Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Feliks"

Granulation of dolomite and limestone in the vibratory granulator Granulowanie dolomitów i wapieni w granulatorze wibracyjnym DOI:10.15199/62.2015.5.23


  Dolomite and limestone powders (size below 10 μm) were agglomerated by using a vibratory trough granulator. The product contained mainly granules 2-10 mm (more than 74%) and a good mech. strength. Badano granulowanie dolomitów i wapieni w rynnowym granulatorze wibracyjnym konstrukcji AGH w Krakowie. Granulacji poddawano materiał bardzo drobno zmielony (poniżej 10 μm). W badaniach uzyskano granulat zawierający ponad 74% granul o średnicach 2-10 mm i parametrach wytrzymałościowych pozwalających na transport. W produkcji kruszyw dolomitowych i wapiennych powstają znaczne ilości frakcji drobnoziarnistych, które są mało przydatne dla głównych odbiorców. Po spełnieniu odpowiednich wymogów mogą być one jednak wykorzystane jako pełnowartościowe nawozy mineralne do ulepszania podłoża glebowego1). Nawozy w pierwszej kolejności powinny zostać bardzo drobno zmielone (do uziarnienia o zawartości klasy ziarnowej poniżej 10 μm)2, 3), a następnie poddane procesowi aglomeracji, tak aby uzyskać granulat o rozmiarach 5-7 mm, przydatny do transportu i wysiewu. Znaczne rozwinięcie powierzchni właściwej zwiększa aktywność nawozu i ułatwia wchłanianie przez glebę. Najtańszą metodą granulacji tak drobnego proszku[...]

Granulowanie drobnoziarnistych odpadów z kopalń kruszyw skalnych dla potrzeb remineralizacji podłoża glebowego DOI:10.15199/62.2017.9.7


  W kopaniach odkrywkowych kruszyw skalnych urabianie prowadzi się z użyciem materiałów wybuchowych. Taki sposób produkcji powoduje powstanie znacznych ilości frakcji drobnoziarnistych, które są mało przydatne dla głównych odbiorców, ze względu na skład ziarnowy i występujące zanieczyszczenia. Materiał taki po spełnieniu odpowiednich wymogów może być jednak wykorzystany jako pełnowartościowy nawóz mineralny do remineralizacji podłoża glebowego1). Związki wapnia w nawozach wapniowych służą przede wszystkim do regulowania odczynu gleby. Aby uzyskać nawozy mineralne z odpadowych surowców skalnych, w pierwszej kolejności powinny one zostać bardzo drobno zmielone (do uziarnienia klas ziarnowych poniżej 10 μm w 70%)2, 3), a następnie poddane procesowi aglomeracji4- 7), tak aby uzyskać granulat o rozmiarach 5-7 mm. Rozdrobnienie surowca powoduje znaczne rozwinięcie powierzchni właściwej, co zwiększa aktywność nawozu i ułatwia wchłanianie przez glebę, a zgranulowanie umożliwia transport i mechaniczny wysiew nawozu. Granulat powinien charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością, która pozwoli na konfekcjonowanie bez znacznych zmian w uziarnieniu, a zarazem pozwoli na szybki rozkład w podłożu. Wstępne badania granulacji tego typu materiałów wykazały możliwość prowadzenia jej w granulatorze wibracyjnym7). Celem badań było określenie możliwości technologicznych granulatora w z[...]

Vibratory granulators Granulatory wibracyjne DOI:10.15199/62.2015.5.22


  Dokonano wprowadzenia w problematykę procesu granulacji oraz pracy granulatorów wibracyjnych. Podano rozwiązania konstrukcyjne 6 granulatorów oraz specyfikację ich możliwości technologicznych. Zaletą tych granulatorów jest łatwiejsze sterowanie procesem granulacji, budowa modułowa, możliwość jednoczesnej granulacji kilku materiałów w jednym granulatorze oraz niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Zastosowanie uziarnionej fazy stałej w celu wykorzystania jej jako produktu końcowego lub półproduktu, a także jej transport, zagospodarowanie (dotyczy głównie odpadów), w zależności od uziarnienia wymaga poddania jej jednemu lub kilku podstawowym procesom technologicznym, jakimi są rozdrabnianie (kruszenie, mielenie), klasyfikacja ziarnowa, wzbogacanie i aglomeracja. Aglomeracja polega na wytwarzaniu większych ziaren (zwanych granulami) o określonych rozmiarach i wytrzymałości mechanicznej z wielu ziaren mniejszych. Proces ten nazywany jest też granulacją, grudkowaniem lub scalaniem i występuje w dwóch odmianach uwarunkowanych mechanizmem wytwarzania granul. Jest to aglomeracja ciśnieniowa i aglomeracja bezciśnieniowa, prowadzona pod ciśnieniem atmosferycznym. Zastosowanie odpowiedniego procesu aglomeracji zależy od wymagań technologicznych oraz względów ekonomicznych.Aglomeracja bezciśnieniowa, zwana dalej granulacją, może być przeprowadzana z wykorzystaniem suchego materiału uziarnionego z dodatkiem ciekłego lepiszcza, zawiesiny (suspensji), fazy ciekłej lub gazowej, układu dwufazowego (fazy ciekłej i gazowej) lub trójfazowego (faza ciekła, stała i gazowa)1). Szczególnym przypadkiem aglomeracji bezciśnieniowej jest termiczna aglomeracja wysokotemperaturowa, stosowana np. przy wytwarzaniu aglomeratu rudy żelaza. Zachodzi ona w maszynach przeróbczych zwanych granulatorami1, 2) (rzadziej grudkownikami)3). Aglomeracja termiczna niskotemperaturowa zachodzi w suszarkach4), a wysokotemperaturowa na taśmach spiekalniczych5). Główn[...]

 Strona 1