Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Nowak"

Wpływ konszowania na jakość mas czekoladowych

Czytaj za darmo! »

Produkcja masy czekoladowej jest procesem długotrwałym, złożonym i wieloetapowym. Efekt każdego etapu ma znaczący wpływ na kolejne i znaczenia żadnego nie da się przecenić. Począwszy od warunków przechowywania i wstępnego przygotowania surowców do produkcji, a na warunkach przechowywania gotowej masy kończąc, musimy pamiętać o ścisłym przestrzeganiu warunków procesu technologicznego oraz za[...]

Estry alifatyczne kwasu akrylowego - zagadnienia kinetyczne syntezy i współczesne katalizatory procesu estryfikacji

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu badań nad syntezą akrylanów i kinetyką procesu estryfikacji. Omówiono współczesne katalizatory estryfikacji, takie jak: heteropolikwasy, kwasy Lewisa i żywice jonowymienne, oraz porównano je z klasycznym katalizatorem syntezy - kwasem siarkowym. Alifatyczne estry akrylowe mają duże znaczenie przemysłowe, głównie jako półprodukty w syntezie polimerówl , 2 ) . Metody produkc[...]

Historia zapisana w tabliczce

Czytaj za darmo! »

Historia czekolady sięga czasów starożytnych Olmeków, zamieszkujących tereny obecnego Meksyku. Stanowili oni pierwszą, wysoko rozwiniętą kulturę Ameryki Środkowej. Tamtejszy wilgotny i ciepły klimat, okazał się idealny do uprawy drzew kakaowych (Theobroma cacao). Pierwotnie z nasion kakaowca wyrabiano oszałamiający napój zwany Xococalt (gorzka woda). W III w. kakaową schedę przejęli Majowie. Napój kakaowy pito oraz składano jako ofiarę podczas świętych rytuałów przeprowadzanych przez kapłanów, królów i arystokrację. Ziarna kakaowca były wówczas tak cenne, że służyły jako środek płatniczy. W XVI w. Hernan Cortes, hiszpański podróżnik przywiózł ziarna kakaowca do Europy wraz z sekretem przyrządzania słynnego już wówczas napoju. Hiszpanie doprawili go cukrem i nazwa[...]

Technologia otrzymywania kwasy metodą ciśnieniową DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kwasu szczawiowego z cukru metodą ciśnieniową wykonane w skali laboratoryjnej i półtechnicznej. Wykazano korzystny wpływ zwiększonego ciśnienia zarówno na wydajność produktu, jak i na poprawę wskaźnika zużycia cukru. Określono warunki prowadzenia procesu oraz przedstawiono koncepcję instalacji technicznej do produkcji kwasu szczawiowego zmodyfikowaną metodą utleniania cukru pod zwiększonym ciśnieniem. Podano dwa technologiczne warianty prowadzenia procesu. We wcześniejszych publikacjach dokonana przeglądu metod otrzymywania kwasu szczawiowego. W Zakładach Azotowych im. P. Findera w Chorzowie produkt ten uzyskuje się w wyniku utleniania cukru kwasem azotowym i tlenkami azotu; proces prowadzi się pod ciśnieniem atmosferycznym w temp. 313 K, w obecności pięciotlenku wanadu jako katalizatora. Dzięki absorbowaniu tlenków azotu, które są dostarczane z sąsiedniej instalacji produkującej kwas azotowy, istnieje możliwość utrzymywania podczas reakcji stałego stężenia H N 0 3 (30-Ь35°/о wag.). Po osiągnięciu odpowiedniego stopnia przereagowania mieszaninę reakcyjną chłodzi się do ok. 235 K, po czym wytrącone kryształy kwasu szczawiowego odsącza się na filtrze próżniowym, przemywa wodą i suszy w suszarce bębnowej. Wadą tej metody jest stosunkowo wysoki wskaźnik zużycia cukru spożywczego (ok'. 900 kg/t produktu). Z tego względu przeprowadzono w Zakładowym' Laboratorium Badawczym próby otrzymania (w skali laboratoryjnej i półtechnicznej) kwasu szczawiowego z cukru metodą ciśnieniową. Część doświadczalna Skala laboratoryjna Badania w skali laboratoryjnej przeprowadzono w zakresie ciśnienia 0,l-f-0,6 MPa i temperatury 303-^323 K, stosując kwasoodporny autoklaw o pojemności 1 dm;8, wyposażony w płaszcz wodny podłączony do wodnego obiegu ultratermostatu w celu odprowadzenia ciepła i utrzymania stałej temperatury reakcji (rys. 1). W wypadku [...]

Wpływ niektórych parametrów niskociśnieniowej syntezy metanolu na aktywność przemysłowego katalizatora miedziowo-cynkowo-glinowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki doświadczeń prowadzonych w laboratoryjnym ciśnieniowym reaktorze rurowym zasilanym gazem syntezowym z instalacji przemysłowej. Określono wpływ temperatury (483 — 573 K), ciśnienia (2 ,5 -f-4,5 MPa) i czasu kontaktu gazu syntezowego (0,14 -h 0,81 s) na aktywność przemysłowego miedziowo- cynkowo-glinowego katalizatora TM C podczas syntezy metanolu w fazie stacjonarnej, a także na zawartość metanolu w produktach ciekłych. Przedmiotem badań był miedziowo-cynkowo-glinowy katalizator typu TMC. Badano wpływ temperatury, ciśnienia i czasu kontaktu katalizatora z gazem syntezowym na aktywność katalizatora i skład ciekłych produktów niskociśnieniowej syntezy metanolu. Badania przeprowadzono na boczniku przemysłowej instalacji w Zakładach Azotowych w Chorzowie, a celem ich było uzyskanie informacji niezbędnych dla intensyfikacji syntezy metanolu w warunkach przemysłowych. Część doświadczalna Doświadczenia przeprowadzono w ciśnieniowej instalacji laboratoryjnej typu OL-105/02, produkcji węgierskiej, przeznaczonej do badań katalizatorów procesów wytwarzania metanolu i wyższych alkoholi. Instalacja ta pracowała w ruchu ciągłym. Zasilano ją gazem syntezowym z przemysłowej instalacji do produkcji metanolu w Zakładach Azotowych w Chorzowie, prz[...]

Warunki konszowania a jakość mas czekoladowych

Czytaj za darmo! »

W procesie produkcji mas czekoladowych zasadnicze znaczenie ma proces konszowania. Pozwala on na usuwanie nieprawidłowości powstałych we wcześniejszych etapach produkcji oraz nadaje produktowi właściwe cechy sensoryczne. Konszowanie jest trzecim - po zarabianiu i walcowaniu - etapem procesu produkcji masy czekoladowej. Dopiero podczas tego procesu masa czekoladowa nabiera cech produktu finalnego, takich jak właściwy smak, zapach i konsystencja. Proces konszowania ma wpływ również na uzyskanie przez produkt finalny odpowiednich cech reologicznych, takich jak lepkość i granica płynięcia - cech bardzo istotnych zarówno dla producenta, jak i konsumenta wyrobów czekoladowych. Podczas konszowania następuje homogenizacja masy oraz dalsze rozdrobnienie i ujednolicenie jej cząstek [11].[...]

Corrosion of magnesium and its alloys - new observations and ideas DOI:10.15199/40.2015.11.1


  Magnesium and its alloys play a very important role in the modern industry. Due to very low specific density, lowest of all structure metals, its role will also grow in the future. The most serious problem with the wide application of magnesium and its alloys in the technique is their strong susceptibility to corrosion. Many important scientific papers, presenting new information on the mechanism of the corrosion of magnesium and its alloys appeared in the literature during last few years. This article gives the review of the newest papers with the special attention to the electrochemical phenomena occurring during corrosion of magnesium and its alloys as well as electrochemical methods of the investigation of the corrosion of these materials. Keywords: magnesium, magnesium alloys, corrosion mechanism, corrosion rate measurements Korozja magnezu i jego stopów - nowe fakty i nowe idee Magnez i jego stopy odgrywają i w przyszłości będą odgrywać ogromną rolę w technice. Wiąże się to, między innymi z tym, że jest to najlżejszy z metali mogących służyć jako materiały konstrukcyjne. Największym problemem, jaki napotyka szerokie stosowanie magnezu w technice jest jego duża podatność na korozję. W ostatnich latach ukazało się bardzo wiele istotnych artykułów naukowych, które rzucają nowe światło na mechanizm korozji magnezu i jego stopów. Niniejszy artykuł stanowi przegląd najnowszych prac ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk elektrochemicznych zachodzących w trakcie korozji magnezu i jego stopów oraz elektrochemicznych metod badania korozji tych materiałów. Słowa kluczowe: magnez, stopy magnezu, mechanizmy korozji, pomiar szybkości korozji 1. Introduction Interest of scientific community in magnesium remains topical for at least 10 years (Fig. 1). The number of scientific publications concerning magnesium appearing yearly grew during those years from almost 9 thousand to over 11 thousand. Magnesium owes that interest to its unusual properties[...]

Projekty dydaktyczne współfinansowane z UE prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej DOI:10.15199/33.2015.12.03


  Projekt Leonardo da Vinci MBAIC (2013-2015) Głównym celem projektu Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation (LdV TOI), nr: 2013-1-PL1-LEO05-37822 [1] było odniesienie się do dyrektywy 89/48/EWG, która ma na celu ujednolicenie systemów nauczania i opracowania przejrzystego systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych (w tymkwalifikacjimenedżerskich inżynierów budowlanych). Projekt bazował na rezultatach poprzednich projektów LdV TOI CLOEMC I-III, w ramach których opracowano 19 pierwszych podręczników Biblioteki Menedżerów Budowlanych. Odpowiada na potrzebę opracowania europejskich studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w budownictwie dla inżynierów budowlanych. Przewidziane materiały dydaktyczne, metodologia, organizacja studiów (wspólny dyplom uczelni partnerskich) są narzędziami promocji, certyfikacji oraz systemu rozpoznawania kwalifikacji menedżerów budownictwa (z wykorzystaniem istniejącego tytułu European Building Expert [6] - promowanego przez AEEBC - Europejskie StowarzyszenieMenedżerów i Ekspertów Budowlanych, zrzeszające narodowe stowarzyszenia menedżerskie i inżynierskie z 17 krajów UE). Grupa docelowa projektu to inżynierowie budowlani z krajów UE, studenci studiów drugiego stopnia oraz wymiany międzynarodowej (np. Erasmus). Cele szczegółowe projektu: opracowanie narzędzia umożliwiającego porównanie kwalifikacji menedżerskich w budownictwie, programów, materiałów dydaktycznych oraz schematu organizacyjnego studiów podyplomowych. Materiały będą mogły być wykorzystywane w edukacji zawodowej osób zainteresowanych. Rezultaty/produkty projektu: - zestaw materiałów dydaktycznych dla co najmniej 10 modułów tematycznych (przedmiotów nauczania) studiów; - metodologia wspólnych studiów; - schemat organizacyjny wspólnych studiów; - opis systemu rozpoznawania kwalifikacji absolwentów studiów; - raport z działań upowszechniających projekt. Promotorem projektu była WUT (Politechnika Wa[...]

Photocatalytic degradation of the organic compounds enhanced by chemical oxidants


  Water for drinking and domestic purposes must not contain harmful substances. It should be transparent, colorless, odorless, have a pleasant and refreshing taste and cannot contain pathogenic bacteria [1]. One of the basic problems of water treatment is the removal of organic species, especially humic substances (HS) - compounds, which have not as yet been properly chemically defined. HS represent a major fraction of natural organic matter (NOM) in ground and surface waters. Their presence causes growth of microorganisms resulting in undesirable odor and change of color and turbidity of water [2]. NOM occurrence in water, especially that part which cannot be removed by coagulation, determines demand for chlorine in chlorination process. However, toxicological studies indicate that after chlorination carcinogenic byproducts, such as trihalomethanes, can be found. Therefore, the efficient removal of NOM leads to reduction of the required amount of disinfectant, decreases the risk of formation trihalomethanes and also prevents the formation of biofilm [3]. For these reasons there exists a strong demand for new methods for NOM removal. As photocatalysis, is a promising method for removing organic compounds from water, in recent years, TiO2 based photocatalysis of humic acids (HAs) has been extensively investigated [4-7]. In this work, the photocatalytic removal of humic acid (HA) under artificial sun light (ASL) and UV irradiation was examined by monitoring changes in the UV absorbance at 254 nm (UV254). That absorbance is the widely accepted measure for determination of the degradation rate of humic acid and is used as the surrogate parameter for the total organic carbon (TOC) - usually applied to determine degree of HA photodegradation [8]. As the alternative method, the measurements of the chemical oxygen demand (COD) were al[...]

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH DO MODELOWANIA INICJACJI I PROPAGACJI PĘKNIĘĆ W WYNIKU ZMĘCZENIA CIEPLNEGO


  W artykule przedstawiono ogólną koncepcję modelu automatów komórkowych (CA) dla zjawiska zmęczenia cieplnego i opisano reguły przejścia. Wstępne symulacje wykonano dla próby zmęczenia cieplnego przeprowadzonej na stanowisku badawczym w Politechnice Wrocławskiej. Przedstawione zostały wyniki jakościowe otrzymane z symulacji MES w skali makro i automatów komórkowych w skali mikro. Słowa kluczowe: narzędzia kuźnicze, zmęczenie cieplne, numeryczne modelowanie, automaty komórkowe PROPOSITION OF APPLICATION OF CELLULAR AUTOMATA TO MODELING CRACK INITIATION AND PROPAGATION DUE TO THERMAL FATIGUE General idea of the cellular automata (CA) model for the thermal fatigue is presented in the paper. Transition rules are described. Primary simulations were performed for thermal fatigue test installed at the Wrocław University of Technology. Results of qualitative analysis using finite element code in macro scale and cellular automata in micro scale are presented. Keywords: forging dies, thermal fatigue, numerical modelling, cellular automata Wstęp Zagadnienie modelowania zniszczenia materiału poddawanego cyklicznym obciążeniom mechanicznym i cieplnym jest w centrum zainteresowania naukowców od wielu lat. Opracowanych zostało wiele modeli o różnym stopniu skomplikowania i o różnych możliwościach obliczeniowych. Spośród licznych rozwiązań dostępnych w literaturze naukowej wyróżnić należy mechaniczne modele zniszczenia dla materiałów ciągliwych [1, 2]. Obecnie w modelowaniu zjawisk zachodzących w materiałach coraz częściej wykorzystuje się metody dyskretne, w których mikrostruktura jest uwzględniana w sposób jawny. Przykładem są automaty komórkowe (CA), które w niniejszej pracy wykorzystane zostały do opisu inicjacji i propagacji pęknięć w wyniku zmęczenia cieplnego. Wykorzystano koncepcję dla pełzania przedstawioną w publikacji [3]. Badanie zmęczenia cieplnego stali narzędziowej Schemat stanowiska zainstalowanego w Politechnice Wrocławskiej, w[...]

 Strona 1  Następna strona »