Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JERZY BYSTRZYCKI"

Mapy efektywności przeróbki plastycznej stopu Fe-16Al

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odkształcenia plastycznego stopu na osnowie nieuporządkowanego roztworu stałego Al w Feα. Badania symulacyjne ściskania jednoosiowego przeprowadzono w temperaturze 600÷1100 °C z szybkością odkształcenia 0,001÷100 s-1 do stałej wartości odkształcenia rzeczywistego 0,6. Na podstawie uzyskanych krzywych naprężenie- odkształcenie obliczono wartości współczynn[...]

Zmiany mikrostruktury i właściwości mechanicznych Fe-α poddanego ograniczonemu prasowaniu bruzdowemu


  Bardzo duże odkształcenie plastyczne (ang.: severe plastic deformation - SPD) jest jedną z najbardziej efektywnych metod wytwarzania litych nanokrystalicznych (średnica ziarna < 100 nm) lub ultradrobnoziarnistych (100 nm < średnica ziarna < 1000 nm) metali i stopów. Istnieje wiele znanych technik SPD do wytwarzania nano- lub ultradrobnoziarnistych metali i stopów, np. przeciskanie przez kanał kątowy (ECAP) i skręcanie pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym (HPT). Jednakże, techniki te są procesami nieciągłymi i mogą być stosowane do produkcji próbek jedynie do pewnej wielkości. Ostatnio pokazano skuteczność rozdrobnienia ziarna z zastosowaniem techniki ograniczonego prasowania lub walcowania bruzdowego (CGP/R), która umożliwia zmniejszenie wielkości ziarna do wielkości submikrometrycznych w różnych materiałach. W artykule przedstawiono przydatność procesu CGP do rozdrobnienia ziarna i poprawy właściwości mechanicznych Fe-a. Zmiany właściwości mechanicznych określono na podstawie próby rozciągania i pomiarów twardo- ści, a następnie powiązano je z rozwojem mikrostruktury. Severe plastic deformation (SPD) is one of the most effective methods for producing of nanocrystalline (grain size < 100 nm) or ultrafine- grained (100 nm < grain size < 1000 nm) metals and alloys. There are several SPD techniques to synthesize bulk nano- or ultrafine- grained metals (alloys), including equal channel angular pressing (ECAP) and high-pressure torsion (HPT). However, both of these techniques are discontinuous processes and can be applied to fabrication of samples up to certain sizes. Recently, it has been shown the effectiveness of constrained groove pressing or rolling (CGP/R) in reducing the grain size from tens of micrometers to submicrometers in several materials. In our work the applicability of CGP for grain refinement and improvement in mechanical properties of Fe-α was studied. Changes in mechanical properties were measured by tensile and hardness[...]

SILNE ODKSZTAŁCENIE PLASTYCZNE STOPÓW Fe-Al W PROCESIE KUCIA NAPRZEMIENNEGO

Czytaj za darmo! »

Stopy na osnowie faz międzymetalicznych z układu żelazo-aluminium postrzegane są, jako perspektywiczne materiały konstrukcyjne mające zastosowanie na elementy narażone na oddziaływanie wysokich temperatur i agresywnego korozyjnie środowiska. Charakteryzują się one korzystną kombinacją unikatowych właściwości, takich jak: doskonałą odpornością na korozję, wysoką wytrzymałością, małą gęstością i niskim kosztem materiałowym w odniesieniu do stali nierdzewnych typu Fe-Cr lub Fe-Cr-Ni. W artykule przedstawiono wyniki badań stopu Fe-16Al-5Cr-1Mo-0,1Zr (% at.) poddanego silnemu odkształceniu plastycznemu poprzez zastosowanie cyklicznego kucia naprzemiennego przy wykorzystaniu systemu MaxStrain w zakresie temperatury 20÷600 °C przy szybkości odkształcenia 1 s-1. Uzyskane wyniki badań wyraźni[...]

 Strona 1