Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR JELIŃSKI"

Wyznaczanie progów wizualnej bezstratności przy kompresji oryginałów cyfrowych


  Bardzo szybki rozwoj fotografii cyfrowej, w ktorej wykorzystywane s. coraz lepsze detektory, umo.liwia rejestracj. obrazow z coraz wi.ksz. rozdzielczo.ci.. Olbrzymia liczba powstaj.cych w ten sposob danych oraz konieczno.. ich analizy, przetwarzania i przesy.ania wymusza powszechne stosowanie kompresji plikow. Najwi.ksz. efektywno.. przy zmniejszaniu plikow zapewniaj. techniki tak zwanej kompresji stratnej, w.rod ktorych najcz..ciej stosowana jest kompresja typu JPEG. W metodzie tej nie mo.na odtworzy. kompresowanych danych z dok.adno.ci. do pojedynczego bitu danych .rod.owych, ale elementy eliminowane ze skompresowanego obrazu s. z za.o.enia elementami niezauwa.alnymi b.d. trudno zauwa.alnymi dla obserwatora. Jest to mo.liwe dzi.ki temu, .e algorytmy kompresji JPEG wykorzystuj. mniej czu.e aspekty naszego postrzegania, jak na przyk.ad mniejsz. wra.liwo.. na zmiany koloru ni. zmiany jasno.ci obrazu (1). Dotychczasowe badania dotycz.ce wp.ywu kompresji JPEG na jako.. obrazow przynosz. wiele praktycznych wnioskow. Jednym z nich jest stwierdzenie, .e wielokrotny zapis wp.ywa negatywnie na jako.. zdj.cia, ale wielokrotny zapis ze .redni. jako.ci. nie jest a. tak destrukcyjny, jak wielokrotny zapis w jako.ci wysokiej (2). W badaniach kompresji obrazow satelitarnych (3) stwierdzono tylko nieznaczne zniekszta.cenia geometryczne pomimo widocznej segmentacji obrazu. Natomiast w pracy dotycz.cej procesow fotogrametrycznych (4) podkre.la si. znacz.cy wp.yw kontrastu i jasno.ci obrazu na jako.. i wielko.. pliku po kompresji, a tak.e rozbie.no.. miar obiektywnych i oceny wizualnej obrazow. W praktyce poligraficznej spotykamy si. cz.sto ze stosowaniem kompresji w sposob niekontrolowany, co w rezultacie powoduje powstanie b..dow, ktore s. zwykle s.abo zauwa.alne na ekranie, ale ujawniaj. si. z ca.. si.. podczas drukowania. W.a.nie takie artefakty wyst.puj.ce na reprodukowanych obrazach sta.y si. inspiracj. do przeprowadzenia opisanych dal[...]

 Strona 1