Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ SZEMIEŃ"

Decrease in contents of the hydroxymethyl, oxymethylene and methoxymethyl derivatives of phenol in phenol-formaldehyde resins used for the production of laminates Zmniejszenie zawartości hydroksymetylowych, oksymetylenowych i metoksymetylowych pochodnych fenolu w żywicach fenolowo-formaldehydowych stosowanych do otrzymywania laminatów DOI:10.12916/przemchem.2014.1874


  PhOH was condensed with CH2O in aq. soln. at 70-80°C in presence of NH3 as catalyst and addnl. diethylenetriamine as a co-catalyst. The Box-Behnken experimental design was used for studying the process course. The product was analyzed by using high performance liq. chromatog. Use of the co-catalyst resulted in a redn. of contents of undesirable volatile by-products (down to 62%). A good agreement between the fitted and obsd. contents of o- and p-HOC6H4CH2OH in the resin was achieved. Końcowe właściwości żywicy fenolowo-formaldehydowej stosowanej do produkcji laminatów zależą od takich czynników, jak temperatura i czas syntezy, stosunek molowy formaldehydu do fenolu oraz rodzaj i ilość katalizatora. Szczególnie ten ostatni wpływa na mechanizm i kinetykę poszczególnych etapów reakcji, m.in. powstawanie mono- di- i trihydroksymetylowych, oksymetylenowych oraz metoksymetylowych pochodnych fenolu. W pracy przedstawiono wyniki badań optymalizacyjnych wg modelu Boksa i Behnkena z zastosowaniem kokatalizatora (dietylenotriaminy), mające na celu obniżenie stężenia tych pochodnych ulatniających się w procesie suszenia nośnika z żywicą. Zmniejszenie stężenia niepożądanych składników w żywicy wpłynie korzystnie na ekonomikę procesu produkcji laminatów. Jednym z najważniejszych obszarów zastosowań ciekłych żywic fenolowo-formaldehydowych jest produkcja laminatów, które znajdują zastosowanie jako materiały dekoracyjne w przemyśle meblarskim, budowlanym i transportowym oraz jako materiały techniczne, np. do wytwarzania elementów elektroizolacyjnych. Proces produkcji laminatów polega na nanoszeniu żywicy na nośnik, którym zazwyczaj jest papier lub tkanina. Wymaga on bardzo dokładnego nasycenia nośnika Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle Mariusz Szemień*, Magdalena Cygan Decrease in contents of the hydroxymethyl, oxymethylene and methoxymethyl derivatives of phenol in phenol-formaldehyde resins used for[...]

Badania procesu estryfikacji kwasu benzoesowego glikolem dietylenowym

Czytaj za darmo! »

Badano kinetykę reakcji estryfikacji kwasu benzoesowego glikolem dietylenowym w warunkach laboratoryjnych w obecności kwasu siarkowego i kwasu p-toluenosulfonowego jako katalizatorów, z azeotropowym usuwaniem wody z mieszaniny reakcyjnej. Reakcja przebiegała dwustopniowo poprzez monobenzoesan glikolu dietylenowego. Stwierdzono pełne przereagowanie kwasu benzoesowego w warunkach reakcji. [...]

Reaction rate constants of amine-catalyzed synthesis of phenol-formaldehyde resins. Stałe szybkości reakcji syntezy żywic fenolowo-formaldehydowych otrzymywanych z udziałem katalizatorów aminowych


  Condensation of PhOH with CH2O in aq. soln. at 85+-1°C was carried out in presence of amines as catalysts and followed by titration and liq. chromatog. Four examples of calcn. of reaction rate consts. were presented. Good correlation between the consts. and the entry function was obsd. Końcowe właściwości żywic fenolowo-formaldehydowych zależą od wielu czynników, takich jak temperatura, czas syntezy, stosunek molowy formaldehydu do fenolu oraz rodzaju i ilości katalizatora1). Szczególnie ten ostatni wpływa na mechanizm i kinetykę poszczególnych etapów reakcji, takich jak powstawanie pochodnych hydroksymetylowych, jak również następcze reakcje polikondensacji. Przedstawiono wyniki badań kinetycznych dla żywic rezolowych uzyskanych z udziałem katalizatorów aminowych oraz amoniaku. Praca stanowi kontynuację badań nad kinetyką reakcji fenolu z formaldehydem w środowisku zasadowym2). W badaniach wykorzystano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej (oznaczanie fenolu) oraz metodę miareczkowania potencjometrycznego chlorowodorkiem hydroksyloaminy (oznaczanie formaldehydu). Żywice rezolowe są jednymi z najstarszych syntetycznych polimerów, ale wciąż znajdują nowe zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w przemyśle drzewnym i materiałów drewnopochodnych, materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej i szklanej, laminatów elektroizolacyjnych i technicznych, pianek izolacyjnych w budownic- Condensation of PhOH with CH2O in aq. soln. at 85±1°C was carried out in presence of amines as catalysts and followed by titration and liq. chromatog. Four examples of calcn. of reaction rate consts. were presented. Good correlation between the consts. and the entry function was obsd. Końcowe właściwości żywic fenolowo-formaldehydowych zależą od wielu czynników, takich jak temperatura, czas syntezy, stosunek molowy formaldehydu do fenolu oraz rodzaju i ilości katalizatora1).[...]

Zastosowanie pomiarów fotometrycznych do śledzenia postępu reakcji w syntezie żywic fenolowo-formaldehydowych z udziałem zasadowych katalizatorów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących próby wykorzystania pomiarów fotometrycznych do śledzenia postępu reakcji fenolu z formaldehydem w środowisku alkalicznym. W badaniach zastosowano plan doświadczeń wg modelu Boxa i Behnkena, w którym funkcjami wejściowymi były: stężenie katalizatora, temperatura oraz stosunek molowy fenolu i formaldehydu. Wyniki prac pokazały istnienie korelacji pomi[...]

Żywica fenolowo-formaldehydowa modyfikowana melaminą i mocznikiem

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania w celu określenia najistotniejszych parametrów syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej modyfikowanej melaminą i mocznikiem umożliwiające otrzymanie produktu o zminimalizowanej zawartości wolnego fenolu i formaldehydu oraz o małej podatności zżelowanej żywicy na rozkład termiczny. Żywice fenolowo-formaldehydowe należą do najstarszych tworzyw sztucznych. Mimo to są prowadzone[...]

Żywica rezolowa do chemoutwardzalnych mas rdzeniowych i formierskich

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac dotyczących sposobu otrzymywania nowoczesnej, modyfikowanej żywicy rezolowej przeznaczonej do sporządzania form i rdzeni odlewniczych. Żywica ta - poddana procesowi modyfikacji i stabilizacji wykazuje dobre właściwości użytkowe i zachowuje je przez 18 tygodni. Jest produktem mniej zagrażającym środowisku naturalnemu niż żywice dotychczas stosowane. ywice fenolowe s[...]

Żywica nowolakowa modyfikowana komponentem dianowym

Czytaj za darmo! »

Opisano przebieg badań nad doborem warunków syntezy żywicy nowolakowej prowadzonych w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Część wsadu fenolowego zastąpiono tańszym surowcem - komponentem dianowym ubocznie wytwarzanym przy produkcji bisfenolu A. Wyznaczono technologiczne parametry przemysłowego procesu wytwarzania modyfikowanej żywicy nowolakowej o pożądanych właściwościach. ywice fenolowo-[...]

Zastosowanie pomiarów konduktometrycznych do śledzenia postępu reakcji w syntezie żywic fenolowo-formaldehydowych z udziałem zasadowych katalizatorów

Czytaj za darmo! »

Poprzednio1) do śledzenia przebiegu syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej przy wcześniej zdefiniowanym stężeniu fenolu i/lub formaldehydu zastosowano pomiary fotometryczne. Obecnie to samo zagadnienie rozwiązano z zastosowaniem prostszej metody pomiaru zmian przewodności właściwej. W badaniach ponownie zastosowano plan doświadczeń wg modelu Boxa i Behnkena, w którym funkcjami wejściowymi były: stężenie katalizatora, temperatura oraz stosunek molowy reagentów (fenolu i formaldehydu). Wyniki prac pokazały istnienie korelacji pomiędzy przewodnością właściwą a badanymi funkcjami wejściowymi. Uzyskane współczynniki determinacji oraz błędy estymacji stwarzają możliwość zastosowania przyjętego sposobu śledzenia postępu reakcji nie tylko w badaniach laboratoryjnych, ale także i[...]

Stała szybkości reakcji syntezy żywic fenolowo-formaldehydowych z udziałem zasadowych katalizatorów


  W dotychczasowych publikacjach zaprezentowano zastosowanie pomiarów fotometrycznych oraz konduktometrycznych do śledzenia postępu reakcji. Wykazano, że tego rodzaju pomiary, przy wcześniej zdefiniowanym stężeniu fenolu i/lub formaldehydu, mogą być pomocne w określaniu momentu zakończenia syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej. Uzyskane wyniki pokazały istotną korelację pomiędzy przewodnością właściwą i współczynnikiem absorbancji a zmianami stężenia fenolu i formaldehydu obserwowanymi w czasie reakcji. Wykonane we wcześniejszych pracach pomiary zmian zawartości nieprzereagowanego fenolu i formaldehydu zostały wykorzystane do opracowania uproszczonego modelu obliczania stałych szybkości reakcji. W niniejszej pracy przedstawiono sposób obliczania stałych szybkości reakcji fenolu z formaldehydem na podstawie pełnego planu Boxa i Behnkena. Badania te miały także na celu matematyczne przedstawienie wpływu zmiennych parametrów syntezy na wartość stałej szybkości reakcji. Condensation of PhOH with CH2O in aq. soln. at 60-80°C was carried out in presence of NaOH and followed by titration and liq. chromatog. A full Box-Behnken model of exptl. design was used. Four examples of calcn. of reaction rate consts. were presented. A good correlation between the consts. and the entry function was obsd. Choć od pierwszej syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej upłynęło ponad 100 lat, współczesne produkty tego typu są ciągle ważnym elementem w chemii polimerów. Pomimo tego, że czasami w ostatecznym produkcie zawartość nieprzereagowanego fenolu wynosi od kilku do kilkunastu procent, żywice te są niezastąpione w produkcji m.in. laminatów elektroizolacyjnych, pianek górniczych czy lepiszczy odlewniczych. Zgodnie z danymi literaturowymi w rozważaniach przyjmuje się, że reakcja fenolu z formaldehydem przebiegająca w środowisku zasadowym jest reakcją II rzędu. Szybkość tej reakcji określa ogólne równanie II stopnia (1)1): v = k [F][P] (1) [...]

Doskonalenie technologii wytwarzania rezolowej żywicy fenolowej jako podstawy lepiszcza do wyrobów z wełny mineralnej DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono statystyczną ocenę właściwości 95 przemysłowych szarż żywicy WR-3 przeznaczonej do produkcji izolacyjnych wyrobów z wełny mineralnej. Porównano jakość żywicy WR-3 syntezowanej w skali laboratoryjnej, średnią jakość 95 szarż przemysłowych i jakość żywicy z szarży o wydłużonym czasie syntezy. Płyty izolacyjne z wełny mineralnej należą do podstawowych materiałów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym na świecie. W naszym kraju w drugiej połowie lat osiemdziesiątych oddano do użytku dwie duże wytwórnie takich wyrobów. W każdej z nich są cztery równolegle działające linie technologiczne. Wytwórnie te znajdują się w Cigacicach k. Zielonej Góry oraz w Małkini Ч Technologia otrzymywania i klejenia włókien mineralnych w tych zakładach jest podobna, różny jest jednak sposób zaopatrywania w żywicę stanowiącą podstawowy składnik lepiszcza syntetycznego. W Mazowieckich Zakładach Przemysłu Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Małkini sprowadza się gotową żywicę z zakładów chemicznych, natomiast Zieleniogórskie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Cigacicach wytwarza ją u siebie. Ten drugi wariant organizacyjny zastosowano w kraju po raz pierwszy2). Ma on wiele zalet: - umożliwia wytwarzanie żywic wysokoreaktywnych o krótkiej żywotności, nie wymagających jej maksymalizowania związanego z transportem i magazynowaniem, - ułatwia modyfikacje żywicy i dostosowanie jej właściwości do asortymentu wyrobów izolacyjnych, - umożliwia szybkie sprawdzenie właściwości użytkowych żywicy i dzięki temu skorelowanie parametrów syntezy żywicy i właściwości wyrobów izolacyjnych. Zasadniczym mankamentem tych żywic fenolowych, których dotychczas używano do otrzymywania lepiszcza, jest względnie duża zawartość wolnego fenolu. Związek ten, stosunkowo trudno po[...]

 Strona 1