Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"EWA SZYDŁOWSKA-BRASZAK"

Jakościowe problemy produkcji nadrenianu amonu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono jakościowe problemy w produkcji nadrenianu amonu z odpadowych kwasów płuczących gazy pieca zawiesinowego Huty Miedzi Głogów II oraz metody ich eliminacji. Omówiono wpływ jakości surowców na przebieg procesu technologicznego oraz miejsca kumulacji zanieczyszczeń. Przedstawiono sposoby usuwania zanieczyszczeń na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego, pozwalające uzyskać[...]

Problemy jakościowe i ekonomiczne otrzymywania tlenku miedzi(II)

Czytaj za darmo! »

Omówiono metody produkcji tlenku miedzi(II) oraz związane z nimi problemy technologiczne, wynikające ze składu chemicznego surowca oraz wymaganych parametrów jakościowych produktu gotowego. Przedstawiono metody usuwania zanieczyszczeń, m.in. dioksyn, oraz sposoby uzyskiwania wymaganych poziomów zawartości Cu2O i CuO. Contents of polychlorinated dibenzodioxines, oxide composition and grain size distribution of com. CuO produced by oxidation of Cu2O and other Cu-contg. (waste) materials were discussed to develop methods for improving the product quality. The dioxins were removed by anaerobic heating of the product at 1073 K. The CuO content was increased by increasing the oxidation time, recirculation of the product and a fine grinding of the raw materials. The CuO grain size[...]

ODZYSK WOLFRAMU Z ODPADÓW


  W artykule omowiono szczegolne w.a.ciwo.ci wolframu i jego specyficzne zastosowanie. Omowiono rodzaje odpadow zawieraj.cych wolfram i przedstawiono opracowane metody odzysku wolframu. Szczegoln. uwag. po.wi.cono odpadom wolframowo]miedzianym. Omowiono wyniki prob przemys.owych rozdzia.u wolframu od miedzi oraz uzyskania u.ytecznych zwi.zkow obu metali. S.owa kluczowe: w.a.ciwo.ci i zastosowanie wolframu, metody odzysku z odpadow, rodzaje odpadow, proby przemys.owe rozdzia.u wolframu i miedzi TUNGSTEN RECOVERY FROM WASTE The paper discusses the characteristic of tungsten and its specific application. The types of waste containing tungsten and tungsten recovery methods are presented. Special attention is given to the copper]tungsten waste. Discussed the results of tests on the industrial separation of copper and tungsten to obtain useful compounds of both metals. Keywords: tungsten properties and application, methods of recovery from wastes, types of wastes, industrial tests with tungsten and copper separation Wprowadzenie W 1781 r. szwedzki chemik K. W. Scheele, bada. minera., owcze.nie nazywany .ci..kim kamieniemh, ktory traktowa. kwasami mineralnymi. Tak zosta. odkryty wolfram w szelicie. Nast.pnie w 1783 r. hiszpa.scy chemicy odkryli zawarto.. kwasu wolframowego, po..czonego z .elazem i manganem w wolframicie. Naukowcy ci, jako pierwsi opracowali sposob otrzymywania wolframu w procesie redukcji trojtlenku wolframu za pomoc. w.gla drzewnego. W 1847 r. Robert Oxland og.osi. patent na otrzymywanie wolframianu sodu oraz kwasu wolframowego, co by.o pocz.tkiem metalurgii wolframu [1]. Wolfram ze wzgl.du na szczegolne w.a.ciwo.ci fizyko] ]chemiczne jest bardzo cennym metalem. Wysoka g.sto.., wynosz.ca 19,3 g/cm3, wysoka temperatura wrzenia 5660 ‹C i przede wszystkim bardzo wysoka temperatura topienia, wynosz.ca 3695 ‹C, zadecydowa.y o specyficznym zastosowaniu wolframu w przemy.l[...]

 Strona 1