Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"WŁoDzimierz DerDa"

Badania warunków wykorzystania energii elektrycznej podczas wytapiania stali w łukowym piecu elektrycznym ultrawysokiej mocy (uHp)

Czytaj za darmo! »

Wytapianie stali w nowoczesnych piecach łukowych UHP wymaga starannego doboru programu sterowania wielkością mocy prądu elektrycznego w szczególności podczas roztapiania wsadu. Koniecznym jest uwzględnienie w tym doborze zarówno postaci fizycznej przetapianego wsadu metalicznego (głównie złomu), jak również ilości oraz sposobu doprowadzenia energii alternatywnej (spalanie paliw, iniekcja tlenu [...]

Wybrane aspekty odzysku metali z pyłów pochodzących z łukowych pieców elektrycznych w procesie pirometalurgicznym


  Artyku. koncentruje si. na recyklingu py.ow z .ukowych piecow elektrycznych traktuj.c je jako .rod.o cennych pierwiastkow: cyn- ku, o.owiu i .elaza. Zastosowanie procesu pirometalurgicznego pozwala na jednoczesne wykorzystanie py.ow stalowniczych oraz py.u wielkopiecowego w charakterze materia.u wnosz.cego w.giel, niezb.dny w procesie redukcji zwi.zkow cynku i o.owiu. Opra- cowanie technologii opartej na tego typu procesie pozwoli.oby na zagospodarowanie niebezpiecznych dla .rodowiska naturalnego odpadow przemys.u metalurgicznego, a jednocze.nie na obni.enie kosztow tego typu technologii. Badania laboratoryjne wskazuj., .e dodatek py.u wielkopiecowego w ilo.ci 20€30 % masy do py.u stalowniczego umo.liwia recykling cynku, .elaza i o.owiu na ekonomicznie uzasadnionym poziomie. This paper focuses on the recycling of electric arc furnaces dust by treating itfs as a source of valuable elements such as zinc, lead and iron. Use of the pyrometallurgical process allows on the simultaneous utilization of EAF Dusts and the blast furnace dust as a reducing agent bringing carbon indispensable in the reduction of zinc and lead oxides. Working out the technology based on this type of process would permit on bringing into cultivation of dangerous metallurgical industry wastes for natural environment and simultaneously to reduce the investment cost of this type technology. The laboratory scale tests indicate that the addition of blast furnace dust in amount of 20€30 mass. % to the EAF Dust enables recycling of zinc, lead and iron on the economically well-founded level. ...owa kluczowe: py. z .ukowych piecow elektrycznych, py. wielkopiecowy, pirometalurgia, recykling cynku, o.owiu i .elaza Key words: electric arc furnace dust, blast furnace dust, pyrometallurgical, recycling of zinc, lead and iron 2011 r. HUTNIK-WIADOMO.CI HUTNICZE S. 349 wymiarach np: w.giel, wapno. Badania py.ow wskazuj., i. cynk obecny jest w postaci tlenku [...]

Badania laboratoryjne wpływu żużli CaO-BaO-Al2O3-MgO-SiO2 na zawartość azotu rozpuszczonego w wybranych gatunkach stali


  Wymagania, dotyczące niskich stężeń azotu, stawiane niektórym gatunkom stali wytapianej w łukowym piecu elektrycznym stano- wią istotny problem inspirujący do poszukiwania metod rafinacji umożliwiających produkcję materiałów stalowych o jak najniższej zawartości azotu. Zastosowanie żużli syntetycznych o odpowiednio dobranym składzie chemicznym, przy optymalnych warunkach procesu rafinacji (T, p) może przyczynić się do skuteczniejszej redukcji azotu zawartego w stali. W niniejszej pracy do rafinacji stali użyto układu żużlowego CaO-BaO-Al2O3-MgO-SiO2. Celem pierwszej serii badań było określenie optymalnych stężeń poszczegól- nych składników żużla, z punktu widzenia zdolności układu do usuwania azotu. W dalszej części przedstawiono wyniki badań nad kinetycznym przebiegiem redukcji azotu z ciekłej stali przy zastosowaniu żużla oraz w przypadku gdy ciekły metal oddziaływał bezpośrednio z fazą gazową - argonem. Badania wskazują, że głównym bodźcem termodynamicznym, wpływającym na obniżenie ilości azotu w stali jest niskie ciśnienie cząstkowe azotu nad ciekłą stalą a nie jak założono udział fazy żużlowej. Requirements, concerning low nitrogen concentrations, stood for some steel grades smelted in electric arc furnace determine important problem which can be an inspiration for searching refining methods enabling to production of steel materials with as the lowest nitrogen content. Application of synthetic slags with properly selected chemical composition and optimal refining conditions (T, p) can contribute to more efficient reduction of nitrogen contained in steel. In present work, CaO-BaO-Al2O3-MgO-SiO2 slag system were used for steel refining. The aim of the first series of investigations was determination of slag components optimal concentrations, from the point of view of capacities for nitrogen removing. Results of kinetics investigations of denitrogenization for using slag phase and in case when liquid metal was influenced directly with gase[...]

Dobór wartości pH roztworów w hydrometalurgicznym procesie przerobu wysokocynkowych pyłów pochodzących z łukowych pieców elektrycznych


  Niniejsza praca koncentruje się na procesie przerobu pyłów z łukowych pieców elektrycznych (ŁPE) traktując je jako źródło cynku. Prze- mywanie wodą mające na celu usunięcie zanieczyszczeń, głównie soli chlorkowych przed zasadniczymi procesami hydrometalurgicznymi, powoduje straty odzyskiwanego metalu. Podejście do procesu przemywania oraz ługowania jak do reakcji zachodzących w ogniwach elek- trochemicznych pozwala na teoretyczne opracowanie warunków prowadzenia procesu ograniczających straty cynku. Przegląd literatury wskazuje, że odpowiedni dobór wartości pH roztworu umożliwia optymalizację procesu odzysku cynku. This paper focuses on the processing of electric arc furnaces dust (EAFD) by treating its as a source of zinc. Dust washing with water to remove pollutants, principally chloride salt as a prehydrometallurgical process causes the losses of amount of metal. Treating the washing and leaching as a reactions occurring in electrochemical cells enables theoretical description of process and in effect decrease of zinc losses. The literature review indicates that proper selection of the pH values of solution allows to optimize the zinc recovery. Słowa kluczowe: pył z łukowych pieców elektrycznych, hydrometalurgia, przerób cynku Key words: electric arc furnace dust, hydrometallurgy, processing of zinc.Wstęp. Pyły powstające w elektrycznych piecach łukowych są produktem ubocznym przetapiania zło- mu stalowego. Proces wytapiania stali w elektrycznym piecu łukowym generuje około 10÷20 kg pyłu na tonę wyprodukowanej stali [1]. Z przeglądu literatury wyni- ka, iż pył ten zawiera około 30% cynku, głównie w po- staci cynkitu ((Zn,Mn)O) i franklinitu (ZnFe2O4) oraz łącznie około 40% żelaza w postaci magnetytu (Fe3O4) i hematytu (Fe2O3) [1]. Poza wskazanymi związka- mi w pyle występują też licznie inne związki, m.in.: chlorki, siarczki, tlenki, fluorki metali, głównie cyn- ku, żelaza, ołowiu, krzemu, kadmu, miedzi. Obecność tak dużego spektru[...]

Wybrane właściwości ciekłych roztworów Fe-Pb


  W pracy przedstawiono równanie opisujące entalpię swobodną Gibbsa tworzenia jednego mola ciekłego roztworu Fe - Pb. Wykorzystując 2-parametrowy model Margulesa opracowano wyrażenia na współczynniki aktywności ołowiu i żelaza w układzie Fe - Pb w zależności od temperatury i składu chemicznego tego roztworu. Wskazano na różnice w granicznych wartościach rozpuszczalności ołowiu w żelazie, w zależności od techniki badawczej zastosowanej w badaniach opisanych w literaturze, a w szczególności od materiału tygla. Przedstawiono zależności opisujące rozpuszczalność Pb w Fe oraz prężność par ołowiu nad czystym, ciekłym ołowiem oraz nad roztworem Fe - Pb. The paper presents an equation describing the Gibbs free enthalpy of formation of one mole of a liquid Fe - Pb solution. Using a two-parameter Margules model have been developed expressions for activity coefficients of lead and iron in the Fe - Pb system depending on temperature and chemical composition of this solution. Attention was drawn to the differences in the values of the solubility limit of lead in iron, depending on the research techniques used in the experiments described in the literature, particularly from the crucible material. The paper presents equations describing the solubility of Pb in Fe and the vapor pressure of pure, liquid lead and over the Fe - Pb solution. Słowa kluczowe: układ Fe - Pb, rozpuszczalność Pb, aktywność składników, parowanie Pb Key words: Fe - Pb system, Pb solubility, activity of components, Pb evaporation 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 298 W roztworach rzeczywistych występują oddziały- wania natury energetycznej między mieszającymi się atomami tworzącymi roztwór. Różnicę między entalpią swobodną tworzenia mola roztworu rzeczywistego, a entalpią swobodną tworzenia mola roztworu idealne- go określa się mianem nadmiarowej molowej entalpii swobodnej tworzenia roztworu i oznacza jako GE. Trak- tując roztwór rzeczywisty jako roztwór substytucyjny atomów n[...]

Zastosowanie modułu magnetohydrodynamicznego (MHD) w matematycznym modelowaniu krzepnięcia stali w procesie COS

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych dotyczących początkowej fazy procesu krzepnięcia wlewka w strefie krystalizatora podczas ciągłego odlewania stali. symulacje komputerowe wykonano w programie fluent z zastosowaniem modułu magnetohydrodynamicznego (mhd) dla warunków odlewania uwzględniających działanie mieszadła elektromagnetycznego typu m-ems (mould electromagnetic stirrer) umi[...]

Numeryczna symulacja ciągłego odlewania stalowych wlewków płaskich

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej dotyczącej przepływu stali w kadzi pośredniej, wylewie zanurzeniowym i krystalizatorze podczas ciągłego odlewania wlewków płaskich. W warunkach przemysłowych wykonano eksperyment, mający na celu określenie zmian składu chemicznego strefy przejściowej we wlewku ciągłym spowodowanych zmianą gatunku odlewanej stali. W rezultacie obliczeń otrzyman[...]

 Strona 1