Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Rogoś"

Study on vegetable oils as bases of technical oils Badania olejów roślinnych jako składników bazowych olejów przemysłowych DOI:10.15199/62.2016.1.17


  Nine crude and refined vegetable oils were studied for kinematic viscosity index, flash and pour points by std. methods as well as for wear scar diam. and seizure load. For comparison, a petroleum-based machinery oil was also tested. The vegetable oils showed better lubricating properties, higher viscosity index and flash point than the petroleum- based oil. The refined oils prevented effectively corrosion and didn’t show any tendency to foaming. Their weak oxidn. stability and high pour point were of disadvantage. Zbadano właściwości fizykochemiczne, w tym smarne, surowych oraz rafinowanych olejów roślinnych. W celu porównania oceniono takie same właściwości oleju maszynowego AN-46 na bazie naftowej. Oleje roślinne charakteryzowały się lepszymi właściwościami smarnymi, wyższym wskaźnikiem lepkości i wyższą temperaturą zapłonu. Nie wykazywały działania korozyjnego, a w przypadku olejów rafinowanych również skłonności do pienienia. Wadą olejów roślinnych była jedynie niezadowalająca odporność termooksydacyjna i w niektórych przypadkach wysoka temperatura krzepnięcia. Wynikiem intensywnego rozwoju nowych technologii, urbanizacji, nieracjonalnego wykorzystywania naturalnych źródeł energii oraz małej świadomości ekologicznej jest degradacja i skażenie środowiska, które w ostatnich latach zmieniły swój zakres przestrzenny z lokalnego na globalny. Poważnym problemem stała się ogromna ilość wytwarzanych i składowanych odpadów1, 2). Szczególnie groźna jest obecność w środowisku produktów zaliczonych do niebezpiecznych ze względu na ich palność, korozyjność, reaktywność i ekotoksyczność. Należą do nich m.in. oleje i ciecze technologiczne wytwarzane z surowców naftowych3, 4). Zużycie olejów przemysłowych w Polsce kształtuje się na poziomie 110 tys. t/r. Spośród nich ponad 80% stanowią produkty mineralne na bazie naftowej. Zakłada się, że ok. 50% świeżych olejów jest przekształcanych w ciągu roku do postaci oleju przepracowanego[...]

Ciecze obróbkowe na bazie oksyetylatów frakcji glicerynowej z instalacji biodiesla


  Przedstawiono wyniki badań właściwości smarnych i funkcjonalnych cieczy obróbkowych wytworzonych na bazie oksyetylatów frakcji glicerynowej. Oceniono przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe właściwości wodnych roztworów cieczy. Przeprowadzono również badania fizykochemicznych właściwości roztworów i odporności na działanie mikroorganizmów. Uzyskane wyniki badań porównano do takich samych właściwości produktów komercyjnych. Wykazano, że oksyetylowane pochodne frakcji glicerynowej mogą stanowić składniki bazowe cieczy obróbkowych. Com. ethoxylates of glycerol fraction were studied for antiwear and seizure properties as well as for resistance to microorganisms in aq. solns. They met quality requirements for cutting fluids. Świadome i zorganizowane przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego dotyczy m.in. zapobiegania powstawaniu niebezpiecznych odpadów1, 2). Powszechne w użyciu emulsyjne ciecze obróbkowe należą do produktów ekologicznie niebezpiecznych3-6), ze względu na ich skład chemiczny i starzeniowe zmiany podczas eksploatacji. Dlatego też zalecane jest ograniczenie lub wykluczenie ich obecności w środowisku, zwłaszcza tam, gdzie istnieje możliwość interakcji cieczy z otoczeniem. Ciecze obróbkowe przedostają się do środowiska naturalnego w wyniku parowania, podczas odprowadzania wiórów i przedmiotów obrabianych oraz poprzez wycieki z instalacji. Wielkość ubytków może sięgać 30% rocznego zużycia cieczy7, 8). Zagrożenie zdrowia ludzkiego istnieje też ze strony tworzących się podczas eksploatacji dymów i mgieł olejowych, przedostających się do organizmu poprzez układ oddechowy i trawienny oraz bezpośredni kontakt ze skórą. Negatywny wpływ emulsyjnych cieczy obróbkowych na otoczenie można zmniejszyć w wyniku zastępowania ich produktami o mniejszej szkodliwości ekologicznej, czyli produktami nietoksycznymi i biodegradowalnymi. Jako zamienniki naftowych baz wskazywane są oleje roślinne (także chemicznie modyfikowane) i p[...]

Badania oksyetylacji kardanolu oraz właściwości oksyetylatów


  Przedstawiono wyniki badań otrzymywania niejonowych surfaktantów z kardanolu metodą oksyetylenowania i nad właściwościami fizykochemicznymi oksyetylatów. Metodą GC określono skład frakcyjny produktów oraz niektóre ich cechy powierzchniowe i smarne (obciążenie zespawania). Cardanol was oxyethylated with oxirane in presence of alk. catalysts. NaOH and a Ca catalyst showed the highest catalytical activity. The oxyethylates were studied for fractional compn. and surface tension, foaming and emulsifying capacity as well as lubricity in aq. solns. They showed similar properties as com. nonylphenol ethoxylates used as surfactants. Do najbardziej rozpowszechnionych surfaktantów niejonowych na rynku krajowym należą rokafenole produkowane przez PCC Rokita. Są to produkty oksyetylenowania fenolu lub nonylofenolu (otrzymywanego w reakcji alkilowania fenolu trimerem propylenu) o średnim stopniu podstawienia tlenkiem etylenu 1-40, głównie w pozycji para. Są one szeroko stosowane jako emulgatory, dyspergatory, modyfikatory, zwilżacze i solubilizatory w recepturach środków myjących, piorących, odtłuszczających i cieczy obróbkowych. Charakteryzują się one bardzo dobrymi właściwościami powierzchniowymi i przystępną ceną. Ich mankamentem jest sklasyfikowanie w gronie tzw. "twardych emulgatorów", z uwagi na obecność fenolu w produktach rozkładu, co zawęża spektrum ich zastosowań. Oksyetylenowanie alkilofenoli jest procesem znanym. Reakcja addycji tlenku etylenu do alkilofenoli (m.in. frakcji C8-C11) jest wykorzystywana w przemyśle do wytwarzania środków powierzchniowo czynnych, polieterów stosowanych w poliuretanach, farbach i tworzywach sztucznych. Proces prowadzony jest zazwyczaj w obecności katalizatora, a powstające produkty stanowią mieszaninę adduktów, zawierających różne ilości grup oksyetylenowych. Monoetery alkiloarylowe glikoli polioksyetylenowych są otrzymywane najczęściej w reakcji alkilofenoli z tlenkiem etylenu w obecności[...]

Cutting fluids based on cardanol etoxylates. Zastosowanie oksyetylatów kardanolu do wytwarzania cieczy obróbkowych


  Cardanol was etoxyled with ethylene oxide at 160oC and 0,75-0,35 MPa in presence of NaOH, mixed with di-(2- ethylhexyl) adipate, diluted with water and used as cutting fluids. Antiwear and seizure properties, resistance to microorganisms and biodegradability of the fluids were studied. The cardanol etoxylates-based cutting fluids showed as good properties as the com. ones. Przedstawiono wyniki badań właściwości funkcjonalnych cieczy obróbkowych wytworzonych na bazie mieszaniny oksyetylatu kardanolu z syntetycznym estrem. Zbadano właściwości fizykochemiczne, mikrobiologiczne i smarne cieczy. W celu porównania oceniono takie same właściwości komercyjnych cieczy obróbkowych. Przeprowadzono również badania odporności opracowanych cieczy na działanie mikroorganizmów. Wykazano, że ciecze obróbkowe na bazie mieszaniny oksyetylatu kardanolu z syntetycznym estrem charakteryzowały się zbliżonymi właściwościami funkcjonalnymi do właściwości produktów komercyjnych. Obecnie stosowane ciecze obróbkowe wytwarzane są najczęściej na bazie olejów mineralnych i syntetycznych1, 2). Produkty te mają szkodliwy wpływ na środowisko3, 4). Ma to szczególne znaczenie wobec specyfiki eksploatacji, podczas której ciecze obróbkowe mają bezpośredni kontakt z otoczeniem i organizmem człowieka. Wielkość ubytków przedostających się do środowiska może sięgać 30% rocznego zużycia cieczy5). Dlatego też wzrasta zainteresowanie produktami nietoksycznymi i biodegradowalnymi o mniejszej szkodliwości ekologicznej. Jako komponeny cieczy obróbkowych mogą być wykorzystywane oleje roślinne. W porównaniu z olejami naftowymi i estrami syntetycznymi, oleje roślinne najszybciej ulegają biochemicznemu rozkładowi w środowisku naturalnym. Charakteryzują się one biodegradowalnością w granicach 80-100% (niezależnie od pochodzenia), i współczynnikiem szkodliwości dla wody WGK 0. W przypadku estrów syntetycznych biodegradowalność osiąga wartość 5-80%, a WGK 0-16-8). [...]

Właściwości smarne oksyetylatów frakcji glicerynowej z instalacji biodiesla

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu oksyetylowamia frakcji glicerynowej z przemysłowych instalacji biodiesla, przy zastosowaniu dwóch katalizatorów. Zrezygnowano z etapu oczyszczania surowca (np. przez destylację) poprawiając efektywność procesu. Przebadano szybkość reakcji dla różnych stopni addycji, rozrzut homologów w produktach oraz właściwości smarne istotne z punktu widzenia przewidywanej aplikacji technicznej (dodatki i bazy smarne). Two com. glycerol fractions (by-products from biodiesel prodn.) were ethoxylated with ethylene oxide on NaOH and Ca catalysts at 160°C and 120-360 kPa. The ethoxylation degree was higher but ethoxylation rate was lower when NaOH was used as the catalyst. The ethoxylates showed good lubricating properties. Surowce odnawialne w postaci olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych stanowią perspektywiczną bazę surowcową dla przemysłu oleochemikaliów. W Polsce głównymi surowcami tłuszczowymi są olej rzepakowy, łój i zwierzęce tłuszcze odpadowe. Ostatnio pojawiło się nowe źródło surowcowe w postaci frakcji glicerynowej z uruchamianych w kraju instalacji biodiesla. Źródło to można uzupełnić olejami posmażalniczymi. Początkowo dostępne były dwa zróżnicowane chemicznie strumienie frakcji: surowa nie destylowana frakcja, zawierająca mniej glicerolu a więcej mydeł, estrów, kwasów i glicerydów, pochodząca z instalacji biodiesla o mniejszej wydajności, nie wyposażonych w węzeł destylacji, i frakcja gliceryny technicznej z dużych instalacji, zawierająca powyżej 80% glicerolu, praktycznie pozbawiona innych składników tłuszczowych. Ostatnio pierwszy z tych strumieni stał się praktycznie niedostępny. W celu nadania pożądanych cech fizykochemicznych i użytkowych (np. aktywności powierzchniowej) oraz poprawy jakości (stabilności termiczno-oksydacyjnej i lepkości) surowce te poddaje się przeróbce chemicznej, w zależności od przeznaczenia, w kierunku otrzymania ich pochodnych, wykorzystywanych w wielu dziedzina[...]

 Strona 1