Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Preiskorn"

Use of heat flow meter in evaluating dynamics of polyurethane foaming. Zastosowanie miernika gęstości strumienia ciepła do oceny dynamiki spieniania poliuretanów


  Six com. and an artifical polyurethane systems were foamed with n-pentane, cyclopentane, polyfluoroalkanes and H2O to study the heat flux d. during first 600 s of foaming and describe the process dynamics. The heat flux d. decreased with increasing amt. of the blowing agents used. Zaproponowano metodę oceny wydzielania ciepła systemów poliuretanowych. Stosując miernik gęstości strumienia ciepła, dla sześciu systemów poliuretanowych wykonano pomiary gęstości strumienia ciepła w funkcji czasu q . (t) w przedziale czasu od początku (t = 0) do końca procesu spieniania (t = tk). Dokonano klasyfikacji systemów PUR w zależności od obliczonej wartości gęstości ciepła procesu spieniania q. Dodatkowo dla wybranego systemu poliuretanowego zbadano wpływ różnych poroforów na zależność q . (t). Istotnym składnikiem każdego systemu poliuretanowego (PUR) są środki spieniające (porofory). Ze względu na mechanizm spieniania dzieli się je na fizyczne i chemiczne1, 2). Porofory fizyczne, takie jak n-pentan, cyklopentan lub fluorowęglowodory (np. HFC 365/227), nie oddziałują chemicznie z substratami pianki poliuretanowej, ale pod wpływem podwyższonej temperatury podczas egzotermicznej reakcjisk.adnikow poliuretanu ulegaj. odparowaniu, tworz.c porowat. struktur. pianki. Porofory chemiczne reaguj. z grupami izocyjanianowymi sk.adnika systemu poliuretanowego, tworz.c nowe struktury chemiczne. Podczas reakcji wydziela si. ditlenek w.gla, powoduj.c spienianie materia.u pianki. W produkcji sztywnych pianek poliuretanowych spotyka si. systemy zawieraj.ce zarowno porofory fizyczne, ktore stanowi. g.owny sk.adnik spieniaj.cy, jak i porofory chemiczne. Takie pianki charakteryzuj. si. najlepszymi parametrami termoizolacyjnymi. Cz.sto spotyka si. tak.e syste[...]

Numeryczne obliczenia odkształceń termicznych płyt styropianowych DOI:10.15199/9.2015.3.2


  W artykule przedstawiono numeryczne obliczenia kompozycji materiałów: ścianka z betonu komórkowego, warstwa powietrza, warstwa styropianu. Wyniki obliczeń podano w postaci rozkładów temperatury oraz naprężeń i przemieszczeń w kierunku osi z wewnątrz kompozycji w chwili t =1800 s dwóch rodzajów styropianu: styropianu białego, tzn. styropianu Austrotherm biały (nazwa handlowa: EPS 042 FASSADA) oraz grafitowego, tzn. styropianu Austrotherm graf. (nazwa handlowa: FASSADA PREMIUM).1. Wprowadzenie Alarmujące sygnały o odpadaniu płyt ze styropianu grafitowego przyklejonych do ścian budynków o dużym nasłonecznieniu, były przyczyną wykonania numerycznych obliczeń wymiany ciepła w warstwie takiego styropianu [1]. W ramach obliczeń sprawdzono wpływ nagrzewania się powierzchni płyty styropianu grafitowego na wielkość odkształceń tej płyty. Do obliczeń wybrano model muru budynku mieszkalnego ocieplony styropianem (rys. 1). Przeanalizowano dwa rodzaje styropianu: styropian biały oraz grafitowy. Przyjęto daleko idące uproszczenia w opisie wymiany ciepła w trakcie nagrzewania się kompozycji materiałów: warstwa styropianu, warstwa powietrza pomiędzy styropianem a powierzchnią ściany z betonu komórkowego (przedzielona w pięciu punktach "plamami" kleju) i warstwa betonu komórkowego. Parametry termofizyczne obu rodzajów styropianu były stałe. Do obliczeń przyjęto dane dotyczące styropianu grafitowego: Austr. graf. oraz styropianu białego: Austr. biały firmy Austrotherm (tab. 1). Parametry termofizyczne powierza, kleju oraz betonu komórkowego również były stałe (tab. 1). Wartość gęstości strumienia ciepła q& = const doprowadzanego do powierzchni płyty styropianowej poddanej nasłonecznieniu w obu przypadkach dobrano w taki sposób, aby wartość temperatury zewnętrznej powierzchni płyty styropianu po czasie 1800 s była równa wartości tempe[...]

Zastosowanie pomiarów temperatury do oceny dynamiki spieniania polistyreno-uretanów DOI:10.15199/62.2019.8.9


  Sztywne pianki poliuretanowe (PUR) są stosowane jako materiał termoizolacyjny w branży chłodniczej, budowlanej i motoryzacyjnej ze względu na ich właściwości, takie jak niska przewodność cieplna, mała gęstość, stabilność wymiarowa i mała absorpcja wilgoci2). Z kolei styropiany (EPS) są najpopularniejszymi materiałami termoizolacyjnymi w budownictwie ze względu na ich niską cenę i dobre właściwości termoizolacyjne3). Jedną z metod obniżenia kosztów wytwarzania sztywnych pianek poliuretanowych jest dodanie napełniaczy, co komplikuje proces produkcji, ale ma pozytywny wpływ na właściwości fizyczne i mechaniczne ostatecznego produktu4-7). Metoda polega na łączeniu surowców stosowanych do produkcji PUR z surowcami do produkcji EPS w endotermiczno-egzotermicznym procesie współekspansji1, 8-12). Standardowe laboratoryjne metody pomiaru profilu temperatury rdzenia próbek PUR podczas reakcji chemicznej opierają się głównie na termoparach lub czujnikach oporowych PT, które są umieszczane ręcznie w testowych próbkach. Zwykle pojemnik testowy specjalnie zaprojektowany do formulacji pianki o małej gęstości składa się z płyt tworzących sześcian o długości krawędzi 200 mm13). Wewnątrz próbki występują duże gradienty temperatury. Najwyższe temperatury są zwykle osiągane w dolnej części próbki13). Dokładne pozycjonowanie czujników temperatury ma zatem kluczowe znaczenie dla uzyskania powtarzalnych i wiarygodnych danych dotyczących temperatury. Ponieważ pojemnik testowy nie ma górnej pokrywy, możliwa jest swobodna ekspansja pianki. Część doświadczalna Surowce Na matrycę pianki PSUR wybrano dwa systemy poliuretanowe (PUR), które zestawiono w tabeli 1. Stosunki składnika poliolowego 1260 98/8(2019) Dr inż. Marek PREISKORN w roku 1969 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Od 1969 r. pracuje w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, obecnie w Instytucie Techniki Lotniczej na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa. Spe[...]

 Strona 1