Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KURT WIENCEK"

Wpływ plastycznego odkształcenia sferoidytu na wielkość ziarna zrekrystalizowanego ferrytu

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy jest ocena wpływu odkształcenia plastycznego na zimno stali C70 o mikrostrukturze grubego sferoidytu (z różną dyspersją cementytu) na wielkość ziarna osnowy (ferryt) po rekrystalizacji. Dla danej dyspersji cząstek odkształcenie przeprowadzono metodami: (i) ściskania na prasie hydraulicznej; (ii) walcowania próbek klinowych. Charakter krzywej - wielkość ziarna w funkcji stopnia odkształcenia dla stali z fazą dyspersyjną nie różni się od charakteru krzywej dla stopów jednofazowych, tzn. wielkość ziarna, począwszy od odkształcenia krytycznego, maleje wraz ze wzrostem stopnia odkształcenia. Cząstki fazy dyspersyjnej mają natomiast znaczny wpływ zarówno na stopień odkształcenia krytycznego, jak i końcową wielkość ziarna po rekrystalizacji. The object of this work is to evaluate the influence of cold plastic deformation of coarse sferoidite C70 steel (with different dispersion of cementite) on matrix grain size (ferrite) after recrystallization. For a given particle dispersion the deformation was carried out by: (i) compression, (ii) wedge-shaped specimen cold rolling. The nature of the curve - grain size as a function of deformation degree - for steel with dispersed phase is similar as for single-phase alloys, i.e., starting from critical deformation grain size decreases with increasing of deformation degree. Dispersed phase particles have a significant influence on both critical deformation degree and final grain size after recrystallization. Słowa kluczowe: sferoidyt, próbka klinowa, rekrystalizacja, wielkość ziarna ferrytu Keywords: spheroidite, wedge-shaped specimen, recrystallization, ferrite grain size S. 328 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 7 zowanego ziarna w stopach dwufazowych [2, 3]. Rekrystalizacja ferrytu w stalach z dyspersyjną fazą węglikową była przedmiotem pracy [4]. W walcowanych na zimno (50 %) podeutektoidalnych stalach węglowych z mikrostrukturą sferoidytyczną, mikrostruktura zrekrystalizowanego (700 °C)[...]

Badania metalograficzne półwyrobów ze stali 100Cr6

Czytaj za darmo! »

Cieplnoplastyczne walcowanie pierścieni łożysk tocznych wymaga wysokiej jakości półwyrobów: prętów do walcowania tulei wstępnych i odwalcowanych tulei. Przedmiotem pracy są badania metalograficzne (mikroskopia świetlna) półwyrobów. Badania dostarczonego przez hutę pręta okrągłego wykazały, że spełnia on wymagania jakości ze względu na: wtrącenia niemetaliczne, pozostałość siatki węglików wtórnych,[...]

Zależność między twardością a mikrostrukturą stali Fe-0,67 %C ze skoagulowanym cementytem


  Przedmiotem pracy jest ocena wpływu parametrów mikrostruktury ze skoagulowanym cementytem na twardość stali Fe-0,67%C. W stali o mikrostrukturze grubego sferoidytu w stanie zrekrystalizowanym po odkształceniu plastycznym cząstki cementytu są głów- nie wewnątrz ziarn gruboziarnistej osnowy. Podczas wygrzewania przy temperaturze 700 °C i czasach do 800 godzin mikrostruktura stali zmienia się niewiele; w konsekwencji twardość stali jest w przybliżeniu stała. W stali o mikrostrukturze grubego sferoidytu w stanie po wysokim odpuszczaniu cząstki cementytu są głównie na granicach ziarn drobnoziarnistej osnowy. Podczas wygrzewania przy temperaturze 700 °C i czasach do 800 godzin koagulacja cementytu determinuje rozrost ziarn ferrytu w wyniku czego twardość stali maleje. Mimo znacznie większej dyspersji cementytu w stali zrekrystalizowanej po odkształceniu plastycznym, w porównaniu ze stalą po ulepszaniu cieplnym, po wygrzewaniu w najdłuższym czasie, twardość jej jest znacznie niższa a mikrostruktura prak- tycznie stabilna. Przeprowadzone badania wykazują, że w tym przypadku twardość stali bardziej zależy od mikrostruktury osnowy, a mniej od parametrów cząstek cementytu. Jednakże cząstki cementytu mogą wpływać na stabilność osnowy, a tym samym na szyb- kość zmiany twardości w miarę upływu czasu wygrzewania. The aim of this work is to evaluate the influence of microstructure with coarse cementite on hardness of Fe-0.67%C steel. In microstructure formed by recrystallization after cold work, the particles are distributed mainly inside grains of coarse-grained matrix. During annealing (715 °C/800 hours) microstructure is preserved, in consequence hardness is approximately constant. In microstructure formed by hardening with subsequent tempering, the particles are situated mainly on fine matrix grain boundaries. During annealing (715 °C/800 hours) ferrite grain growth is determined by Ostwald ripening. In result of the grain growth the hardness of steel de[...]

Walcowanie zmiękczonych pierścieni łożyskowych

Czytaj za darmo! »

Dwuetapowe laboratoryjne walcowanie zmiękczonych pierścieni łożyskowych w walcarkach skośnych obejmuje: walcowanie tulei rurowych o mikrostrukturze cienkopłytkowego perlitu; kontrolowane walcowanie pierścieni, uwzględniające warunki Verhoevena dla wyżarzania sferoidyzującego stali 100Cr6. W mikrostrukturze otrzymanych pierścieni ze stali 100Cr6 dominuje drobny sferoidyt, twardość pierścieni jest mniejsza od 250 HB. Two-stage laboratory rolling of soft bearing rings in helical rolling mills includes: rolling of tube blanks with microstructure of fine lamellar pearlite; controll rolling of rings under consideration of Verhoeven spheroidizing anneealing conditions for 100Cr6 steel. In the obtained soft bearing rings from 100Cr6 steel dominate spheroidized microstructure wich hardness be[...]

 Strona 1