Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jan Góral"

Charakterystyki dyfuzyjnych palników gazowych dla hutniczych urządzeń cieplnych

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano wpływ parametrów konstrukcyjnych i gazodynamicznych na charakterystyki palników dyfuzyjnych. Przedstawiono problematykę optymalnej eksploatacji palników w aspekcie spełnienia wymogów energetyczno-technologicznych w hutniczych urządzeniach cieplnych. S. 258 H utnikUTNIK - WiadomościIADOMOŚCI hutniczeHUTNICZE Nr 5 This article analyses the import of construction and gas parameters [...]

Techniczne aspekty projektowania palników do spalania niskokalorycznych gazów odpadowych


  Scharakteryzowano specyfikę spalania niskokalorycznych gazów odpadowych. Przedstawiono konstrukcję palnika o dużej mocy umożliwia- jącego utylizację gazów odpadowych w hutniczych urządzeniach cieplnych. Zaprezentowano schemat procesowy palnika zintegrowanego z instalacją gazową i powietrzną, sposoby zabezpieczenia i procedurę działania w stanach awaryjnych oraz algorytm rozruchu. The paper describes the specificities of waste gases of low calorie burning. The article presents the design of the high power burner for disposal of waste gas in metallurgical thermal devices. Shows the start - up procedure, scheme algorithm integrated into the burner with the installation of a gas and air and how security and emergency action procedure. Słowa kluczowe: palnik gazowy, niskokaloryczny gaz odpadowy Key words: gas burner, low waste gas.Wstęp. Konieczność zagospodarowania nisko- kalorycznych gazów odpadowych, generowanych w różnych procesach technologicznych, wynika nie tyl- ko z surowych wymagań ekologicznych, ale również z racjonalizacji gospodarki energetycznej w zakładach przemysłowych. Urządzenia grzewcze w hutnictwie opalane są często mieszaninami gazów odpadowych (gaz wielkopiecowy, konwertorowy) z gazami wyso- kokalorycznymi, takimi jak gaz ziemny czy gaz kok- sowniczy. Występujące nadmiarowe ilości gazów odpadowych oraz rosnące ceny paliw naturalnych po- wodują konieczność ich zagospodarowania głównie w buforowych dwupaliwowych kotłach elektrocie- płowni hutniczych lub w średniotemperaturowych pie- cach do obróbki cieplnej. Konstrukcje palników przeznaczonych do spa- lania gazów odpadowych muszą uwzględniać rze- czywiste, specyficzne warunki dostarczania tych gazów. Podstawową trudnością w projektowaniu jest niestabilność parametrów gazów odpadowych, szczególnie ich wartości opałowej oraz zmienny w czasie strumień powstających gazów. Istot- nym utrudnieniem jest również niekiedy obecność w gazie niskokalorycznym kondensujących w[...]

Niskoemisyjny palnik płaskopłomienny do pieców wysokotemperaturowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową konstrukcję palnika płaskopłomiennego samorekuperacyjnego do pieców grzewczych wysokotemperaturowych, umożliwiającą uzyskanie stężeń tlenków azotu w spalinach w granicach dopuszczalnych. Badania eksperymentalne wykazały, że wykorzystanie gazodynamicznego sposobu obniżania temperatury płomienia GaFT pozwala ograniczyć nox w spalinach poniżej 140 ppm nawet przy podgrzaniu powie[...]

Modelowanie rozkładu temperatury w płomieniach generowanych przez palniki gazowe w przemysłowych piecach grzewczych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono pole temperatury w płomieniach gazu ziemnego w piecach grzewczych z zainstalowanymi palnikami płaskopłomiennymi i długopłomiennymi. Porównano rezultaty modelowania rozkładu temperatury z wartościami zmierzonymi w doświadczalnych komorach spalania.Temperature distribution in natural gas flames generated by flat flame and long jet flame burners in reheating furnaces is presented. The [...]

Bilans energii pieca do produkcji żelazostopów


  Przedstawiono wyniki obliczeń bilansowych pieca do produkcji FeSi wykazując istotne straty energii w spalinach opuszczających przestrzeń roboczą kołpaka. Wskazano, że w przypadku uszczelnienia pieca i doprowadzania powietrza do przestrzeni kołpaka w sposób kontrolowany, zwiększenie temperatury spalin odlotowych stwarza możliwości efektywnego wykorzystania ich energii odpadowej. Stwierdzono, że wy- znaczone bilansowe parametry spalin wylotowych stwarzają możliwości zastosowania w tym piecu skojarzonego turbozespołu gazowego do wytwarzania energii elektrycznej. The results of calculation of the balance of the furnace for the production of FeSi showing a significant loss of energy in the exhaust gases leaving the workspace cap are reported. It is shown that in the case of sealing the furnace and the air supply to the cap in a controlled manner, increasing the temperature of the exhaust gases creates opportunities for efficient use of waste energy. It was found that the determined carrying exhaust gas parameters provide opportunities to use in the oven a combination gas turbine to generate electricity. Słowa kluczowe: piec do produkcji żelazokrzemu, bilans energii, energia odpadowa spalin, turbina gazowa Key words: furnace for the production of ferro-silicon, the balance of energy, energy of waste gas, gas turbine.1. Wstęp. Wzrost świadomości ekologicznej skutkuje dążeniem do takiego organizowania procesów produkcyjnych, aby ich wpływ na środowisko natural- ne był jak najmniejszy. Jednym z istotnych wskaźni- ków, które są analizowane jest energochłonność pro- cesu. Wytwarzanie energii z paliw konwencjonalnych wpływa destrukcyjnie na środowisko naturalne, a jej cena jest istotnym składnikiem kosztów produkcji. Z tych względów nieustannie doskonalone są technolo- gie umożliwiające obniżenie zużycia energii lub jej częściowy odzysk. Sporządzenie i analiza składników bilansu energii procesu technologicznego umożliwia wybór racjonalnej metody o[...]

 Strona 1