Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PrzemysŁaW WoLiŃsKi"

Model matematyczny odazotowania stali w urządzeniu RH


  W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych przepływu ciekłej stali i rozkładu stężenie azotu w urządzeniu RH (Ruhr- stahl Heraeus) oraz wyniki badań eksperymentalnych. Obliczenia numeryczne prowadzone były przy użyciu komercyjnych progra- mów Ansys-Fluent i Comsol Multiphysics®. Na podstawie przeprowadzonych symulacji numerycznych uzyskano pola prędkości stali oraz pola stężenia azotu w stali w trakcie procesu odgazowania w komorze urządzenia RH. Wyniki eksperymentalne z urządze- nia RH pracującego w jednej z krajowych hut posłużyły do weryfikacji modelu matematycznego. The paper presents the results of numerical simulations of steel flow and nitrogen distribution in the reactor of RH (Ruhrstahl Heraeus) and the results of experimental research. Numerical simulations were carried out by comercials codes Ansys-Fluent and Comsol Multiphysics®. In effect of numerical calculations liquid steel velocity and nitrogen distributions have been obtaind. The experimental results of the RH reactor operating in one of the Polish Steelworks used to verification mathematical model. Słowa kluczowe: urządzenie RH, modelowanie numeryczne, przepływ cieczy, odazotowanie stali Key words: reactor of RH, numerical modelling, fluid flow, denitrogenization of steel Tabela 1. Skład chemiczny stali oraz temperatura dla planowanego gatunku przed i po procesie odgazowania Table 1. Chemical composition of steel and temperature for the examined heats before and after the degassing process Skład chemiczny stali AREMA-SS Temp. T, (oC) C (%) Mn (%) Si (%) P (%) S (%) Al (%) Cr (%) N (%) Przed odgazowaniem 1582 0,74 1,120,350,0180,0170,0040,230,0075 Po odgazowaniem 1552 0,78 1,150,350,0180,0150,0060,240,006 S. 776 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 2. Op[...]

 Strona 1