Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Mazewski"

OCENA WPŁYWU SZYFROWANIA NA JAKOŚĆ USŁUGI VOIP W SIECI HETEROGENICZNEJ DOI:10.15199/59.2019.7.6


  1. WSTĘP LoRa (ang. Long Range) jest opatentowaną technologią cyfrowego przesyłania danych drogą radiową. Protokół poprzez możliwość transmisji danych na duże odległości oraz energooszczędność staje się konkurencją dla takich rozwiązań jak np. Narrowband IoT (NB IoT), LTE Cat M1 czy też SigFox. Z powodu swojej charakterystyki, LoRa dobrze sprawdza się w systemach czasu nie rzeczywistego, jak np. odczyt liczników gazu, wody czy prądu.Sieci LoRa obecnie stają się co raz bardziej popularnym rozwiązaniem wykorzystywanym do komunikacji w tanich urządzeniach w zastosowaniach Internetu Rzeczy i Smart City. Przedmiotem częstych rozważań opisywanych w literaturze na temat sieci LoRa jest problem kolizji i utraty pakietu informacji. W [2] opisano teoretyczną analizę kolizji i utraty pakietu danych z użyciem właściwości protokołu LoRaWAN, a także sformułowano wyrażenia przedstawiające prawdopodobieństwo kolizji i utraty pakietu danych. Autorzy [1] przeprowadzają symulacje procedur warstwy LoRa (MAC) w celu zbadania przepustowości sieci LoRa punktów rozmieszczonych w zasięgu miejskim. Standard LoRa wykorzystuje nielicencjonowane pasmo ISM. Na terenie Unii Europejskiej przeważnie wykorzystywana jest częstotliwość 868 MHz, natomiast w Stanach Zjednoczonych jest to zakres od 902 do 928 MHz. Dzięki modulacji Chirp Spread Spectrum (CSS, przemiatanie częstotliwości, "świergotowe" rozpraszanie widma) możliwe jest przekazywanie danych w sieciach radiowych LoRa na odległość kilku/kilkunastu kilometrów. Kluczowe parametry transmisji LoRa to: pasmo, szybkość kodowania, moc nadawania i współczynnik rozpraszania. Współczynnik rozpraszania (ang. Spreading Factor) to stosunek ilości symboli do ilości "chips". Jeden symbol jest kodowany do 2SF "chips". Wyższy współczynnik rozpraszania poprawia stosunek sygnału do szumu, co wpływa na większą czułość i zasięg, ale zwiększa też czas potrzebny na przesłanie tej samej ilości danych, co również skutkuje[...]

OCENA WPŁYWU SZYFROWANIA NA JAKOŚĆ USŁUGI VOIP W SIECI HETEROGENICZNEJ DOI:10.15199/59.2019.7.6


  1. WSTĘP Technologia Voice over IP (VoIP) od szeregu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Prosta architektura systemu, możliwość obniżenia kosztów wdrożenia i eksploatacji infrastruktury sprawiają, że usługi komunikacji głosowej z wykorzystaniem VoIP z powodzeniem wypierają tradycyjne rozwiązania komutacyjne i teletransmisyjne. Wprowadzenie na szeroką skalę usług komunikacji VoIP wymaga jednak spełnienia szeregu kryteriów związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu jakości przesyłanego sygnału mowy QoS (Quality of Service). Jakość połączenia głosowego jest podstawowym czynnikiem determinującym poprawność realizacji usługi VoIP. Równie ważną determinantą jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i dostępności komunikacji VoIP w rozległych sieciach heterogenicznych. Wymagania dotyczące transmisji mowy w czasie rzeczywistym za pośrednictwem bezpiecznych kanałów są zdefiniowane wokół ograniczeń funkcjonalnych i jakościowych. QoS w warstwie aplikacji jest sprecyzowana w zaleceniu ITU-T G.1010 i zawiera parametry związane z ustanawianiem, rozłączaniem i blokowaniem połączeń [1]. Niezwykle ważne jest jednak zapewnienie jakości na poziomie sieci (QoS), ponieważ pozwala przewidzieć wielkość dostępnej przepustowości i poziom strat w warstwie aplikacji. W odniesieniu do współczesnych usług komunikacji VoIP realizowanych w sieciach korporacyjnych niezmiernie istotnym zagadnieniem jest również zachowanie poufności i integralności usług (QoP - Quality of Protection), co wiąże się z wykorzystaniem określonych procedur bezpieczeństwa komunikacji, w tym szyfrowania połączeń. Skutkiem tego może być zwiększenie wymagań na przepustowość sieci, co w konsekwencji prowadzić może do ogólnej redukcji wartości wskaźników QoS. Problem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa QoP przy równoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniej jakości realizacji usługi QoS jest od szeregu lat przedmiotem badań i analiz zarówno w odniesi[...]

 Strona 1