensacji. Przedstawiono wyniki badań kinetycznych dla żywic rezolowych uzyskanych z udziałem katalizatorów aminowych oraz amoniaku. Praca stanowi kontynuację badań nad kinetyką reakcji fenolu z formaldehydem w środowisku zasadowym2). W badaniach wykorzystano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej (oznaczanie fenolu) oraz metodę miareczkowania potencjometrycznego chlorowodorkiem hydroksyloaminy (oznaczanie formaldehydu). Żywice rezolowe są jednymi z najstarszych syntetycznych polimerów, ale wciąż znajdują nowe zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle drzewnym i materiałów drewnopochodnych, materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej i szklanej, laminatów elektroizolacyjnych i technicznych, pianek izolacyjnych w budownic- Condensation of PhOH with CH2O in aq. soln. at 85±1°C was carried out in presence of amines as catalysts and followed by titration and liq. chromatog. Four examples of calcn. of reaction rate consts. were presented. Good correlation between the consts. and the entry function was obsd. Końcowe właściwości żywic fenolowo-formaldehydowych zależą od wielu czynników, takich jak temperatura, czas syntezy, stosunek molowy formaldehydu do fenolu oraz rodzaju i ilości katalizatora1).[...]

Zastosowanie pomiarów fotometrycznych do śledzenia postępu reakcji w syntezie żywic fenolowo-formaldehydowych z udziałem zasadowych katalizatorów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących próby wykorzystania pomiarów fotometrycznych do śledzenia postępu reakcji fenolu z formaldehydem w środowisku alkalicznym. W badaniach zastosowano plan doświadczeń wg modelu Boxa i Behnkena, w którym funkcjami wejściowymi były: stężenie katalizatora, temperatura oraz stosunek molowy fenolu i formaldehydu. Wyniki prac pokazały istnienie korelacji pomi[...]

Żywica fenolowo-formaldehydowa modyfikowana melaminą i mocznikiem

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania w celu określenia najistotniejszych parametrów syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej modyfikowanej melaminą i mocznikiem umożliwiające otrzymanie produktu o zminimalizowanej zawartości wolnego fenolu i formaldehydu oraz o małej podatności zżelowanej żywicy na rozkład termiczny. Żywice fenolowo-formaldehydowe należą do najstarszych tworzyw sztucznych. Mimo to są prowadzone[...]

Żywica rezolowa do chemoutwardzalnych mas rdzeniowych i formierskich

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac dotyczących sposobu otrzymywania nowoczesnej, modyfikowanej żywicy rezolowej przeznaczonej do sporządzania form i rdzeni odlewniczych. Żywica ta - poddana procesowi modyfikacji i stabilizacji wykazuje dobre właściwości użytkowe i zachowuje je przez 18 tygodni. Jest produktem mniej zagrażającym środowisku naturalnemu niż żywice dotychczas stosowane. ywice fenolowe s[...]

Żywica nowolakowa modyfikowana komponentem dianowym

Czytaj za darmo! »

Opisano przebieg badań nad doborem warunków syntezy żywicy nowolakowej prowadzonych w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Część wsadu fenolowego zastąpiono tańszym surowcem - komponentem dianowym ubocznie wytwarzanym przy produkcji bisfenolu A. Wyznaczono technologiczne parametry przemysłowego procesu wytwarzania modyfikowanej żywicy nowolakowej o pożądanych właściwościach. ywice fenolowo-[...]

Zastosowanie pomiarów konduktometrycznych do śledzenia postępu reakcji w syntezie żywic fenolowo-formaldehydowych z udziałem zasadowych katalizatorów

Czytaj za darmo! »

Poprzednio1) do śledzenia przebiegu syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej przy wcześniej zdefiniowanym stężeniu fenolu i/lub formaldehydu zastosowano pomiary fotometryczne. Obecnie to samo zagadnienie rozwiązano z zastosowaniem prostszej metody pomiaru zmian przewodności właściwej. W badaniach ponownie zastosowano plan doświadczeń wg modelu Boxa i Behnkena, w którym funkcjami wejściowymi były: stężenie katalizatora, temperatura oraz stosunek molowy reagentów (fenolu i formaldehydu). Wyniki prac pokazały istnienie korelacji pomiędzy przewodnością właściwą a badanymi funkcjami wejściowymi. Uzyskane współczynniki determinacji oraz błędy estymacji stwarzają możliwość zastosowania przyjętego sposobu śledzenia postępu reakcji nie tylko w badaniach laboratoryjnych, ale także i[...]

Stała szybkości reakcji syntezy żywic fenolowo-formaldehydowych z udziałem zasadowych katalizatorów


  W dotychczasowych publikacjach zaprezentowano zastosowanie pomiarów fotometrycznych oraz konduktometrycznych do śledzenia postępu reakcji. Wykazano, że tego rodzaju pomiary, przy wcześniej zdefiniowanym stężeniu fenolu i/lub formaldehydu, mogą być pomocne w określaniu momentu zakończenia syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej. Uzyskane wyniki pokazały istotną korelację pomiędzy przewodnością właściwą i współczynnikiem absorbancji a zmianami stężenia fenolu i formaldehydu obserwowanymi w czasie reakcji. Wykonane we wcześniejszych pracach pomiary zmian zawartości nieprzereagowanego fenolu i formaldehydu zostały wykorzystane do opracowania uproszczonego modelu obliczania stałych szybkości reakcji. W niniejszej pracy przedstawiono sposób obliczania stałych szybkości reakcji fenolu z formaldehydem na podstawie pełnego planu Boxa i Behnkena. Badania te miały także na celu matematyczne przedstawienie wpływu zmiennych parametrów syntezy na wartość stałej szybkości reakcji. Condensation of PhOH with CH2O in aq. soln. at 60-80°C was carried out in presence of NaOH and followed by titration and liq. chromatog. A full Box-Behnken model of exptl. design was used. Four examples of calcn. of reaction rate consts. were presented. A good correlation between the consts. and the entry function was obsd. Choć od pierwszej syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej upłynęło ponad 100 lat, współczesne produkty tego typu są ciągle ważnym elementem w chemii polimerów. Pomimo tego, że czasami w ostatecznym produkcie zawartość nieprzereagowanego fenolu wynosi od kilku do kilkunastu procent, żywice te są niezastąpione w produkcji m.in. laminatów elektroizolacyjnych, pianek górniczych czy lepiszczy odlewniczych. Zgodnie z danymi literaturowymi w rozważaniach przyjmuje się, że reakcja fenolu z formaldehydem przebiegająca w środowisku zasadowym jest reakcją II rzędu. Szybkość tej reakcji określa ogólne równanie II stopnia (1)1): v = k [F][P] (1) [...]

Żywica nowolakowa do produkcji epoksynowolaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano przebieg syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej typu nowolakowego, przeznaczonej do produkcji epoksynowolaku. Przedstawiono optymalne warunki syntezy umożliwiające otrzymanie produktu o największej zawartości izomerów difenylometanu oraz ściśle określonej ilości wolnego fenolu. Żywice epoksynowolakowe są produktami reakcji epichlorohydryny z żywicami fenolowo-formaldehydowymi typu nowolakowego. Stosuje się je w przemyśle elektronicznym, odlewniczym i klejowym1,2'. Przebieg procesu otrzymywania żywicy epoksynowolakowej, obejmującego syntezę odpowiedniej żywicy nowolakowej i jej epoksydację, ukazują następujące równania2’:Żywica nowolakowa powinna się charakteryzować masą cząsteczkową w zakresie 270 -=- 6003), maksymalną zawartością izomerów difenylometanu (DFM) wynoszącą co najmniej 16% (m/m) oraz względnie małą zawartością wolnego fenolu - mniejszą niż 25%(m/m)4). Rodzaj uzyskiwanych izomerów DFM zależy głównie od pH środowiska reakcji. W silnie kwaśnym środowisku o pH < 0,5 tworzą się />,/>-nowolaki, gdy pH wynosi 0,5 -г- 1 powstają również o,p-nowolaki,w środowisku o pH w zakresie 1 4- 5 uzyskuje się przede wszystkim o,/?-nowolaki5). Przedstawiona praca jest tylko fragmentem badań nad otrzymywaniem żywicy nowolakowej61. Została ona zrealizowana we współpracy z Zakładowym Laboratorium Badawczym Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" w Nowej Sarzynie, w którym określono przedstawione wcześniej wymagania dla nowolaku oraz zweryfikowano właściwości wybranych próbek żywicy. Część doświadczalna Surowce Do badań użyto następujących surowców: fenolu (PN-85/C[...]

Modernizacja technologii wytwarzania żywicy rezolowej dla odlewnictwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Zmodernizowano technologię produkcji rezolowej żywicy FOSO. Usunięto ze składu żywicy alkohol furfurylowy stosowany dotychczas jako modyfikator i skorygowano warunki syntezy. Otrzymany produkt zawiera mniej wolnego fenolu, ma większą zdolność wiązania i lepsze właściwości użytkowe. Światowa produkcja żywic fenolowych, która w latach 1979 h- 1983 charakteryzowała się stagnacją, zaczęła później powoli wzrastać i w 1985 r. osiągnęła 2,5 min M g 4 Żywice te są stosowane m. in. w odlewnictwie jako lepiszcza w postaci nowolaku w roztworze lub ciekłego rezolu2). W kraju najbardziej znanymi rezolami są żywice F-110 i F-130 produkowane przez Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg" w Pustkowie oraz FOSO wytwarzane w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Gamrat- Erg" w Jaśle. Otrzymuje się je przez kondensację fenolu z formaldehydem w obecności ługu sodowego jako katalizatora. Skład i właściwości żywic FOSO i F-130 dodatkowo modyfikuje się alkoholem furfurylowym. Względy ekonomiczne, a w szczególności konieczność importu alkoholu furfurylowego, zadecydowały o podjęciu przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej (ICSO) "Blachownia" wspólnie z Zakładem Tworzyw Sztucznych "Gamrat-Erg" prac badawczych nad modernizacją technologii wytwarzania żywicy FO-80. Dotychczas syntetyzowano ją w ciągu 90 min w temperaturze wrzenia mieszaniny o składzie molowym C6H5O H : CH20 : N aOH = 1:1,4:0,01, po czym w temp. ok. 60°C oddestylowywano część wody pod zmniejszonym ciśnieniem aż do uzyskania cieczy o lepkości ok. 2000 mPa - s. Potem mieszano ją z alkoholem furfurylowym stosowanym w iloś[...]

 Strona 1  Następna strona »