Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANNA JEDYNAK"

Katalizator niklowy do uwodornienia benzenu osadzony na nośniku węglowym

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność katalityczną spreparowanych układów nikiel/nośnik węglowy w reakcji uwodornienia benzenu do cykloheksanu. Jako nośniki stosowano: komercyjny węgiel aktywny (symbol N) oraz węgle modyfikowane (symbole N1300 i N1900), uzyskane drogą zróżnicowanej obróbki termicznej wyjściowego węgla (N). Strukturę katalizatorów charakteryzowano metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Stwierdzono, [...]

Badania nad kalcynacją i redukcją katalizatorów niklowo-glinowych do utwardzania tłuszczów.

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ warunków procesów kalcynacji i redukcji na stopień zredukowania prekursorów katalizatorów niklowo- -glinowych do utwardzania tłuszczów. Przebieg kalcynacji i redukcji (dla wybranych wartości obciążeń wodorem) przedstawiono jako zależności stężenia pary wodnej oraz stopnia zredukowania tlenku niklu od temperatury i czasu. Stwierdzono, że sposób oraz warunki prowadzenia kalcynacj[...]

Osadzony na węglu żelazowy katalizator wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla parą wodną

Czytaj za darmo! »

Badano strukturę i aktywność katalityczną w reakcji konwersji tlenku węgla szeregu katalizatorów żelazowych, osadzonych na węglach aktywnych. Pomiary kinetyczne wykonano w reaktorze różniczkowym pod ciśnieniem 2,5 MPa. Stwierdzono, że układy Fe/C osadzone na węglach modyfikowanych termicznie (1900oC, He lub 1900oC He + 900oC CO2) są aktywne w reakcji konwersji. Niektóre z próbek przewyższa[...]

Rutenowy katalizator do syntezy amoniaku osadzony na nośniku węglowym otrzymanym z syntetycznej żywicy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań rutenowego katalizatora osadzonego na nośniku węglowym. W wyniku karbonizacji i aktywacji żywicy - pochodnej kopolimeru styrenu z diwinylobenzenem uzyskano materiał węglowy (CS), który poddano wysokotemperaturowej obróbce cieplnej, otrzymując zmodyfikowany węgiel aktywny (Cl900). Pomiary sorpcji i badania porozymetryczne prekursora polimerowego i obu materiałów wę[...]

 Strona 1