Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW FOLEK"

Centralny Program Badawczo-Rozwojowy 3.3 pn. Technologie związków nieorganicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono tematykę CPBR 3.3 realizowanego w latach 1986 + -1990 i przedstawiono osiągnięte wyniki. W roku 1986 Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach podjął się koordynacji programu badawczego obejmującego zagadnienia związane z technologiami nieorganicznymi w przemyśle chemicznym. Utworzenie w ówczesnych warunkach tego centralnie finansowanego programu należy uznać za decyzję słuszną i uzasadnioną, gdyż panujące wcześniej rozproszenie tematyki badawczej w różnych programach centralnie finansowanych, zwłaszcza tematyki związanej z problemami wielkiego przemysłu nieorganicznego, nie było dla tego przemysłu korzystne. Omawiany tu program powstał w warunkach silnej presji na uzyskanie doraźnych i szybkich efektów wdrożeniowych, co wymagało systematycznej kontroli zadań badawczych i eliminowania celów nie rokujących realności wdrożenia. Koncepcję programu, obejmującą m.in. dążenie do wyraźnej koncentracji badań w kilku dziedzinach, oparto na wynikach analizy potrzeb rozwojowych przemysłu nieorganicznego, jakie od wielu lat były przedmiotem zainteresowania Rady Naukowej Instytutu, przede wszystkim Sekcji tej Rady stanowiących specyficzne forum umożliwiające ścisłe określenie potrzeb zakładów przemysłu nieorganicznego. Ostatecznie czynnikami motywującymi przedstawienie konkretnej oferty tematycznej do Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń były: potrzeby rynku (z uwzględnieniem aspektów konkurencyjności importowanych i eksportowanych wyrobów), ekonomiczny wymóg zmniejszenia energochłonności, materiałochłonności i pracochłonności tradycyjnych wielkotonażowych linii produkcyjnych, lawinowo narastające zagroż[...]

Wieloskładnikowe nawozy ciekłe z polifosforanami

Czytaj za darmo! »

Opisano otrzymywanie roztworów nawozowych NPK o stosunku wagowym N:P:K jak 1:1:1 z zastosowaniem roztworów orto/polifosforanów amonu, roztworu saletrzano-mocznikowego, KCl i wody. Na wybranych przykładach przeanalizowano niektóre właściwości fizykochemiczne otrzymanych roztworów w zależności od udziału w nich polifosforanów. A (1:1:1 w/w) N-P2O5-K2O fertilizer was prepared by coldmixing a[...]

Fosforany w żywności

Czytaj za darmo! »

Fosforany to związki chemiczne nieorganiczne, sole kwasu fosforowego (V). Wiele z nich występuje naturalnie w przyrodzie. Związki fosforu wytwarzane na drodze syntezy chemicznej z naturalnych fosforytów i apatytów należą do grupy podstawowych składników stosowanych w przemysłowej technologii nieorganicznej. Wśród soli kwasu fosforowego (V) ważną pozycję zajmują mono- i wielofosforany przezn[...]

Otrzymywanie i zastosowanie polifosforanów potasu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem difosforanu tetrapotasu oraz trifosforanu pentapotasu i ich mieszanin oraz nad zastosowaniem tych związków w przemyśle spożywczym. Badania przeprowadzono w skali modelowej. Wyznaczono optymalne parametry otrzymywania tych soli oraz zależność składu mieszaniny di- i trifosforanów potasu od stosunku molowego K/P w zakresie 1,5-2,0. Przedstawiono [...]

 Strona 1