Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marian Turek"

Walka ze smogiem. Koncepcja opracowania ogólnokrajowego programu likwidacji niskiej emisji DOI:10.15199/62.2017.5.17


  Prowadzona od wielu lat w kraju walka z zanieczyszczeniem powietrza okazała się mało skuteczna, chociaż emisje przemysłowe na przestrzeni ostatnich 20 lat uległy znacznemu zmniejszeniu. W szczególności tzw. niska emisja, której głównym źródłem są kotły centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) a także instalacje grzewcze pomieszczeń wykorzystujące paliwa stałe, stanowi ogromne zagrożenie zdrowotne dla społeczeństwa. Dotychczasowe działania związane z ograniczeniem tego zjawiska mają głównie charakter lokalny i nie przynoszą oczekiwanych wyników. Dodatkowo, ich egzekwowanie pozostawia często wiele do życzenia. Pożądane efekty może przynieść dopiero starannie opracowany plan działań odnoszących się do całego kraju, zapewniający odpowiednie środki finansowe na realizację przyjętych zadań, ustalający narzędzia ich egzekwowania oraz sposoby monitorowania uzyskiwanych efektów, i co bardzo istotne, cieszący się dużą akceptacją społeczną. Takie założenia może spełnić jedynie program mający charakter rządowy. Stan aktualny Narastająca świadomość niebezpieczeństw dla ludzi i środowiska, jakie niesie ze sobą zjawisko niskiej emisji, spowodowała, że w Europie i w Polsce zdecydowano się na podjęcie działań mających na celu jego radykalne ograniczenie lub nawet wyeliminowanie. Działania takie należy uznać nie tylko za możliwe, ale także bezwzględnie konieczne. W Polsce normy jakości powietrza były stosowane od końca lat 70. XX w. Pierwszym aktem ustanawiającym dopuszczalne stężenia różnych substancji zanieczyszczających powietrze (w tym pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10) oraz określającym cele, jakie powinny zostać zrealizowane by poprawić jego jakość, była Dyrektywa1), potocznie nazywana Dyrektywą CAFE. Krajowym aktem prawnym odnoszącym się do tej problematyki jest Rozporządzenie2), ustanawiające normy stężeń pyłów zawieszonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, zgodne z wielkościami zapisanymi w Dyre[...]

Extinguishing the underground coal gasification georeactor in the bituminous coal mine Wygaszanie georeaktora podziemnego zgazowania węgla w kopalni węgla kamiennego DOI:10.15199/62.2015.12.17


  The georeactor used for underground gasification of coal in a Polish mine was extinguished by cooling with N2 stream at 22-23°C and then at 1-3°C. To develop a model of the georeactor behaviour, gasification expts. under lab. were carried out. The extinguishing course was followed by chromatog. detn. of CO, ethylene, propylene and acetylene in the gas stream. The decreasing the N2 stream temp. resulted in an acceleration of the process studied. The extinguishing started in 29th August 2014 at the georeactor temp. 650°C and was completed on 31st January 2015 at the georeactor temp. 49,6°C. Korzystając z opracowanego modelu emisji gazów z zagrzanego fragmentu złoża, jakim jest georeaktor podziemnego zgazowania węgla, oraz ustalone kryteria jego gaszenia, określono prognozowany przebieg procesów jego wygaszania i schładzania. Na podstawie ich rzeczywistego przebiegu skorygowano opracowane prognozy oraz zastosowano metodę wygaszania i wychładzania, niekonwencjonalną w wyrobiskach podziemnych czynnego zakładu górniczego, polegającą na podawaniu gazu inertnego (azotu) schłodzonego do temperatury ok. 1-3°C. Przedstawiono wyniki podjętych działań. Górnictwo jest branżą wysoce kapitałochłonną, wymagającą w wielu przypadkach zastosowania nowatorskich, niekonwencjonalnych technologii węglowych. Wysokie zapotrzebowanie na technologie jest konfrontowane z licznymi problemami kapitałowymi, z jakimi boryka się górnictwo w wielu krajach1, 2). Sytuacja finansowa przedsiębiorstw górniczych znacznie utrudnia wdrażanie nowych technologii, ale też wymusza poszukiwania nowych sposobów lepszego wykorzystania własnych zasobów. W takich warunkach wartość prowadzonych badań nad podziemnym georeaktorem do zgazowania węgla w złożu jest nie do przecenienia. Od 30 czerwca do 25 sierpnia 2014 r., w wyrobiskach partii pokładu 501 kopalni "Wieczorek", należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego SA, prowadzono eksperymentalny proces podziemnego zgazowan[...]

 Strona 1