Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ANNA WRóBEL"

Influence of heat treatment on the phase composition of Al-Si coat on X2CrTi12 high chromium steel

Czytaj za darmo! »

In the article there was presented an influence of heat treatment saturating and ageing on the Al-Si layer placed on X2CrTi12 steel used in exhaust systems production. The material was subjected by microscopic and -X-ray phase analysis. The morphology of the crystals of silicon was changed from big and acicular shape forms to small and rounded shapes after heat treatment process. An eliminati[...]

The effect of cyclic deformation on the level of residual stress in the magnesium alloy Az91

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results of studies on the effect of heat treatment and cyclic deformation on the properties of the magnesium alloy AZ91. The alloy was subjected to heat treatment by solutioning and ageing (420 °C/24 h/powietrze+210 °C/4 h/powietrze) and then to cyclic uniaxial zero-start pulsating loads. The maximal amplitudes of cyclic loads 54 and 74 MPa were lower than the offset yield strength of the alloy. The microstructure of the alloy is presented, while the properties of the alloy before and after cycling loading (up to 50 and 70 cycles) are determined by measurements of residual stress made by the X-ray method of sin2ψ. It has been found that cyclic deformation causes the strengthening of the alloy AZ91. The strengthening of the alloy is found to increase with i[...]

Efekt ujawnienia mikrostruktury w elektrolitycznej obróbce stali chromowo-niklowych

Czytaj za darmo! »

Tradycyjne obróbki metali, takie jak polerowanie mechaniczne, nie zawsze umożliwiają uzyskanie odpowiedniej czystości powierzchni materiałów. Usunięcie zanieczyszczeń, takich jak plamy rdzy, czy obce wtrącenia na powierzchni detali zalegające w rysach obrabianych powierzchni umożliwia skutecznie metoda elektropolerowania. Obecnie polerowanie i trawienie elektrolityczne jest coraz częściej stosowane w wytwórstwie narzędzi medycznych, w produkcji biomateriałów, w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, czy w przemyśle atomowym [1, 2]. Elektropolerowanie jest uważane za najlepszą technikę do poprawiania odporności na korozję metali nierdzewnych przez usuwanie zanieczyszczeń i niwelowanie uszkodzeń powierzchniowych pogarszających odporność na korozję metalu [3, 4]. Polerowanie i trawienie elektrolityczne jest również techniką przydatną do zmniejszania chropowatości powierzchni metali zapobiegającą osadzaniu się zanieczyszczeń [4]. Obecnie prowadzi się coraz więcej badań z wykorzystaniem technik polerowania i trawienia elektrolitycznego. Ta technika jest szczególnie użyteczna w metalografii dla ujawniania struktury materiałów, a szczególnie w preparatyce materiałów trudnoobrabialnych, do jakich należą np. węgliki wolframu [5]. Przygotowane metodą elektrotrawienia podłoża pozwalają na uzyskanie lepszej adhezji osadzonych na nich powłok [6]. Odpowiedni dobór parametrów trawienia i polerowania elektrolitycznego ma duży wpływ na końcowy wynik całego zabiegu. Do parametrów tych zalicza się: rodzaj elektrolitu, czas polerowania, napięcie, gęstość prądu i temperaturę elektrolitu. Ustalono, że najlepszy wynik elektropolerowania stali 316L w elektrolicie składającego się z 50% kwasu fosforowego, 20% kwasu siarkowego i 30% wody destylowanej uzyskuje się w temperaturze 68°C [2, 7]. Istotne jest, aby procesy polerowania i trawienia były powtarzalne. W tym celu nowoczesne elektropolerki mają możliwość sterowania komputerowego, które umożliwia ar[...]

Podatność powłok Al-Si do głębokiego tłoczenia


  W artykule porównano właściwości mechaniczne powłok Al-Si: ogniowych na stali (w stanie dostawy i po obróbce cieplnej) i platerowanych na stopie aluminium, celem oceny ewentualnej możliwości ich substytucyjnego zastosowania. Przeprowadzono test gięcia, tłoczności metodą Erichsena i test adhezji metodą rysy. Stan powłok po testach oceniono w badaniach makroskopowych i mikroskopowych oraz przedstawiono rozkłady odkształceń plastycznych uzyskane przy wykorzystaniu programu komputerowego ADINA. The comparison of the mechanical properties of Al-Si coatings: hot dip (as delivered and after heat treatment) and clad to assess any possibility of substitution application was presented in this article. The bending, the Erichsen and the adhesion test (Scratch Test) was performed. The macroscopic and microscopic evaluation assessed the condition of coatings after the tests and showed the distribution of plastic deformation using ADINA software. Słowa kluczowe: powłoki ochronne Al-Si, tłoczność, test Erichsena, adhezja Key words: Al-Si protective coatings, drawability, Erichsen test, adhesion.1. Wprowadzenie. Wiele detali w przemyśle mo- toryzacyjnym produkowanych jest w procesach tłocze- nia (m.in. elementy nadwozia, układu wydechowego). W celu ochrony przed korozją detale pokrywa się po- włokami metalicznymi. Z uwagi na relatywnie niską cenę oraz wysoką odporność korozyjną, obecnie sto- sowane są głównie powłoki Al-Si. Powłoki te oprócz funkcji ochronnych i dekoracyjnych muszą posiadać dobrą wytrzymałość i przyczepność. Metodami bada- nia adhezji są m.in. zaproponowane w pracy testy me- chanicznej deformacji [1÷3]. Wady blach aluminiowanych wyn[...]

 Strona 1