Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BOHDAN ŚLEDZIŃSKI"

Insektycydy fosforoorganiczne i ich znaczenie we współczesnej ochronie roślin DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono znaczenie insektycydów fosforoorganicznych we współczesnej ochronie roślin. Przedstawiono związki o działaniu kontaktowym (np. diazinon, chlorfenwinfos, bromofos), wgłębnym (np. trichlorfon, malation), systemicznym (np. dimetoat, metasystoks) i oddechowym (np. dichlorfos). Zwrócono uwagę na korzystne właściwości preparatów fosforoorganicznych, umożliwiające wykorzystanie tych substancji do ochrony roślin zarówno w uprawach polowych, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Insektycydy fosforoorganiczne wprowadzono do ochrony roślin w połowie lat czterdziestych (paration, malation) jednocześnie ze środkami owadobójczymi z grupy chlorowanych węglowodorów. Obecnie insektycydy fosforoorganiczne są z powodzeniem wykorzystywane i nie ma przeciwwskazań do dalszego ich stosowania. Natomiast większość chlorowanych węglowodorów została wycofana z powszechnego użytku. Sytuację w zakresie rozwoju poszczególnych grup zoocydów w latach 1976^-1986 obrazuje rysunek1*. Długotrwałe wykorzystywanie środków fosforoorganicznych do ochrony roślin wynika z tego, że powstawanie ras opornych podczas stosowania tych preparatów jest znacznie wolniejsze niż w wypadku innych grup pestycydów, metabolizm tych związków przebiega szybko, a produkty rozkładu nie kumulują się ani w tkankach ludzi i zwierząt, ani w roślinach, wodzie i glebie. W Polsce jest zarejestrowanych 51 preparatów zawierających jako substancje aktywne 32 związki fosforoorganiczne2*. Niektóre właściwości owadobójcze i toksykologiczno- -higieniczne tych związków zamieszczono w tab. 1, 2 i 33,4). W tab. 1 przedstawiono zoocydy fosforoorganiczne mające właściwości przenikania i przemieszczania się w roślinach. Środki te zalicza się do insektycydów o działaniu systemicznym. Ogólnie biorąc, są to związki o bardzo dużej toksyczności ostrej doustnej dla zwierząt, łatwo przenikające przez skórę. Związki te charakteryzują się znaczną toksycznością dla pszczół - okres prewencji wynosi nawet 14 d[...]

Badania nad modernizacją produkcji trichlorfonu DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań nad otrzymywaniem trichlorfonu metodą Fricke’a zaproponowano nowy sposób syntezy tego związku. Produkt uzyskuje się z dobrą wydajnością. Przedstawiono oryginalną metodę oczyszczania technicznego trichlorfonu. Trichlorfon, czyli ester dimetylowy kwasu (l-hydroksy-2,2,2-trichloroetylo) fosfonowego, to stosowany do ochrony roślin środek owadobójczy, mało toksyczny w stosunku do organizmów stałocieplnych i szybko rozkładający się w środowisku naturalnym. Jest to jedyny insektycyd fosforoorganiczny produkowany w Polsce wyłącznie z surowców krajowych. Niestety, w wyniku stosowania istniejącej technologii wytwarzania tego związku producent nie mógł uzyskać technicznego koncentratu trichlorfonu (o polskiej nazwie handlowej Foschlor)l) i preparatu użytkowego Foschlor 25 o wymaganej jakości. Dlatego zwrócił się z prośbą o pomoc do Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Śląskiej, który we współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego podjął się modernizacji produkcji trichlorfonu, mimo ograniczeń aparaturowych (wykorzystanie obecnej instalacji) i finansowych. W związku z wstrzymaniem importu koncentratu Neguvon (ok. 97-proc. trichlorfon), który stanowi substancję aktywną leku weterynaryjnego Gzawon, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu badań prowadzonych nad technologią wytwarzania Foschloru (gat. I) przeznaczonego do celów weterynaryjnych. Trichlorfon otrzymuje się z trichlorku fosforu, metanolu i chloralu (lub jego pochodnych) dwiema metodami. Metoda d w u s t o p n i o - w a polega na syntezie fosforynu dimetylowego, wyodrębnieniu otrzymanego związku (lub oczyszczaniu go bez wyodrębnienia) i utworzeniu trichlorfonu w wyniku reakcji z chloralem. Według różnych źródeł krystalizacja surowego produktu prowadzi do otrzymania trichlorfonu z wydajnością 48-^85% (w przeliczeniu na PC13); stopień czystości wynosi ok. 95%. Metoda j e d n o s t o p n i o w a , tzw. metoda Fricke’a, pole[...]

 Strona 1