Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR GAŁA"

Szacowanie ryzyka w obszarze ochrony środowiska

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zastosowanie analizy przyczyn wadliwości i krytyczności wad FMEA (failure mode and effect analysis) do szacowania ryzyka. Uzasadniono wybór metody FMEA do identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w ochronie środowiska. Potwierdzono celowość zastosowania metody w obszarze w transportu chemikaliów dla przemysłu. Use of failure mode and effect anal. for estimation of environmental [...]

Metoda Six Sigma w procesie obsługi klienta


  Studium przypadku.Metoda Six Sigma powstała w latach 80-tych XX wieku. Prekursorami tego podejścia w przemyśle były: Motorola, GE oraz Ford1. Six Sigma oznacza sześciokrotność odchylenia standardowego wyrażonego wzorem: Wzór 1. Odchylenie standardowe, σ - odchylenie standardowe, n - ilość cech poddanych badaniu, x - średnia arytmetyczna, xi - warianty cechy. Six Sigma to nie tylko powyższy wzór, to także metoda pozwalająca na eliminację błędów występujących w procesach na poziomie 99,99927%. W celu łatwiejszego zilustrowania możliwości, tak przygotowanego procesu wyobraźmy sobie, że 3,4 na 1000000 wyprodukowanych telefonów komórkowych posiada wadę w postaci nieprawidłowego funkcjonowania przycisku odbierania połączeń2. W literaturze spotyka się wiele definicji Six Sigma. Początkowo Six Sigma uważano za metodę wdrażania zarządzania poprzez jakość (ang. Total Quality Management) (TQM). Z czasem stała się jednak bardziej popularna i częściej stosowana w porównaniu z TQM3. Według Harry Six Sigma to strategiczne podejście pozwalające na wzrost zysków, zwiększenie udziału w rynku oraz wzrost zadowolenia klienta poprzez zastosowanie statystycznych narzędzi prowadzących do przełomowych wyników w obszarze jakości4. Natomiast Snee, proponuje definicję Six Sigma rozumianą jako, usprawnienia w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej, które eliminują powody błędów oraz wady występujące w procesach, poprzez skupienie się na krytycznych dla klienta cechach produktu5. Podstawy teoretyczne metody DMAIC Metoda DMAIC (Six Sigma) dzieli się na pięć postępujących po sobie części: definiuj, mierz, analizuj, usprawniaj, kontroluj6. Pierwszą część, "definiuj" składa się z pięciu etapów: 1. Uzgodnienie celu projektu i wpisanie go w strategię całego przedsiębiorstwa. 2. Wykonanie mapy przedstawiającej stan obecny procesu. 3. Dokonanie wyboru tego, co powinno zostać zmierzone celem poznania procesu oraz tego, co zostanie poza ob[...]

 Strona 1