Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF ŚMIGIELSKI"

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne surowców ziołowych


  Sztuka stosowania ziół, niedoceniana w pewnych okresach, nigdy nie została zapomniana. Często te same zioła są składnikami środków spożywczych, mieszanek przyprawowych czy suplementów diety. Promocja "naturalnej" żywności i kosmetyków spowodowała, że konsumenci zaczęli preferować produkty zawierające zioła lub przyprawy stołowe. Coraz większe wymagania wobec surowców ziołowych powodują poprawę ich jakości i tworzenie nowych form preparatów dostosowanych do oczekiwań konsumentów. W przemyśle spożywczym surowce ziołowe są wykorzystywane m.in. do produkcji wyrobów mięsnych, marynat, produktów piekarniczych. Zioła są stosowane w postaci suszonych całych lub rozdrobnionych części roślinnych oraz ich mieszanek, olejków eterycznych i ekstraktów ziołowych, a także preparatów w formie mikrokapsułek. Zioła w postaci wysuszonej są nośnikami mikroorganizmów, które mogą być wprowadzone do produktów wytworzonych z ich udziałem. Czystość mikrobiologiczna surowców ziołowych staje się istotnym kryterium oceny ich przydatności w procesie produkcyjnym. Konieczna jest zatem wnikliwa analiza nie tylko ich właściwości leczniczych i organoleptycznych, ale także określenie poziomu mikroflory saprofitycznej i patogennej. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ mikrobiologicznych Zioła są kolonizowane przez mikroorganizmy naturalnie bytujące na roślinach, zasiedlające glebę i znajdujące się w wodzie oraz powietrzu. Zarówno mikroflora epifityczna (rodzima), jak i wnoszona ze środowiska może namnażać się podczas zbioru, suszenia i przechowywania [4, 17, 46]. Liczba bakterii w świeżej masie roślinnej może wynosić nawet 109 komórek/g, a populacja grzybów może przekraczać 106 jtk/g. Typową mikroflorę epifityczną stanowią bakterie Gram-ujemne należące do rodzajów Pseudomonas, Enterobacter, Flavobacterium, Alcaligenes, Aerobacter, Chromobacterium, a także Spirillum. W grupie bakterii Gram- -dodatnich dominują laseczki przetrwalnikujące z rodzaju Bacillus, głównie B. mesent[...]

Zastosowanie ozonu w przemyśle spożywczym

Czytaj za darmo! »

Ozon został odkryty przez C. F. Schönbeina w 1839 r. [8]. Niemieckie Cesarskie Ministerstwo Zdrowia w 1917 r. przeprowadziło badania nad oddziaływaniem ozonu na mikroorganizmy (w stężeniu 3 ppm, co 3-4 h, skutecznie niszczył ponad 95% zarodników znajdujących się na powierzchni pożywek hodowlanych) i dopuściło stosowanie go w chłodniach do przechowywania mięsa [7]. Obecnie jest powszechnie s[...]

Ozonowany olej roślinny w procesie bioremediacji środowisk zanieczyszczonych olejem napędowym DOI:10.15199/17.2017.6.9


  Do jednych z głównych problemów krajów uprzemysłowionych należy skażenie wód podziemnych ropą naftową i jej produktami na skutek nieprawidłowego przechowywania związków ropopochodnych czy awarii podczas transportu. Substancje te należą do związków o charakterze mutagennym, toksycznym, teratogennym czy kancerogennym, stąd bardzo ważne jest efektywne oczyszczanie środowisk wodnych w celu ich rekultywacji i ponownego użycia wody. Poniższe badania prowadzone były w celu znalezienia metody modyfi kacji bioremediacji, która przyspieszyłaby ten proces i umożliwiła efektywne oczyszczanie skażonego środowiska. Dotychczas w literaturze nie opisano wpływu ozonowanego oleju rzepakowego na mikroorganizmy podczas biodegradacji oleju napędowego w wodzie. Znane są jednak właściwości ozonowanych olejów roślinnych stosowanych w dermatologii, farmacji i kosmetyce (1,2). Ozonowane oleje stanowią szeroką gamę produktów wykazujących działanie inhibitujące i letalne w stosunku do bakterii Gram- dodatnich i Gramujemnych, w tym szczepów opornych na antybiotyki (1,2). Właściwości bójcze ozonowanych olejów roślinnych związane są z reakcjami ozonu z triglicerolami, w których to powstaje mieszanina utlenionych związków, takich jak ozonki, nadtlenki czy aldehydy (3). 2. Metodyka badawcza Do badań wykorzystano pięć szczepów bakterii, które pobrano ze środowiska skażonego związkami ropopochodnymi, wykazujących zróżnicowane preferencje substratowe. Doświadczenie prowadzono zarówno na monokulturach wybranych mikroorganizmów jak i ich konsorcjum. Mikroorganizmy użyte do badań wyselekcjonowano na podstawie 14-dniowej hodowli wstrząsanej, która prowadzona była w obecności oleju napędowego w stężeniu 10% v/v. Na podstawie wyników wstępnej oceny zdolności degradacyjnych mikroorganizmów wybrano dwa szczepy charakteryzujące się najwyższym stopniem wykorzystania oleju napędowego - odpo[...]

Synteza enancjomerycznie czystych związków z oleju rycynowego

Czytaj za darmo! »

Głównym składnikiem oleju rycynowego jest czysty optycznie kwas (R,Z)-12-hydroksyoktadec- 9-enowy, którego ozonoliza w zależności od warunków, daje dwa ważne półprodukty: (R)- 1,3-nonandiol i acetal dimetylowy (R)-3-hydroksynonanalu. Związki te posłużyły m.in. do syntezy takich produktów naturalnych jak: (R)-gdekalakton, (R)-d-undekalakton i (S)-3-nonanol oraz do otrzymywania niektórych po[...]

Ozon w wyjaławianiu i oczyszczaniu podłoży fermentacyjnych

Czytaj za darmo! »

The aim of these research was the examination of possibility of using the ozone in the process of purification and sterilization of fermentative medium used in bioethanol production. The results of these research showed that ozone doesn't have a negative effect on fermentation. The method of cold sterilization with using ozone seems to be more economic and suitable in bioethanol production. T[...]

 Strona 1