Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"GRAŻYNA FABIŚ"

Utlenianie jako skuteczna metoda usuwania organicznych związków siarki z paliw silnikowych

Czytaj za darmo! »

Odsiarczanie paliw silnikowych poprzez utlenianie występujących w nich związków siarki do sulfotlenków ODS (oxidative desulfurization), jest w ostatnich latach rozważane jako technologia głębokiej rafinacji, która uzupełnia lub stanowi alternatywę do hydroodsiarczania (HDS). Metoda ODS spotyka się z poważnym zainteresowaniem przemysłu naftowego, głównie ze względu na niskie koszty procesu [...]

Aktywność katalizatorów NiMo naniesionych na zeolity X, Y, mordenit i ZSM-5 w hydrokrakingu n-heptanu

Czytaj za darmo! »

Określono właściwości kwasowe oraz aktywność katalityczną katalizatorów NiMo naniesionych na zeolity X, Y, mordenit i ZSM-5 wykorzystując reakcje modelowe oraz badania adsorpcyjne. Katalizatory otrzymano poprzez dwustopniową impregnację wodnymi roztworami soli metali i określono ich skład elementarny. Najwyższą aktywność w hydrokrakingu n-heptanu wykazał katalizator naniesiony na wysokokrz[...]

Mechanizm katalitycznego krakingu i hydrokrakingu

Czytaj za darmo! »

Omówiono mechanizm krakingu alkanów z udziałem katalizatora, przebiegający poprzez stadium karbokationu. Przedstawiono współczesne poglądy na temat struktury karbokationu tworzącego się podczas reakcji katalizowanej przez kwasy. Omówiono klasyczny mechanizm krakingu katalitycznego węglowodorów łańcuchowych w atmosferze wodoru (hydrokrakingu) na bifunkcyjnych katalizatorach o właściwościach[...]

Utlenianie organicznych związków siarki wodoronadtlenkiem tert-butylu w obecności katalizatorów Ti- i V-MCM-41

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań utleniania organicznych związków siarki, pochodnych tiofenu, wodoronadtlenkiem tert-butylu w obecności mezoporowatych sit cząsteczkowych typu MCM-41 zawierających tytan i wanad w sieci krzemianowej. Utlenianie prowadzono w reaktorze przepływowym ze stałym złożem katalizatora, w temp. 60-100°C pod ciśnieniem atmosferycznym. Określono wpływ temperatury, czasu reakcji, ilości siarki w surowcu oraz ilości utleniacza na konwersję modelowych związków siarki. Ti and V-contg. MCM-41 type mezoporous mol. sieves were prepd. and characterized by XRD, ICP and sorption measurements. The sieves were used as catalysts for liq. phase oxidn. of thiophene derivatives with Me3COOH under atm. pressure to the resp. sulfones. Conversion of the S compds. increased up t[...]

Natura centrów aktywnych w procesie katalitycznego hydroodazotowania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan wiedzy dotyczącej procesu hydroodazotowania (HDN). Omówiono heterocykliczne związki azotu obecne w ciężkich surowcach naftowych i cieczach węglowych, a także mechanizmy ich przemian w procesie HDN. Opisano rodzaje centrów katalitycznych odpowiedzialnych za proces HDN oraz mechanizmy reakcji rozszczepienia wiązania C-N, oparte na β-eliminacji Hoffmanna i substytucji nu[...]

Siarczki metali przejściowych jako katalizatory hydroraf inacji

Czytaj za darmo! »

Rozważono wpływ właściwości fizykochemicznych siarczków metali przejściowych (np. ciepła tworzenia siarczku, energii i długości wiązania metal-siarka) na ich aktywność katalityczną. Przedyskutowano wpływ efektów elektronowego, geometrycznego, chemicznego i promującego na katalityczną aktywność siarczków w reakcji hydroodsiarczania dibenzotiofenu. Zrozumienie zależności rządzących właściwości[...]

Wpływ modyfikacji chemicznej na właściwości redukcyjne i sorpcyjne karbonizatów otrzymanych w procesie hydropirolizy węgla

Czytaj za darmo! »

Zastosowano hydropirolizę węgla kamiennego i lignitu jako metodę otrzymywania adsorbentów. Przeprowadzono chemiczną modyfikację karbonizatów polegającą na wspólnej karbonizacji węgla i tworzyw sztucznych zawierających siarkę i azot. Stwierdzono, że zmodyfikowane karbonizaty wykazują lepsze zdolności redukcyjne i adsorpcyjne niż adsorbenty wyjściowe. Modyfikowane adsorbenty otrzymane z lignit[...]

Nowe katalizatory procesów wodorowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalizatora azotkowego (Mo2N) w procesie hydroodazotowania karbazolu w aparaturze symulującej warunki przemysłowe. Określono drogę reakcji hydroodazotowania na Mo2N i porównano ją z reakcjami przebiegającymi w obecności katalizatorów przemysłowych. Stwierdzono, że Mo2N jest aktywny w procesie hydroodazotowania, a usunięcie azotu z karbazolu zachodzi bez uprzedniego uwodorn[...]

 Strona 1  Następna strona »