Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"MENDREK A."

Transport pary wodnej przez tekstylia a fizjologia procesów termoregulacyjnych


  Water Vapour Transport through Textiles with Respect to Physiological Thermoregulation Processes. Physiological aspects of water vapour transport through clothing textiles were presented. Conditions of thermophysiological comfort and thermoregulatory meaning of perspiration are depicted. One was concluded that, for choosing right clothing materials, assessment of their barrier properties accordant with users’ feeling is important. Wstęp Znaczna grupa wyrobów odzieżowych służy do ochrony użytkownika przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych takich jak wiatr, deszcz, śnieg, niska temperatura powietrza. Pomimo wielu metod określania właściwości barierowych odzieży i tekstyliów w stosunku do wymienionych elementów klimatycznych, jak również licznych opracowań teoretycznych, dokonanie obiektywnej oceny właściwości gotowego wyrobu odzieżowego w dalszym ciągu jest trudne do przeprowadzenia. Odzież dla aktywnych sportowców, czy też osób sporadycznie uprawiających sporty, powinna nie tylko chronić ciało użytkownika przed wpływami środowiska, ale także zarządzać wilgotnością i utrzymywać właściwą równowagę cieplną, by powierzchnia skóry i sama odzież pozostawała sucha, co stanowi ważny element utrzymania odpowiedniej ciepłoty ciała. W trakcie wysiłku fizycznego organizm wydziela pot, który gromadząc się na powierzchni skóry powoduje uczucie dyskomfortu, a w dalszej konsekwencji może stanowić czynnik znacznie zaburzający prawidłową gospodarkę cieplną. Odpowiednia - barierowa w stosunku do wiatru i opadów, izolująca cieplnie i równocześnie paroprzepuszczalna - odzież powoduje, że pot zostaje swobodnie usunięty na zewnątrz, zamiast pozostawać na skórze, dzięki czemu utrzymywany jest ogólny komfort użytkowania. W odległej przeszłości do wytwarzania odzieży tekstylnej prawdopodobnie wykorzystywano tkaniny. Na przestrzeni dziejów doskonalono techniki ich wytwarzania i zdobienia. Wraz z przemijaniem kolejnych stylów i trendów mody[...]

Kompozyty na kombinezony dla zawodniczek w skokach narciarskich


  Composites for ladies ski jumping suit In the paper the construction of the ladies ski jumping suit was described according to demands of the International Ski Federation for the season 2013/2014. The outcomes of the identification of the ski jumping suit composite layers by means of the stereoscopic microscope and scanning electron microscope were presented. 1. Wstęp Pojęcie strój sportowy jest niejednoznaczne. W ujęciu potocznym może oznaczać po prostu wygodny ubiór umożliwiający użytkownikowi swobodę poruszania się i komfort użytkowania w sytuacjach codziennych. Określenie sportowy jest w tym przypadku stosowane w opozycji do pojęć formalny i elegancki, a oznacza swoistą stylistykę ubioru codziennego. Strój sportowy oznacza właściwie odzież używaną w trakcie uprawiania sportu. Charakteryzują go określone wspólne właściwości użytkowe. Umożliwia swobodę ruchów, uszyty jest z elastycznych tekstyliów, odznacza się dobrą przepuszczalnością pary wodnej, dostosowaną do warunków użytkowania przepuszczalnością powietrza i wody oraz izolacyjnością cieplną. Czasem wyposażony jest w dodatkowe elementy ograniczające powstawanie urazów. Specyficzną grupę ubiorów sportowych stanowią stroje do uprawiania sportów wyczynowych. Spełniają one, prócz wymienionych już wymagań, także określone standardy techniczne wynikające z przepisów wydawanych przez międzynarodowe federacje sportowe. Celem wprowadzania tych zapisów jest, obok zapewnienia zawodnikom określonego poziomu bezpieczeństwa, uczynienie rywalizacji uczciwą i równą. Kwestia niejednakowego dostępu do zaawansowanych technologicznie strojów sportowych nie jest nowa [1]. Poważnym problemem, nagłośnionym przez media, stała się jednak dopiero na początku XXI wieku. W wyniku badań i rozwoju technologii opracowane zostały rozwiązania kostiumów sportowych, m.in. dla pływaków i skoczków narciarskich, modyfikujące właściwości aerodynamiczne ciała. Wyroby te, w jednym szeregu ze specjalnym obuw[...]

Ocena przydatności tekstyliów metodami badań zmęczeniowych DOI:10.15199/60.2015.4.1


  Evaluation of usufulness of textiles by means fatigue property methods Abstract: In the paper the problem of assessment of textiles fatigue property is taken up. The wide range of textiles application, including technical textiles, requires knowledge of their behaviour under varied kind of loads. Materials fatigue phenomenon of machine and construction elements as well as methodology and test equipment have the mirror in professional literature. In the case of fibres and textiles the main stream of interest focuses on strength characteristics determined under static or quasi-static conditions. This approach in many cases is insufficient to proper estimate of their utility in real using conditions. The fatigue test issue of textiles isn’t New but as soon as it have not taken rightful place in complex textiles assessment. 1. Wstęp Zakres współczesnych zastosowań tekstyliów jest bardzo szeroki począwszy od przeznaczenia tradycyjnego, np. odzieżowego po zupełnie nowe jak, przykładowo, produkcja kompozytów do celów konstrukcyjnych. W trakcie użytkowania większość tekstyliów podlega działaniu różnorodnych sił. Mogą one być klasyfikowane ze względu na wielkość, czas działania, kierunek i zwrot, krotność, jak również skutki oddziaływania. Najczęściej analizowane są siły rozciągające, ściskające, skręcające i zginające oraz proces ścierania. Obciążenia te mogą występować jako zjawisko statyczne krótkotrwałe albo długotrwałe, czasem udarne, jednak częściej dochodzi do wielokrotnego obciążenia wyrobu włókienniczego niewielkimi siłami, które doraźnie nie powodują w nim widocznych zmian. Obciążenia oraz odpowiadające im naprężenia, których wartość zmienia się w czasie nazywane są zmiennymi albo cyklicznymi. Ich wpływ na wyrób polega na permanentnym wprowadzaniu niewielkich złożonych zmian w budowie wyrobu i jego właściwościach, co określane jest mianem zjawisk i zmian zmęczeniowych [1], a potocznie niszczeniem. Zmiany te zwiększając [...]

Metody analizy obciążeń użytkowych dla celów programowalnych badań zmęczeniowych tekstyliów i laminatów DOI:10.15199/60.2016.10.2


  Słowa kluczowe:wytrzymałość zmęczeniowa, badania zmęczeniowe, tekstylia, laminaty, analiza obciążeń użytkowych, widmo obciążeń Analysis methods of functional loads for the purpose of programming fatigue research of textiles and laminates Application of textiles as technical products demands they meet new requirement. Thus an important property of some textiles is their fatigue strength. Functional loads courses of some products can be used just sporadically as a program of fatigue examination. At the beginning they normally should be schematized or filtered to obtain useful program of loads. There are described typical ways of functional course processing, used so far in fatigue strength of construction parts, in the paper. It was found that the tradi-tional analysis of complex functional load courses is labor-consuming. For this reason, nowadays specific software is used for such analysis. Keywords: fatigue strength, fatigue tests , textiles , laminates, functional loads analysis, load spectrum Wstęp Źródłem obciążeń tekstyliów i kompozytów na bazie tekstyliów (laminatów) są: masa własna wyrobu, masa elementów obciążających, ruch, naprężenia termiczne i inne. Większość wyrobów, niezależnie od rodzaju sił (rozciągających, zginających, skręcających, czy też ściskających) podlega działaniu zmiennych w czasie obciążeń. Dotyczy to wszystkich wyrobów użytkowanych w warunkach dynamicznych, a więc odzieży, materiałów tapicerskich oraz wielu tekstyliów i laminatów technicznych. Działanie sił powoduje zmiany w materiale - początkowo niewidoczne, jednak nieodwracalnie prowadzące do zniszczenia w postaci zerwania, rozdarcia lub też innego uszkodzenia. Zależnie od rodzaju wyrobu jego nagłe zniszczenie może stanowić problem o mniejszym albo większym znaczeniu. Standardem w badaniach właściwości mechanicznych wyrobów włókienniczych są tzw. badania quasi-statyczne obejmujące umownie jeden cykl obciążeń, a właściwie część cyklu do momentu zer[...]

Możliwości projektowania programowalnych badań zmęczeniowych tekstyliów i laminatów w środowisku Merlin Test Profiler DOI:10.15199/60.2017.05.1


  Badania zmęczeniowe tekstyliów, nabrały znaczenia w warunkach przerobu włókien i nitek metodami masowymi. Szczególnie nitki narażone są na wielokrotne obciążenia w trakcie ich przygotowania do kolejnych procesów jak również w czasie wytwarzania tkanin i dzianin. Osobnym zagadnieniem jest obciążenie nici szwalnych. Obecnie wiele tekstyliów znajduje zastosowanie w obszarach, w których narażone są na wielokrotne obciążenia a ich niespodziewane zniszczenie może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Problem zmęczenia tekstyliów, głównie nitek, znalazł odbicie w szeregu prac badawczych, w których podjęto zagadnienie niszczenia włókien i nitek w wyniki obciążeń zmęczeniowych. W aspekcie metodyki w badaniach zmęczeniowych nitek wyróżnić można dwa główne podejścia: testowanie ich na maszynach stosowanych do przetwarzania czyli typowe symulacje oraz badania z wykorzystaniem aparatów i przyrządów do badań zmęczeniowych. Przykładem podejścia z pierwszej grupy jest praca Snycerskiego [9]. Do badań z drugiej grupy wykorzystuje się urządzenia zwane "zmęczeniówkami", pulsatory albo tzw. symulatory, w których zmiany obciążeń są efektem wykorzystania odpowiednich układów mechanicznych, elektromagnetycznych czy też innych [3], [10], [11], [12], [13]. W literaturze można spotkać także doniesienia o możliwości wykorzystania i przykłady zastosowania do badań zmęczeniowych uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej Instron [1], [2], [3].Obciążenia w tego typu testach mają najczęściej przebieg sinusoidalny lub podobny, np. zygzakowy. Rzeczywiste wyroby w trakcie użytkowania zazwyczaj podlegają obciążeniom o skomplikowanym charakterze. Zmienne obciążenia użytkowe wielu elementów charakteryzują się przebiegiem stochastycznym, niektóre podlegają obciążeniom cyklicznym. W związku z tym badania na maszynach i urządzeniach będących miejscem ich użytkowania czy przerobu lepiej odzwierciedlają rzeczywiste warunki. Wadą tego rozwiązania jest brak uniwersalnego c[...]

Analiza możliwości zmiany właściwości geotkanin za pomocą zmiany parametrów struktury


  The analyses of possibilities of change of geotextiles properties' by means of the change of structure's parameters There are many theories concerning designing of the woven clothes made of the multifilament threads. This relatively new group of technical clothes that are made of stripes lacks the theoretical background. This paper discusses and analyses the geometrical possibilities of the change in porosity and the tensile strength of clothes that are made of stripes. The starting point for the analysis was the theory of geometrical similarity of the woven cloths. Based on this theory, it is demonstrated here that the possibilities of the change in porosity and the tensile strength of clothes that are made of stripes are less for clothes made of multifilament threads. 1. Wstęp Geotkaniny stanowią stosunkowo nową grupę wyrobów tkanych technicznych. Jako wyroby relatywnie drogie wykorzystywane są głównie do takich zastosowań, gdzie inne geotekstylia, zwłaszcza włókniny, zawodzą ze względu na zbyt niską wytrzymałość albo zbyt dużą podatność na odkształcenia. Geotkaniny można stosować do wzmacniania podłoża nawierzchni drogowych i kolejowych, pasów startowych, wykonywania warstw izolacyjnych, a także odcinających między gruntem drobnoziarnistym, grubym piaskiem lub żwirem, do separacji i wzmocnienia pomiędzy warstwami gruntu, do tworzenia warstw pośrednich zapobiegających spękaniom lub do ich naprawy, do osłony drenów, do zbrojenia nasypów, skarp i ochrony przed erozją czynną. Zwłaszcza te ostatnie zastosowania wymagają od geotkanin wysokiej wytrzymałości, którą uzyskuje się dzięki względnie dużej wytrzymałości na rozciąganie elementów składowych tkaniny czyli nitek, a można poprawić poprzez zmianę także innych parametrów budowy. Spośród nich największe znaczenie ma zwiększenie liczności nitek, które uzależnione jest przede wszystkim od ich geometrii, ale także od splotu wyrobu. Teoretyczne podstawy takiego postępowa[...]

Kombinezon skoczka narciarskiego


  The ski jumping suit In the paper the short history of the suits for ski jumpers and construction of ski jumper suit according to demands of the International Ski Federation for the olympic season 2013/2014 was presented. In detail the fabric construction and properties of the materials, suit construction, the dimension tolerance and the surface finish was described. 1. Wstęp Tradycja bezkrwawej rywalizacji w zręczności i sile wywodzi się ze starożytnej Grecji. Nawiązuje do niej idea nowożytnych igrzysk olimpijskich, zawodów sportowych w wielu dyscyplinach rozgrywanych co 4 lata. W przeciwieństwie do starożytnych zmagań wyniki sportowe uzyskiwane w czasach współczesnych zależą nie tylko od naturalnych predyspozycji i stopnia wytrenowania zawodników. Duży wkład w sukces sportowy wnosi praca trenerów, fizjologów, psychologów i innych specjalistów, zaplecze techniczne, jakość sprzętu sportowego, a także odpowiednio dobrany ubiór. Obecnie niemal każda dyscyplina sportowa wymaga innego ubioru. Odpowiednio dobrany strój zapewnia swobodę ruchu i chroni ciało sportowca przed wpływem otoczenia, urazami mechanicznymi i kontuzjami typowymi dla danej dyscypliny. Strój powinien zapewnić odpowiedni mikroklimat i właściwą wymianę gazową między ciałem zawodnika a otoczeniem. W przypadku dyscyplin sportowych o charakterze widowiskowym i artystycznym, takich jak łyżwiarstwo figurowe czy gimnastyka artystyczna kostiumy winny posiadać wysokie walory estetyczne. W wielu przypadkach dobrze dobrany strój stanowi ważny element fizycznego wspomagania wysiłku i pozytywnie wpływa na uzyskiwany wynik sportowy. Niekiedy brak równego dostępu do nowoczesnych strojów rodzi problem sprawiedliwej rywalizacji. Klasycznym przykładem tego problemu były kostiumy pływaków. Pierwsze dyskusje o nierównym dostępie do nowoczesnych strojów pojawiły się w trakcie igrzysk olimpijskich w Sydney w 2000 roku, na których pływacy australijscy i amerykańscy wystąpili w kostiu[...]

 Strona 1