Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA NARÓG"

Modyfikacja syntezy N,N'-bis(2-hydroksyetylo)-i N,N'-bis(2-hydroksypropylo)mocznika

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu metod otrzymywania N,N'- bis(2-hydroksyalkilo)moczników. Otrzymano pochodne 2-hydroksyetylowe i 2-hydroksypropylowe przez reakcję kondensacji mocznika z 2- hydroksyetyloaminą i 2-hydroksypropyloaminą, ogrzewając mieszaninę reakcyjną w 135°C przez 2 h i następnie w 140°C przez 6 h z równoczesnym usuwaniem gazowego amoniaku. Po krystalizacji z metanolu produkty chara[...]

Wpływ wielokrotnego użycia katalizatora enzymatycznego na wybrane właściwości biodiesla otrzymanego w obecności octanu etylu jako akceptora acylowego


  Oceniono wpływ wielokrotnego użycia immobilizowanej lipazy z Rhizomucor miehei na wybrane właściwości biopaliw otrzymanych w wyniku transestryfikacji oleju rzepakowego wobec octanu etylu jako akceptora acylowego. Otrzymane produkty scharakteryzowano poprzez chromatografię gazową, spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego (1H-NMR) i spektroskopię w podczerwieni (FT-IR) oraz oznaczono ich lepkość dynamiczną i efekt cieplny towarzyszący spalaniu. Stwierdzono, że możliwe jest wielokrotne zastosowanie w kolejnych cyklach syntezy tego samego biokatalizatora osadzonego na nośniku, gdyż nie obserwowano znaczących różnic w stopniu przereagowania triacyloglicerolu. Jednak ponowne użycie tego samego biokatalizatora powodowało tworzenie się biopaliw, które łatwiej ulegały reakcjom utleniania z wydzieleniem mniejszej ilości ciepła. Politechnika Rzeszowska Joanna Wojturska*, Dorota Naróg, Gaweł Żyła Wpływ wielokrotnego użycia katalizatora enzymatycznego na wybrane właściwości biodiesla otrzymanego w obecności octanu etylu jako akceptora acylowego Effect of multiple use of the enzyme on the properties of biodiesel obtained using ethyl acetate as acyl acceptor Dr inż. Dorota NARÓG w roku 1997 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. W 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Chemii Fizycznej Politechniki Rzeszowskiej. Specjalność naukowa - elektrochemia, kataliza. Katedra Technologii Tworzyw Sztucznych, Politechnika Rzeszowska, ul. W. Pola 2; 35-959 Rzeszów, tel.: (17) 865-17-00, fax: (17) 854-36-55, e-mail: nogaj@prz.edu.pl Dr inż. Joanna WOJTURSKA w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. W 2004 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Rzeszowskiej. Specjalność naukowa - chemia i technologia poliuretanów, enzymatyczna synteza i mod[...]

Oxidation of limonene with dioxygen catalyzed by 2,2'-bipyridyl manganese(II) and iron(II) complexes supported on a bentonite carrier Utlenianie limonenu tlenem cząsteczkowym katalizowane kompleksami manganu(II) i żelaza(II) z 2,2'-bipirydylem immobilizowanymi na nośniku bentonitowym DOI:10.15199/62.2015.11.21


  A 5 mM limonene sample was oxidized with O2 on complex Mn(II) or Fe(II) catalysts into a closed vessel with vol. of 22 mL at the catalyst-to-limonene ratio 0.5, 1, 10 and 15. The reaction was carried out at 23°C for 24 h. The reaction products were analyzed by gas chromatog. to det. the main components (1,2-limonene oxide, carvone and carveol). For both catalysts, an increase in yields of products with increasing amount of used catalyst were obsd. The Mn catalyst was more active than the Fe one. The replacing of air with O2 resulted in increasing the reaction efficiency. Przedstawiono wyniki badań reakcji utleniania limonenu tlenem cząsteczkowym katalizowanej kompleksami żelaza(II) oraz manganu( II) z 2,2'-bipirydylem immobilozowanych na nośniku bentonitowym. Jako główne produkty otrzymano: tlenek 1,2-limonenu, karwon i karweol. Dla reakcji katalizowanych kompleksem bis(2,2'-bipirydyl)mangan(II) obserwowano większe wydajności produktów niż dla kompleksu bis(2,2'-bipirydyl)żelazo( II). Jeżeli zawartość katalizatora w bentonicie była równa jego stężeniu w roztworze w przypadku katalizy homogenicznej, wówczas wydajność produktów była mniejsza. Immobilizacja katalizatora umożliwia jednak łatwe oddzielenie katalizatora od mieszaniny poreakcyjnej oraz prowadzenie reakcji bez udziału rozpuszczalnika. 94/11(2015) 2007 Mgr inż. Maria CHARCZUK w roku 2012 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. W tym samym roku podjęła studia doktoranckie w dyscyplinie technologia chemiczna na macierzystym wydziale. Specjalność - zastosowania kompleksów metali przejściowych w procesach aktywacji tlenu cząsteczkowego oraz utleniania limonenu. Selektywne utlenianie związków organicznych jest ważnym procesem w syntezie organicznej. Tlenowe pochodne węglowodorów (alkohole, epoksydy oraz związki karbonylowe) są ważnymi surowcami w syntezie komercyjnych produktów dla przemysłu chemicznego. Występujące w[...]

 Strona 1