Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JURGEN FREIBERG"

Karbonylowanie metanolu do kwasu octowego z udziałem zmodyfikowanego prekursora katalizatora rodowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan technologii i mechanizm procesu karbonylowania metanolu do kwasu octowego. Opisano preparatykę kompleksu Rh (СО) (CH5H 70 2) P (C6H5)3 i jego zastosowanie w ciągłym procesie wytwarzania kwasu octowego. Zbadano wpływ podstawowych parametrów na aktywność i selektywność prekursora kompleksu katalitycznego. W 1968 r. odkryto wysoką aktywność i selektywność katalityczną rodu i irydu (aktywowanych jodkami) w procesach karbonylowania1*. Karbonylowanie metanolu może przebiegać w różnych kierunkach, w zależności od stosowanego układu katalitycznego, składu substratów oraz od parametrów procesu (rys. 1). Reakcje tego typu1} były podstawą CI-hCOOH + HJ CH3COOCH3 + HJ CH3CH20H + HJ CH3 0 H + HJ CH3J + H20 Rys. 1. Kierunki reakcji karbonylowania metanolu z udziałem jodku metylu w zależności od układu katalitycznego, parametrów procesu i składu substratów opracowania przez amerykański koncern Monsanto technologii wytwarzania kwasu octowego z tlenku węgla i metanolu, z udziałem rodu oraz jodku metylu, pod ciśnieniem 2,8 MPa i w temp. 455-h 465 K2~6). Technologia ta, dzięki małej energochłonności i uzyskiwanym oszczędnościom materiałowym, okazała się najbardziej rentowną wśród wszystkich procesów otrzymywania kwasu octowego. Przedtem wytwarzano kwas octowy między innymi bardzo energochłonnymi metodami z acetylenu, etylenu lub według procesu BASF (z tlenku węgla i wodoru, w obecności jodku kobaltu, pod ciśnieniem 68 MPa)7,8). Kafbonylowanie metanolu w obecności jodków wymaga aparatury wykonanej z odpornych na silną korozję stali stopowych typu Hastelloy В i C, zawierających głównie nikiel i molibden. Obecnie jest w opracowaniu konkurencyjna technologia karbonylowania metanolu na katalizatorze niklowym, osadzonym na węglu aktywnym, pod ciśnieniem 1,5ч-2,5 MPa i w temp. 55 0 -5 8 0 k9" 11}. Koncern Monsanto opracował w 1970 r. technologię karbonylowania CH3OH. W 1972 r. wytwarzano w USA tą metodą 10%[...]

Utlenianie izobutenu w popirolitycznej frakcji C4 do metakroleiny

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano warianty procesu wytwarzania kwasu metakrylowego z izobutenu. Opisano aparaturę laboratoryjną i ćwierćtechniczną do katalitycznego utleniania popirolitycznej frakcji C4 do metakroleiny. Przedstawiono wyniki uzyskane w zależności od różnorakich czynników procesu. zobuten zawarty we frakcji C4 można wykorzystać do otrzymania kwasu metakrylowego. W tym celu utlenia się go do [...]

Wytwarzanie glikolu etylenowego metodą hydroformylowania formaldehydu DOI:

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano opracowywane obecnie technologie wytwarzania glikolu etylenowego z tlenku węgla i wodoru. Opisano schemat instalacji badawczej do hydroformylowania formaldehydu wobec kompleksu rodowego Rh(C0)2(C5H70 2). Przedstawiono wpływ różnych parametrów na konwersję i selektywność w tym procesie. Krajowy przemysł chemiczny nie zaspokaja zapotrzebowania wielu gałęzi gospodarki na artykuły wytwarzane z etylenu i propylenu. W celu zapewnienia stałego zapotrzebowania zakładów petrochemicznych i wytwórni tworzyw syntetycznych w te surowce konieczne jest jak najszybsze wybudowanie nowoczesnej instalacji pirolizy benzyn o wydajności ok. 250 tys. t etylenu na rok. Inwestycja taka umożliwiłaby likwidację dwóch przestarzałych, wyeksploatowanych, małych ciągów produkcyjnych tego typu, pracujących w Płocku i Kędzierzynie-Koźlu. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju niewielkie są szanse na wydatkowanie (przed rokiem 2000) ok. 250 mld zł na wybudowanie nowej linii pogłębionego przerobu ropy (o mocy 6 min t/г.), wytwórni olefin i wielu obiektów towarzyszących. Konieczny byłby także zwiększony import ropy zawierającej ok. 18% wag. benzyn przydatnych w procesie pirolizy olefinowej. W związku z tym niezbędne stają się alternatywne programy rozwojowe, uwzględniające przetwarzanie surowców krajowych. Podobne tendencje obserwuje się na przykład Tabela 1. Charakterystyka metod wytwarzania glikolu etylenowego i aldehydu glikolowego z tlenku węgla oraz wodoru Technologie synetezy Katalizator Firma Bezpośrednia synteza: rodowy Union Carbide 2CO + 3H2— >HOCH2CH2OH Pośrednia synteza: kobaltowy Ajinomoto HCHO + H2 + CO—> HOCH2CHO i rodowy Chevron HCHO + н 2о + CO— ► HOCH2COOH HF lub BF3/HF Chevron 2ROH + 2CO + l/202— > palladowy % S — ► с с lub ARCO / \ RO OR miedziowy o 4 yo chromian % # C -C + 4H2 * UBE RO OR miedzi —+ HOCH2CH2OH 4- 2ROH 2CH3OH + 2NO + l/202&[...]

 Strona 1