Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Sobianowska"

Recovery of K, Na, Mn and Zn from spent batteries by leaching with water Ługowanie wodą jonów K, Na, Mn i Zn z odpadowego materiału bateryjnego DOI:10.15199/62.2015.5.8


  Spent small batteries were disintegrated and leached at 25-65°C for 120 min with aq. soln. of H2SO4 to recover K, Na, Mn and Zn. The degree of Zn recovery was very low (0.42% at 25°C). No recovery of Mn was achieved. The degrees of K and Na recovery were 92% and 96%, resp., after 120 min independently on the temp. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu ługowania wodą jonów K, Na, Mn i Zn z odpadu bateryjnego. Badano zależność stopnia wyługowania metali od temperatury (25 i 65°C) oraz czasu ługowania (3, 5, 60 i 120 min). Obecnie do przeróbki zużytych baterii stosuje się technologie oparte na metodach separacyjnych (mechanicznych), hydrometalurgicznych oraz pirometalurgicznych1). Metody separacyjne polegają na mechanicznym rozdzieleniu struktur (korpusu) baterii i rozdzieleniu komponentów o charakterystycznych właściwościach fizycznych (gęstość, rozmiar, właściwości magnetyczne)2, 3). Metody hydrometalurgiczne polegają najczęściej na kwaśnym lub alkalicznym ługowaniu odpowiednio przygotowanych odpadów bateryjnych (po procesach obróbki mechanicznej). Po nim następuje ciąg operacji fizyczno-chemicznych, które prowadzą do rozdzielenia i koncentracji wartościowych (lub uciążliwych) składników w fazie wodnej2, 4). Metody pirometalurgiczne polegają na odzysku metali poprzez przeprowadzenie ich w odpowiednio wysokich temperaturach do skondensowanej fazy stopu metalicznego lub do fazy gazowej z późniejszą kondensacją2, 5).W Polsce nie istnieje firma, która posiadałaby opracowaną pełną technologię przeróbki strumienia zużytych baterii. Dotychczas najczęściej wykorzystywane techniki przeróbki tego typu odpadu mają charakter likwidacyjny, eliminujący uciążliwy odpad i wprowadzający jego składniki do głównego procesu pirometalurgicznego, bez zasadniczej zmiany właściwości występujących w nim faz6-8). Z tego powodu w kilku krajowych ośrodkach naukowych trwają badania nad stworzeniem kompletnej technologii piro- i/lub hydrometal[...]

 Strona 1