Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Nowak"

Wykorzystanie sorpcji membranowej do równoczesnej separacji CO2 i wilgoci w technologii UCG/IGCC. Studium zagadnienia


  Omówiono aspekty ekonomiczne i techniczne separacji CO2 z gazu syntezowego w kontekście technologii energetycznych wykorzystujących układ bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym podziemnym zgazowaniem węgla UGC/IGCC. Zaprezentowano nową koncepcję jednoczesnej separacji CO2, związków siarki i wilgoci z paliwa gazowego przed jego spaleniem, wykorzystującą kontaktory membranowe. Economic and techn. aspects of the sepn. of CO2 from synthesis gas for energy prodn. in integrated gasification combined cycle and by underground coal gasification were taken into consideration. A new concept for simultaneous sepn. of CO2, S compds. and moisture from the fuel gas (prior to combustion) by a membrane process was outlined. Selective sepn. of acid gas components in the membrane contactor resulted in redn. of plant size and improving the CO2 stream quality necessary for its sequestration in a single-stage system. Paliwa kopalne w 2010 r. zaspokajały ok. 87% światowego zapotrzebowania na energię (w całości), przy czym węgiel kamienny i brunatny pokrywał niemal 30% tego zapotrzebowania. Dla porównania energia fuzji jądrowej pokrywała jedynie 5,2% światowego aPolitechnika Wrocławska, bKGHM Cuprum Sp. z o.o., Wrocław Roman G. Szafrana, *, Janusz Nowakb Wykorzystanie sorpcji membranowej do równoczesnej separacji CO2 i wilgoci w technologii UCG/IGCC. Studium zagadnienia Use of membrane sorption for simultaneous separation of CO2 and moisture in UCG/IGCC. A case study Dr inż. Janusz NOWAK w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 r. Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej. Jest kierownikiem Zakładu Nowych Technologii Energetycznych, KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo- -Rozwojowe. Specjalność - geotechnika górnicza, górnictwo odkrywkowe, ochrona środowiska, w tym gospodarka i składowanie odpadów przemysłow[...]

Ocena wytrzymałości granul nawozów mineralnych przy wykorzystaniu rozkładu Weibulla DOI:10.15199/62.2018.12.22


  Jedną z najważniejszych fizycznych właściwości nawozu określających stopień jego przydatności do konkretnego systemu dystrybucji i aplikacji jest wytrzymałość mechaniczna granul1). W odniesieniu do granulatów nawozowych głównym elementem oceny wytrzymałości mechanicznej granul jest wytrzymałość na ściskanie, a jej miarą jest siła niezbędna do rozkruszenia pojedynczej granuli nawozu2-4). Z badań5-15) nad technologiami otrzymywania nawozów wynika, że mechaniczna wytrzymałość granul na ściskanie zależy od rodzaju nawozu, metod granulacji oraz rodzaju stosowanych dodatków wykorzystywanych przy ich produkcji. Na podstawie literatury16-18) można stwierdzić również, że siła potrzebna do zniszczenia pojedynczej granuli wzrasta wraz z wielkością granuli i zależność ta dotyczy nawozu zarówno suchego, jak i wilgotnego. W Polsce, zarówno w jednostkach naukowych, jak i w przemyśle nawozowym, do pomiarów wytrzymałości granul na ściskanie najczęściej jest wykorzystywana aparatura firmy Erweka GmbH, która umożliwia jednoczesny pomiar siły rozkruszającej oraz średnicy granuli poddanej testowi. Pomiary wytrzymałości wykonuje się dla określonej frakcji, która rozmiarem odpowiada średniemu rozmiarowi granul. Wyniki badań wytrzymałościowych ograniczają się zwykle do podania średniej wartości siły niszczącej pojedynczą granulę3, 5, 6, 19, 20). Niestety, średnie wartości nie informują o rozkładzie siły niszczącej granule. Ponadto w przypadku badań wytrzymałościowych, gdzie rozrzut otrzymywanych wyników jest duży, wyniki odstające w istotny sposób wpływają na wartości średnie obliczone jako wartość średnia ze wszystkich pomiarów21). Jednym z podstawowych rozkładów statystycznych wykorzystywanych do analizy wyników badań wytrzymałościowych jest rozkład Weibulla22, 23), którego funkcję gęstości prawdopodobieństwa p(F) przedstawia wyrażenie (1): (1) w którym m oznacza parametr kształtu, F 0 parametr skali, a F wartość zmiennej rzeczywistej (wartość s[...]

Wytrzymałość na ściskanie granul superfosfatu i mocznika DOI:10.15199/62.2017.9.32


  Efekt pracy rozsiewaczy odśrodkowych uzależniony jest od wielu różnych, wzajemnie wpływających na siebie czynników, wśród których istotne znaczenie mają właściwości fizyczne nawozów mineralnych1, 2). Jedną z najważniejszych cech nawozu określającą stopień jego przydatności do konkretnego systemu dystrybucji i aplikacji jest wytrzymałość granul na ściskanie. Jej miarą jest siła niezbędna do rozkruszenia pojedynczej granuli nawozu3-5). W Polsce w jednostkach naukowych i w przemyśle nawozowym do pomiaru wytrzymałości granul na ściskanie najczęściej wykorzystuje się aparaturę firmy Erweka GmBH, która umożliwia jednoczesny pomiar siły rozkruszającej oraz średnicy granuli poddanej testowi. Badania wykonuje się dla określonej frakcji, która rozmiarem odpowiada średniemu rozmiarowi granul. Dodatkowo do oceny wytrzymałości dynamicznej nawozu stosuje się test uderzeniowy6-9), polegający na ocenie stopnia rozkruszenia granul do ziarna o średnicy poniżej 1,5 mm po uderzeniu granul (pod wpływem sprężonego powietrza) o stalową płytkę, oraz pomiar wytrzymałości na ścieranie3, 6, 10), w którym wyznacza się procentowy udział podziarna powstałego w wyniku tarcia suchego między granulami a powierzchnią obracającego się bębna4, 5). Wytrzymałość granul na ściskanie zależy od rodzaju nawozu, jego składu chemicznego, metod granulacji oraz dodatków stosowanych przy ich produkcji11-17). Na podstawie literatury18-23) można również stwierdzić, że siła potrzebna do zniszczenia pojedynczej granuli zależy od jej masy, wielkości oraz wilgotności. W badaniach wytrzymałościowych materiałów ziarnistych do oceny prawdopodobieństwa zniszczenia granuli stosuje się zwykle dwa podejścia24-27). W pierwszym, zwanym energetycznym, wykorzystuje się energię odkształcenia oraz właściwą energię odkształcenia. W drugim podejściu prawdopodobieństwo zniszczenia granuli zależy tylko od siły niszczącej lub naprężenia. Celem pracy było wyznaczenie rozkładów prawdopodobieństwa [...]

Studies on compression strength of superphosphate and urea granules Badania wytrzymałości na ściskanie granul superfosfatu i mocznika DOI:10.15199/62.2016.1.22


  Com. superphosphate and urea granules were examd. for compression strength in function of their mass and diam. The mean crushing forces were 92.24 N for superphosphate, and 17.39 N for urea but the detd. values differed significantly from the av. ones. The granule mass relationships of the crushing force were presented as regression lines. Przeprowadzono badania wytrzymałości na ściskanie granul superfosfatu i mocznika w zależności od ich masy i średnicy. Średnia wartość siły niszczącej granule superfosfatu wyniosła 92,24 N, a granule mocznika 17,39 N. Jednakże dla poszczególnych frakcji wartości siły niszczącej zdecydowanie odbiegają od średniej i zawierają się w przedziale 10,8-255 N dla superfosfatu oraz 3,91-40,7 N dla mocznika. Zależność siły niszczącej granule od ich masy przedstawiono za pomocą krzywych regresji, które następnie poddano walidacji polegającej na ocenie stopnia zgodności wartości wyznaczonych na podstawie modelu z rzeczywistymi wartościami uzyskanymi w badaniach wytrzymałościowych. Nawożenie mineralne roślin uprawnych jest jednym z najważniejszych zabiegów agrotechnicznych wpływających na wielkość i jakość uzyskiwanych plonów1). Do podstawowych czynników decydujących o jakości wykonywanego zabiegu zalicza się równomierny rozkład nawozu na powierzchni pola. Nierównomierne rozmieszczenie nawozu na polu wpływa na zmniejszenie plonów, a niewykorzystany przez rośliny nawóz może prowadzić do zanieczyszczenia lub degradacji środowiska naturalnego2-6). W grupie maszyn do nawożenia mineralnego największy udział stanowią rozsiewacze z odśrodkowym zespołem wysiewającym, które charakteryzują się zwartą i prostą budową, dużą szerokością roboczą, a także trwałością i niezawodnością7, 8). Niestety, oprócz zalet rozsiewacze tarczowe mają wady, a jedną z podstawowych jest rozdrabnianie granul nawozu przez łopatki umocowane na szybko obracającej się tarczy. Potwierdzeniem tego są najnowsze badania wpływu parametrów k[...]

 Strona 1