Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA KLOS"

Pomiar temperatury powierzchni wsadu w piecach grzewczych z wykorzystaniem fotopirometrii cyfrowej

Czytaj za darmo! »

Temperatura jest podstawowym parametrem procesów technologicznych, w których występuje wymiana ciepła między materiałem a otoczeniem. Dokładna znajomość wartości temperatury na powierzchni metalu, na wszystkich etapach procesu, pozwala na jego prawidłową realizację oraz ocenę energetyczną. W artykule dokonano porównania wyników pomiaru temperatury uzyskanych przy zastosowaniu termowizji i mogąc[...]

Wpływ wydajności pieca na rozkład temperatur w jego komorze grzewczej

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników własnych opracowań oraz wyników obliczeń numerycznych ustalono, że zużycie ciepła w przemysłowych piecach grzewczych znacznie rośnie wraz z obniżeniem wydajności pieca. Możliwe jest zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków tego wzrostu poprzez zmianę technologii nagrzewania lub wykorzystanie do sterowania pracą pieca temperatury powierzchni wsadu. On the basis own results of studies and results of numerical calculation it has been established, that the heating consumption in industrial heating furnace considerably grows with lowering of the efficiency of furnace. The decrease or elimination of results of this growth possible by means change of heating technology or use the temperature of charge surface to steering of the furnace work is possible. Słowa kluczowe:[...]

Badania wpływu szybkości podgrzewania wsadu stalowego na emisję CO2

Czytaj za darmo! »

Na koszty procesu nagrzewania stali oprócz zużycia ciepła i straty stali wpływa również emisja CO2 do atmosfery. W artykule, na podstawie wyników modelowania numerycznego, określono wpływ szybkości podgrzewania (wydajności pieca) na emisję CO2 i związany z nią wzrost kosztów nagrzewania. On the cost heating steel charge process except heating consumption and loss of steel also influence CO2 emission to atmosphere. In article, on basis of results modeling numerical, define the influence of speed heating (efficiency of furnaces) on CO2 emission and connected with it growth of cost heating. słowa kluczowe: wsad stalowy, proces nagrzewania, emisja CO2 Key words: steel charge, heating process, CO2 emission spis ważniejszych oznaczeń: t - temperatura, °C, w - wydajność pieca, kg/s, t/h[...]

 Strona 1