Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz GarsTka"

Obrotowy czujnik poziomu materiałów sypkich

Czytaj za darmo! »

Wadami dotychczasowych rozwiązań czujników poziomu materiałów sypkich jest ich relatywnie wysoka cena (czujniki wibracyjne) bądź wrażliwość na warunki w jakich pracują (np. zapylenie zakłócające pracę czujnika). Przedstawione w artykule rozwiązanie łączy w sobie zarówno pewność działania, jak i niskie koszty wykonania.Czujnik został wykonany w celu sygnalizacji zapełnienia zbiorników zbożem [...]

Analiza problemowa monitorowania naprężeń w konstrukcjach stalowych za pomocą metody Barkhausena

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest omówienie problemów, jakie występują podczas badań naprężeń występujących w kształtownikach stalowych używanych do budowy konstrukcji stalowych za pomocą magnetycznej metody Barkhausena. Analizowane zostały takie czynniki jak stan powierzchni, zmienna grubość przekroju, zróżnicowanie wielkości ziarna ferrytu Abstract. The aim of this paper is to discuss the problems of the stress measurements by magnetic Barkhausen method, occurs in shapes used for steel construction building. The factors such as state of the surface, variable thickness of cross section and differentiation of ferrite grain size were analysed. (Monitoring of the stress in steel constructions using the Barkhausen noise method) Keywords: stress measurement, Barkhausen noise method, steel shapes Słowa kluczowe: pomiar naprężeń, metoda Barkhausena, kształtowniki stalowe. Wprowadzenie Problem monitorowania naprężeń mechanicznych istniejących w konstrukcjach stalowych stanowi kluczowe zagadnienie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania. Przekroczenie, bowiem dopuszczalnych wartości naprężeń np. na skutek obciążeń zewnętrznych prowadzi do pojawienia się w nich odkształceń plastycznych oraz powstawania pęknięć [1]. Kontrolę stanu konstrukcji będących w użytkowaniu mogą zapewnić jedynie metody nieniszczące, nie naruszające w żaden sposób spójności jej elementów oraz pozwalające na uwzględnienie istniejących w elemencie naprężeń powstałych na etapie produkcji tzw. naprężeń własnych. Należy tu wymienić przede wszystkim metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego i ultradźwiękową oraz tzw. magnetyczną metodę Barkhausena. Jej właściwości takie jak rozdzielczość i głębokość pomiaru, umiejscawiają ją pomiędzy wyżej wymienionymi metodami rentgenograficzną i ultradźwiękową. Metoda Barkhausena Skokowy ruch ścian miedzydomenowych materiału ferromagnetycznego w trakcie jego przemagnesowywania (tzw. zjawisko Barkhausena), determinowany j[...]

Comparison of the results of the Barkhausen noise investigations conducted with using various designs of sensor DOI:10.15199/48.2017.07.07

Czytaj za darmo! »

Nondestructive methods based on the Barkhausen noise measurement are widely used for ferromagnetic materials testing. It allows to rapid control of properties of manufactured products in process of metal forming, rolling, welding or heat treatment. Also the automation of control procedures is easy and measuring equipment is relatively cheap and safely to the staff. The physical principle of these testing methods relies on well-known effect (discovered by H. Barkhausen in 1919) of jerky motion of the magnetic domains’ walls between pinning sites during magnetization process. It result in discontinuous magnetic flux density changes inside the material, inducing in a pick-up coil series of electrical pulses, which after conditioning take characteristic form called magnetic Barkhausen Noise (BN). Course of this phenomenon is determined by a lot of materials properties as microstructure type, grain size, texture and mechanical stress level [1]. Also the magnetization conditions as well as measuring set-up parameters have considerable impact on the results of its measurements. Individual research teams use own measuring set-up and commercial solutions are cryptic. Especially, due to lack of detailed standards of Barkhausen noise sensors construction, results received in laboratory investigations as well as industrial applications [2] with different measuring head may be various. For this reasons, to conduct research on construction of detection sensor seems to be right to check and recognize exemplary differences caused by its sensitivity and measurement resolutions. This issue was analyzed in [3, 4], but due to various magnetization conditions, the results cannot be fully compared and clear. Experiment and material The magnetic Barkhausen noise measurements were carried out using t[...]

Interfejs EMG do sterownika programowalnego PLC DOI:10.12915/pe.2014.05.020

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono konstrukcję zintegrowanego interfejsu HMI, sygnału elektromiograficznego, dedykowanego do współpracy ze sterownikami programowalnymi PLC. Modułowa konstrukcja, umieszczona w obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN, umożliwia zabudowanie interfejsu w typowych szafach sterowniczych obok innych elementów automatyki. Przedstawiono również działanie podprogramu sterownika, współpracującego z interfejsem jak i praktycznych testów zbudowanego układu, w trakcie, których, badano jego funkcjonowanie. Abstract. In this paper the integrated construction of HMI interface, dedicated to cooperation with programmable logic controller was presented. Modular structure of interface, installed inside casing for mounting on DIN rail, allows installing it in standard control cabinets along with other automation components. Operation of PLC’s subroutine for cooperation with presented interface as well as results of its investigations during practical tests was shown. (EMG interface for PLC controller) Słowa kluczowe: Sygnał elektromiograficzny, interfejs, sterownik PLC. Keywords: EMG signal, interface, PLC controller. doi:10.12915/pe.2014.05.20 Wstęp Jednym z przejawów aktywności biologicznej motorycznych struktur mięśniowych, poza ewidentnymi, objawiającymi się w postaci sygnałów mechanicznych, takich jak przesunięcie czy przyspieszenie w przypadku kończyn, jest wytwarzanie przez nie zmiennych potencjałów elektrycznych [1]. Wypadkowy sygnał elektryczny odpowiadający zmianom potencjału poszczególnych komórek mięśniowych wchodzących w skład mięśnia, nosi nazwę sygnału elektromiograficznego (EMG) i posiada charakterystyczną postać, przedstawioną na rysunku 1. Na przebiegu tym można wyróżnić początkową fazę aktywnego pobudzenia w momencie inicjacji skurczu, fazę stabilizacji w stanie utrzymywania napięcia mięśnia oraz fazę spoczynkową. Jego amplituda może przyjmować wartości od ułamków miliwolta do kilkudziesięciu mi[...]

An attempt of characterization of stress state in high carbon C68D steel wire rod by Barkhausen noise method DOI:10.15199/48.2015.04.05

Czytaj za darmo! »

The paper presents preliminary tests of high carbon steel wire rods by the non-destructive Barkhausen method. Correlation between applied external stress to the wire rod and current sweep characteristics were observed. Some geometrical parameters of the shape of these characteristics corresponded to mechanical stress state were assigned. Obtained result can be used for more reliable estimation of residual stress state and quick comparison of residual stress level in wire rod after different production variants. Streszczenie. W artykule zaprezentowano wstępne badania walcówki ze stali wysokowęglowej za pomocą nieniszczącej metody Barkhausena. Zaobserwowano korelację pomiędzy zadawanymi w walcówce naprężeniami a charakterystykami typu sweep. Pewne parametry geometryczne kształtu tych charakterystyk, korespondujące ze stanem naprężeń mechanicznych, zostały wyznaczone . Uzyskane rezultaty mogą być pomocne dla bardziej wiarygodnej oceny stanu naprężeń własnych i szybkiego porównywania ich poziomów w walcówce po różnych wariantach produkcji (Próba oceny stanu naprężeń w walcówce zestali wysokowęglowej C68D za pomocą metody Barkhausena). Keywords: wire rod, non-destructive testing, Barkhausen noise. Słowa kluczowe: walcówka, badania nieniszczące, szum Barkhausena Introduction The high carbon steel wire rods are used in areas when high strength and wear resistance are required, for example, in machine building, or automotive or wiredrawing industries. The increase of quality requirements and the optimization of production and further processing of wire rod imply research in this area [1, 2]. Obligatory tests of functional properties of wire rods, according to the standards, cover microstructure investigations and mechanical tests Complement and enrich these studies can provide various non-destructive (NDT) testing which let to examine wide part of material without time-consuming samples preparation. From a point of view of material strength[...]

Badanie za pomocą metody Barkhausena zmian własności warstw zahartowanych indukcyjnie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań własności warstw zahartowanych przy pomocy metody Barkhausena. Do obróbki cieplnej zarówno hartowania jak i odpuszczania zastosowano nagrzewanie indukcyjne próbek. Znalezione zostały związki pomiędzy parametrami szumu Barkhausena a zmianami twardości zahartowanych warstw wierzchnich próbek. Abstract. In this paper, the result of the studies of hardened layer by Barkhausen method was shown. The heat treatment of the samples - hardening and annealing by induction heating was used. The relationship between the changes in hardess of the samples’ surfaces layers and Barkhuasne noise parameters was found. (Investigations of the hardened layers by means of Barkhausen noise method) Słowa kluczowe: zjawisko Barkhausena, hartowanie indukcyjne Keywords: Barkhausen effect, induction hardening Wstęp Proces obróbki cieplnej stali konstrukcyjnych stosowany w celu polepszenia ich własności mechanicznych, takich jak twardość, wytrzymałość czy odporność na ścieranie jest procesem dwuetapowym. Składa się on z operacji hartowania oraz operacji odpuszczania. Podczas hartowania stalowy przedmiot nagrzewany jest powyżej temperatury austenityzacji Ac3 a następnie szybko schładzany, z prędkością umożliwiającą otrzymanie struktury martenzytycznej. Uzyskana w ten sposób struktura jakkolwiek odznacza się bardzo wysoką twardością, to cechuje ją jednak znaczna kruchość i obecność dużych wartości naprężeń własnych sprzyjających pękaniu [1]. Dlatego też, bezpośrednio po hartowaniu przeprowadza się dodatkowy zabieg odpuszczania polegający na wygrzewaniu w temperaturze niższej od Ac1. W wyniku tego zabiegu modyfikacji ulega uzyskana w wyniku hartowania struktura martenzytyczna a zarazem i jej własności mechaniczne. Jedną z odmian hartowania jest hartowanie indukcyjne, w którym nagrzewnie przedmiotu odbywa się w wyniku przepływu w obrabianym przedmiocie zaindukowanych prądów wirowych [2]. Nagrzewnie indukcyjne w stosu[...]

Wybrane parametry jakości energii elektrycznej w sieci wysokiego napięcia zasilającej piec łukowy prądu przemiennego

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano układ zasilania pieca łukowego AC wraz z systemem zdalnego ciągłego pomiaru, rejestracji i analizy parametrów jakości energii elektrycznej oraz przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych zrealizowanych w sieci elektroenergetycznej WN zasilającej piec łukowy AC. Dokonano oceny wpływu pracy pieca łukowego AC na stopień degradacji jakości energii elektrycznej w węźle PWP systemu elektroenergetycznego. Abstract. The supply system of an AC arc furnace together with the system of remote continuous measurement, recording and analysis of power quality parameters as well as selected results of experimental research conducted in the high voltage power network feeding the electric AC arc furnace have been presented in this article. The article also contains the assessment of the influence of the electric AC arc furnace work on the degree of electric power degradation at a point of common coupling PCC. (Selected parameters of electric power quality in the high voltage power network feeding the electric AC arc furnace). Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, wyższe harmoniczne, piec łukowy, systemy monitorowania jakości energii elektrycznej Keywords: power quality, harmonics, electric arc furnace, power quality monitoring systems Wstęp Jakość energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym w decydującej mierze uzależniona jest od charakterystyk przyłączanych i użytkowanych odbiorników energii elektrycznej. Szczególnie negatywny wpływ na stopień degradacji jakości energii elektrycznej mają wszelkiego rodzaju odbiorniki nieliniowe, zwłaszcza urządzenia górnicze i hutnicze dużych mocy takie, jak: piece łukowe, układy napędowe dużych mocy walcarek, maszyn wyciągowych itp. [1,2]. Elektryczne piece łukowe prądu przemiennego do wytopu stali pochodzącej ze złomu są złożonymi urządzeniami technologicznymi generującymi ciągłe widmo harmonicznych prądu powodując odkształcenie i wahania napięcia zasilającego. N[...]

Wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła w procesie ciągłego odlewania stali


  W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania stanowiska do badania charakterystyk dysz chłodzących odlewane pasmo w procesie ciągłego odlewania stali. Urządzenie umożliwia badania różnego rodzaju dysz natryskowych, zarówno wodnych, jak i wodno-powietrznych, dla szerokiego zakresu nastaw ilości wody chłodzącej i powietrza, oraz dla różnych wariantów usytuowania dyszy względem chłodzonej powierzchni. W pracy zaprezentowano również wyniki pomiaru współczynnika wnikania ciepła dla wybranej dyszy wodnej, używanej w jednej z polskich hut. The paper presents the design and principle of operation of the device to determination of the characteristics of the cooling nozzles in continuous casting of steel. The device allows testing various types of spray nozzles with wide range amount of cooling water and air pressure and various positioning of the nozzle relative to cooled surfaces. The paper presents the results of heat transfer coefficient measurement for the selected cooling nozzle used in one of the Polish steel mills. Słowa kluczowe: ciągłe odlewanie, chłodzenie natryskowe, dysze chłodzące, pomiar współczynnika wnikania ciepła Key words: continuous casting, spray cooling, cooling nozzle, measurement of heat transfer coefficient.1. Wstęp. Modelowanie numeryczne procesu cią- głego odlewania stali wymaga określenia rzeczywi- stych warunków brzegowych występujących w strefie chłodzenia natryskowego [1, 2]. Intensywność chło- dzenia na powierzchni wlewka ciągłego najczęściej określa się za pomocą współczynnika wnikania (wy- miany, przenikania, przejmowania) ciepła, W/m2K, rzadziej wartością odbieranego strumienia ciepła, W/m2 [1÷4]. W przypadku dysz natryskowych, na war- tość tych współczynników mają wpływ przede wszyst- kim takie czynniki, jak: - konstrukcja dyszy (wodna lub wodno-po- wietrzna), - kształt i wymiary otworu dyszy, - ilość wody przepływającej przez dyszę, l/min, - ciśnienie powietrza zasilaj[...]

OCENA ANIZOTROPII NAPRĘŻEŃ W WARSTWIE NIKLU BLACHY BIMETALOWEJ Ti-Ni ZA POMOCĄ METODY ANALIZY SZUMU BARKHAUSENA DOI:10.15 199/67.2015.12.11


  W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych związanych z oceną anizotropii stanu naprężeń w warstwie niklu blachy bimetalowej Ti-Ni połączonej wybuchem. Ferromagnetyczne właściwości niklu pozwalają zastosować w tym celu nieniszczącą metodę magnetyczną wykorzystującą zależność zmian parametrów szumu Barkhausena od stanu naprężeń. Obiektem badań był pas blachy Ti-Ni o grubości warstw 1 mm, odcięty z brzegu całego arkusza. W kilku punktach próbki, wyznaczone zostały kierunkowe rozkłady intensywności szumu Barkhausena w funkcji kąta magnesowania. Pomiary przeprowadzono na obu stronach blachy, traktując warstwę tytanu jako szczelinę powietrzną pomiędzy jarzmem magnesującym a niklem. Otrzymane rezultaty wykazały istnienie znaczącej anizotropii własności magnetycznych w warstwie niklu zwłaszcza po stronie złącza, odpowiadającej dwuosiowemu stanowi naprężeń o odmiennych znakach, spowodowanemu intensywnymi odkształceniami w trakcie wybuchu. Również znaczne zróżnicowanie kierunków głównych osi naprężeń na długości próbki zostało zaobserwowane. Słowa kluczowe: Zjawisko Barkhausena, blacha bimetalowa, anizotropia, łączenie wybuchem ESTIMATION OF STRESS ANISOTROPY IN NICKEL LAYER OF BIMETALLIC Ti-Ni PLATE BY THE METHOD OF BARKHAUSEN NOISE ANALYSIS In these paper results of experimental investigations connected with estimation of stress state in the nickel layer of explosively welded TiNi bimetallic plate. Ferromagnetic properties of the nickel create opportunity to apply non-destructive magnetic method based on dependence of changes of the Barkhausen noise parameters with stress state. The object of the investigation was a strip cut off from the edge of sheet of TiNi (1 mm + 1 mm) plate. In some points of the specimen, directional diagrams of Barkhausen noise intensity in function of magnetization’s angle were determined. The measurements were carried out on the both sides of the plate, where the titanium layer as the air gap between m[...]

Walcowanie trójwarstwowych blach grubych DOI:


  W ramach pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu walcowania trójwarstwowych blach grubych Al-AZ31-Al. Trójwarstwowy wsad do walcowania uzyskano metodą zgrzewania wybuchowego. Proces walcowania przeprowadzono na nawrotnej walcarce laboratoryjnej duo o średnicy walców 􀆹300mm. Temperatura nagrzania wsadu do walcowania wynosiła 400°C. Słowa kluczowe: trimetal, stopy magnezu, walcowanie blach Rolling of triple layered heavy plates The work presents the results of laboratory tests of the rolling process of three-layer heavy plates Al-AZ31-Al. Feedstock for the rolling three-layers was obtained by explosive welding. The rolling process performed on a laboratory rolling mill rolls with a diameter 􀆹300mm. Heating temperature before rolling was 400°C. Keywords: trimetal, magnesium alloys, rolling plate.Wst ęp W wielu znanych firmach przemysłu hutniczego, od wielu lat prowadzone są bardzo kosztowne prace projektowe, konstrukcyjne, badawcze i wdrożeniowe, których planowanym końcowym efektem jest podniesienie jakości walcowanych blach. Związane jest to z wymaganiami stawianymi przez odbiorców, a przede wszystkim z ostrą konkurencją cenową na światowym rynku wyrobów walcowanych. W wyniku tych prac wzrosło zainteresowanie wielowarstwowymi wyrobami płaskimi z metali nieżelaznych. Wytwarzanie płaskich wyrobów wielowarstwowych wymaga prawidłowego przeprowadzenia łączenia metali. Drugim etapem wytwarzania blach wielowarstwowych jest proces walcowania. Do łączenia płaskich wyrobów wielowarstwowych powszechnie stosuje się metodę zgrzewania metali i ich stopów wybuchem, którą w procesie produkcyjny wykorzystuje np. Firma Explomet z Opola. Uzyskiwane tą metodą bimetale, jak i kompozyty wielowarstwowe składające się z więcej niż dwóch materiałów, posiadają unikatowe własności konstrukcyjne. Cechuje je wysoka wytrzymałość, odporno[...]

 Strona 1  Następna strona »