Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Plaskacz-Dziuba"

Study on regeneration of a spent sorbent from semi-dry flue gas desulfurization plant Badania i perspektywa zastosowania odpadów z instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą DOI:10.15199/62.2015.5.12


  Spent CaO sorbent was taken from a com. semi-dry flue gas desulfurization plant and regenerated either by oxidn. with air O2 under room conditions or by spontaneous air oxidn. during storage outside for 150 days. Every 30 days, samples of the sorbent were taken out from the surface layer and analyzed for elementary compn. (including the heavy metal content). The oxidn. degree of the spent sorbent was not satisfactory for its further use in prodn. of cement or fertilizers. Przedstawiono wyniki badań właściwości sorbentów powstających w procesie odsiarczania spalin metodą półsuchą NID (novel integrated desulfurization). Przeprowadzono analizę podatności zawartego w sorbencie siarczanu(IV) wapnia na utlenianie tlenem z powietrza. Wykonano analizy SEM-EDX oraz ICP-MS w celu określenia zawartości pierwiastków. Analiza SEM-EDX pozwoliła ponadto ocenić kształt i średnice aglomeratów. Uzyskane wyniki wraz z danymi literaturowymi pozwoliły wskazać potencjalne metody zagospodarowania zużytego sorbentu. W zakładach przemysłowych, w których są spalane stałe paliwa kopalne, konieczne jest odsiarczanie spalin w celu ograniczenia emisji ditlenku siarki do atmosfery. Metody odsiarczania można podzielić na odsiarczanie paliw, odsiarczanie w trakcie procesu spalania oraz odsiarczanie spalin. Metody odsiarczania spalin, ze względu na najwyższą wydajność procesu, znalazły najszersze zastosowanie w przemyśle wykorzystującym stałe paliwa kopalne. Biorąc pod uwagę zużycie wody, dzieli się je na suche, półsuche i mokre, z których pierwsza zaliczana jest do metod odsiarczania w trakcie procesu spalania, a pozostałe do odsiarczania spalin. Najpopularniejszymi stosowanymi sorbentami są tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia1). Proces odsiarczania spalin metodą półsuchą wapienną polega na rozpyleniu wodnej zawiesiny sorbentu (o odczynie alkalicznym) w strumieniu spalin (rys. 1). Sorbent reaguje z kwaśnymi składnikami spalin, w tym z ditlenkiem siarki.[...]

 Strona 1